Aktuella meddelanden
Tentan 22/8 och lösning.
Tentan 6/3 och lösning.

Lärare
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor L2125 (MV, Chalmers Tvärgata 3).
Labhandledare: Christin Edblom
Kurslitteratur
Du klarar dig med litteratur du redan har samt material som jag kommer att lägga ut.
Referenslitteratur:
Adams & Essex: Calculus, a complete course (7th edition), Pearson.
Lay: Linear Algebra and its applications (3rd edition update), Pearson.
Jönsson: MATLAB -- beräkningar inom teknik och naturvetenskap (3:e upplagan), Studentlitteratur.
Program
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

 Vecka  Innehåll
     1
 Introduktionsmöte. Kort om Matlab
 Laboration 1
 Taylorutveckling. Nollställen. Integraler
     2
 Laboration 2
 Ordinära differentialekvationer (ODE)
     3
 Laboration 3
 Linjära ekvationssystem. 
Linjära avbildningar
     4
 Laboration 4
 Egenvärdesproblem. Minsta-kvadratproblem  (Onsdag 8/2 inställd, CHARM-dagar.)
     5
 Laboration 5
 Icke-linjära ekvationssystem. Optimering
     6
 Laboration 6
 Multipelintegraler. Partiella differentialekvationer (PDE)
     7
 Reserv

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Laboration 1  Skall vara klar och redovisad onsdag 25/1
Laboration 2  Skall vara klar och redovisad onsdag 1/2     Funktionen till uppgift 4: dubbelpendel_vis.m
Laboration 3  Skall vara klar och redovisad torsdag 9/2
Laboration 4  Skall vara klar och redovisad torsdag 16/2   Data till uppgift 5: avkylningseffekt.mat
Laboration 5  Skall vara klar och redovisad onsdag 22/2
Laboration 6  Skall vara klar och redovisad torsdag 1/3
Kurskrav
Kravlista
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen. Även frågor runt laborationsuppgifterna kan förekomma på tentan.
Formelblad som bifogas tentan.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Övningstenta
Övningstenta med lösning