Aktuella meddelanden
20141204: Granskning och utdelning av tentorna sker tisdagen den 9/12 kl 12.30 i sal Styrbord.
20141103: Här kommer tentan med lösningar.
20141010: Vecko-PM7.
20141009: Vecko-PM6.
20140930: Har nu lagt ut en provtenta 1 ( handskrivna lösningar kommer vid ett senare tillfälle). Ni finner den under fliken Gamla tentor.
20140929: Här kommer vecko-PM5.
20140919: Här kommer vecko-PM4.

20140915: Här kommer vecko-PM3.
20140904: Här kommer vecko-PM2.

20140904: Vecko -PM1 är nu uppdaterat.
20140901: Här kommer vecko-PM1.
20140829: Har nu uppdaterat med kurslitteraturens ISBN-nummer.
20140822: Här kommer en ordlista som kan vara till hjälp.
20140618:
Under repetitionsveckorna kommer vi att använda oss av ett material http://stewartcalculus.com/media/11_inside_supplements.php (som kan laddas ned gratis) Review Algebra och Review Analytic Geometry.

Lärare
Examinator och kursansvarig: Jonny Lindström
Övningsledare:
EP: Sebastian Andersson
DI: Jenny Larsson
MEI: Johan Nilsson Davegård
MI grupp 1 :  Britta Källman
MI grupp 2 : Jonny Lindström
Labhandledare:
13 okt, kl.15.15-17, för EP: Joakim Becker(J308) + Sebastian Andersson(J309)
14 okt, kl.08.15-10, för DeI: Joakim Becker(J308) + Jenny Larsson(J309)
14 okt, kl.13.15-15, för MI: Joakim Becker(J044) + Britta Källman(J020) + Jenny Larsson(J044) + Sebastian Andersson(J024)
14 okt, kl.15.15-17, för MeI: Joakim Becker(J044) + Johan Davegård(J044) + Britta Källman(J024)
 
20 okt, kl.10.15-12, för DeI: Joakim Becker (J308)+ Jenny Larsson(J309)
20 okt, kl.15.15-17, för MI: Joakim Becker(J044) + Britta Källman(J020) + Jenny Larsson(J044) + Sebastian Andersson(J024)
21 okt, kl.13.15-15, för EP: Joakim Becker(J308) + Sebastian Andersson(J309)
21 okt, kl.15.15-17, för MeI: Joakim Becker(J044) + Johan Davegård(J044) + Britta Källman(J024)

Kurslitteratur
Calculus Early Transcendentals (International Edition, 7th edition), James Stewart. ISBN: 978-0-538-49887-6
Linear Algebra and Its Application (Fourth Edition), David C. Lay. ISBN: 978-1-29202-055-6


Program


Föreläsningar
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
-2-0
Repetition av gymnasiematematiken
Algebra och Analytisk geometri
1
S. App. D
S. App. H
Dugga 1 ( innehåller repetition av gymnasiematematiken) onsdag 08.15-08.45
Trigonometri
Komplexa tal
2
S.12.2
S.12.3
S.12.4
Vektorer
Skalärprodukt
Vektorprodukt
3
S.12.5
Dugga 2 ( innehåll från läsvecka 1 och 2 ) tisdag kl. 15.15-15.45
Linjen och planets ekvation
4
L.1.1-1.2
L.1.3-1.7
Lösning an linjära ekvationssystem
Matriser, vektorer och linjärt beroende
5
L.1.8-1.9
L.2.1-2.3
Linjära avbildningar
Matrisräkning
6
L.2.1-2.3
L.3.1-3.2
Dugga 3 ( innehåll från läsvecka 3-5) tisdag kl 15.15-15.45
Forts. matrisräkning
Determinanter
7
L.3.3
L.6.5-6.6
Cramers regel
Minsta kvadratmetoden
8

Reserv
Repetition


Rekommenderade övningsuppgifterDatorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår i kursen. Klicka på länken nedan.

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Lindholmen/

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen, men formuleras i mera detalj i vecko-PM för respektive läsvecka.
Duggor


Examination
För att bli godkänd på kursen krävs det att du är godkänd från datorövningarna och den skriftlig tentamen.

Den skriftliga sluttentamen om 50 poäng, är uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. Därutöver ges tre duggor under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.


Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Provtenta 4 med lösningar
Provtenta 3 med lösningar
Provtenta 2 med lösningar
Provtenta 1 med lösningar