Aktuella meddelanden
Övningstentamen måndagen den 16/2  ca. 15.15 - 16.15  och   16.25 - 17.25  i  VB.
    Examinator och föreläsare
          Kurt Persson

    Övningsledare

          Jan-Erik Andersson  och  Kurt Persson
       

KursPm

Kurslitteratur
         Boken  Linjär algebra  av  Håkan Blomqvist  och utgiven av   HB Matematiklitteratur
         ISBN 978-91-975965-7-2

Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt
Innehåll
 Må  19/1
 5.1-  ca.5.6
 Geometriska vektorer.
 Ti    20/1
 ca.   5.6-5.9
 Komponentform , koordinatsystem , skalär produkt
 Må  26/1
 ca.   5.9-5.10
 Skalär produkt , vektoriell produkt
 Ti   27/1
 ca.   5.10-5.13
 Vektoriell produkt , räta linjen
 Må   2/2
 ca.   5.13-5.14
 Räta linjen , planet
 Ti     3/2
 ca.   1.1-1.5
 Linjära ekvationssystem , eliminationsmetoden
 Må   9/2
 ca.   1.6  Rang , satsen om lösbarhet ...
 Ti   10/2
 ca.   3.1-3.5
 Matriser , matrisalgebra

Dag
Avsnitt
Innehåll
 Må   16/2
 ca.   3.6 - 3.8
 Matrisalgebra , enhetsmatriser , inversa matriser
 Ti    17/2
 ca.   3.8 - 3.10
 Jacobis metod , distributiva lagar , transponering
 Må  
 ca.   4.1-4.3   Determinanter , räkneregler för determinanter
 Ti    
 ca.   4.3-4.4
 Räkneregler , inverterbarhet , Cramers regel
 Må    
 ca    6.1-6.2
 Minsta kvadratmetoden
 Ti      
   Repetition
     


Rekomenderade övningsuppgifter

Dag
  Uppgifter
 
 Första veckan :  Några lätta uppgifter att börja med utdelas.
 Vidare : 5.1  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9 
   Andra veckan :  Några lätta uppgifter utdelas.
 Vidare : 5.10  5.11  5.12  5.13  5.14
   Tredje veckan :  5.15  5.16  5.18  5.19
 Vidare : 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.7
   Fjärde veckan : Några lätta uppgifter utdelas vid övningarna onsdag-torsdag.
 Vidare 1.6  1.8  1.9  1.10  1.11  1.14
             3.1  3.2
   Femte veckan : 3.3   3.4   3.5   3.6   3.7   3.8   3.9   3.10   3.11   3.12
 Många tidigare givna tentor finns på
 www.chl.chalmers.se/~becker/bygg/del-b/tentor/tentor.html
   Sjätte veckan : 4.1   4.2   4.3   4.4   4.5   4.6   4.7   4.8   4.9
   Sjunde veckan : 6.1   6.2   6.3   6.4   6.5   6.6
   


Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.

Examination
Tentamen består av sju räkneuppgifter och en teoriuppgift som sammanlagt kan ge 50 poäng.
För godkänt resultat på kursen krävs minst 20 , för betyg 4 minst 30 och för betyg 5 minst 40 poäng.
Tentamina
Tentamen äger rum .....
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Inga böcker , anteckningar , formelsamlingar eller räknare är tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor