Aktuella meddelanden
Tenta 2014-08-27 med lösning.
Tenta 2014-03-14 med lösning.
Lärare
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor MV L2125, Chalmers Tvärgata 3.
Handledare: Björn Vessman
Kurslitteratur
Du klarar dig med litteratur du redan har samt material som vi kommer att lägga ut.

Känner du dig osäker på Matlab så är här ett material att jobba med: 
Introduktion till Matlab
Mer om funktioner och grafik i Matlab
Kort om programmering i Matlab

Referenslitteratur
Adams & Essex, Calculus, a complete course (8th edition), Pearson.
Lay, Linear Algebra and its applications (4th edition), Pearson.
Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap (3:e upplagan), Studentlitteratur.
Program
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

 Läsvecka  Innehåll
    1  Introduktionsmöte.
 Nollställen. Integraler. Differensapproximationer.
 Veckoplanering 1
 Laboration 1
.  Datafilen labtabell.mat till uppgift 7.
    2  Ordinära differentialekvationer (ODE).
 Veckoplanering 2
 Laboration 2
.  Funktionen dubbelpendel_vis.m till uppgift 7.
    3  Linjära ekvationssystem. Linjära avbildningar.
 Veckoplanering 3
 Laboration 3

    4  Ortogonalitet. Minsta-kvadratproblem. Egenvärdesproblem.
 Veckoplanering 4
 Laboration 4
.  Datafilen avkylningseffekt.mat till uppgift 2.
    5  Icke-linjära ekvationssystem. Optimering.
 Veckoplanering 5
 Laboration 5
    6  Multipelintegraler. Partiella differentialekvationer (PDE).
 Veckoplanering 6
 Laboration 6
    7  Symbolisk matematik med Matlab.
 Veckoplanering 7
 Laboration 7

Kurskrav
Kravlista inför tentan.
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen. Även frågor runt laborationsuppgifterna kommer på tentan.
Formelblad som bifogas tentan. Bekanta er med formelbladet innan tentan, speciellt stolparna i matlabkod.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursrepresentanter:
    Johan Flink (fljohan@student.chalmers.se)
    Marcus Gregic Hansson (marhanss@student.chalmers.se)
    Cecilia Hernqvist (cechern@student.chalmers.se)
    Martin Ljunggren (marlj@student.chalmers.se)
Övningstentor
Tenta januari 2014 med lösning.
Tenta augusti 2013 med lösning.
Tenta mars 2013 med lösning.