Aktuella meddelanden
Tentaresultat meddelas med epost från LADOK.
Tentorna är anonyma så det är inte någon som kan hjälpa er med att få reda på resultatet tidigare.

Tenta augusti 2013 med lösning.
Tenta mars 2013 med lösning.

Kursrepresentanter:
Robin Eliasson, robinel
@student.chalmers.se
Jakob Frid, jakobfr@student.chalmers.se
Anton Hellåker, heanton@student.chalmers.se
Dennis Munther, dennism@student.chalmers.se
Lärare
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor MV L2125, Chalmers Tvärgata 3.
Handledare: Dan Dolonius, Tom Bailey
Kurslitteratur
Du klarar dig med litteratur du redan har samt material som vi kommer att lägga ut.

Känner du dig osäker på Matlab så är här ett material att jobba med: 
Introduktion till Matlab
Mer om funktioner och grafik i Matlab
Programmering i Matlab

Referenslitteratur
Adams & Essex, Calculus, a complete course (7th edition), Pearson.
Lay, Linear Algebra and its applications (4th edition), Pearson.
Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap (3:e upplagan), Studentlitteratur.
Program
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

 Läsvecka  Innehåll
    1 pm  Introduktionsmöte
 Laboration 1
 Har ni funderat ordentligt på uppgift 5 och inte kommer vidare så är här en ledning.
 Nollställen. Integraler. Differensapproximationer.
    2 pm
 Laboration 2  Funktionen dubbelpendel_vis.m till uppgift 7
 Har ni funderat ordentligt på uppgift 7 och inte kommer vidare så är här en ledning.
 Ordinära differentialekvationer (ODE)
    3 pm  Laboration 3
 Några ord om Matlab-koden i avsnitt 2.1 och homogena koordinater finns här.
 Linjära ekvationssystem. Linjära avbildningar
    4 pm  Laboration 4  Datafilen avkylningseffekt.mat till uppgift 4
 Egenvärdesproblem. Minsta-kvadratproblem 
    5 pm  Laboration 5
 Några ord om noll-nivåkurvor i samband med ekvationslösning finns här.
 Icke-linjära ekvationssystem. Optimering
    6 pm  Laboration 6
 Har ni funderat ordentligt på uppgift 3 och inte kommer vidare så är här en ledning.
 Multipelintegraler. Partiella differentialekvationer (PDE)
    7 pm  Laboration 7
 Symbolisk matematik i Matlab

Kurskrav
Kravlista inför tentan
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen. Även frågor runt laborationsuppgifterna kommer på tentan.
Formelblad som bifogas tentan. Bekanta er med formelbladet innan tentan, speciellt stolparna i Matlab-kod.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Övningstenta
Övningstenta med lösning.