Aktuella meddelanden
Tenta 2015-08-26 och lösning.
Tenta 2015-04-15 och lösning.
Tenta 2015-03-20 och lösning.
Lärare
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor MV L2125, Chalmers tvärgata 3.
Kurslitteratur
Känner du dig osäker på Matlab så är här ett material att jobba med:
Introduktion till Matlab
Mer om funktioner och grafik i Matlab
Kort om programmering i Matlab

Referenslitteratur
Adams & Essex, Calculus, a complete course (8th edition), Pearson.
Lay, Linear Algebra and its applications (4th edition), Pearson.
Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap (3:e upplagan), Studentlitteratur.
Program
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Läsvecka Innehåll
1 Introduktionsmöte.

Laboration 1: Nollställen. Extrempunkter. Integraler. Differensapproximationer.


Tisdag: Starta med laborationen. På introduktionsmötet ger vi en liten introduktion till laborationen, som vi sedan direkt jobbar med i datorsal. Innehållet är sådant ni delvis känner igen, men vi går lite djupare. Laborationen skall vara klar i denna vecka. Vi använder Taylorutveckling för att förstå hur beräkningsmetoderna vi använder i laborationen fungerar.

Ibland hinner man inte med Taylorutveckling i envariabelkursen, vi visar därför detta mycket viktiga resultat.

Onsdag: Vi arbetar vidare i datorsal med laborationen.

Fredag: Vi startar i lektionssal där vi sitter och arbetar med papper och penna, själva eller i grupp, med möjlighet att ställa frågor. Eventuellt kan det bli någon mindre genomgång också. Sedan fortsätter vi i datorsal och gör klart laborationen.

Kursen kräver en hel del arbete utanför schemalagd tid, åtminstone ytterligare 10 timmar per vecka. Se även till att vara förberedda inför arbetet i datorsal genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem i senare laborationer.
2 Laboration 2: Ordinära differentialekvationer (ODE).

Tisdag: Starta med laborationen. Vi ger en introduktion till laborationen, som vi sedan direkt jobbar med i datorsal. Innehållet är sådant ni delvis känner igen, men vi går djupare och har en lite svårare uppgifter. Laborationen skall vara klar i denna vecka. Även här använder Taylorutveckling för att förstå hur beräkningsmetoderna vi använder i laborationen fungerar. Har man glömt av differentialekvationer och hur man ibland kan räkna fram lösningar för hand, får man läsa på själv.

Onsdag: Fortsatt arbete med veckans laboration.

Fredag: Vi startar i lektionssal där vi sitter och arbetar med papper och penna, själva eller i grupp, med möjlighet att ställa frågor. Eventuellt kan det bli någon mindre genomgång också. Sedan fortsätter vi i datorsal och gör klart laborationen.
3 Laboration 3: Linjära ekvationssystem - stora glesa system. Minsta-kvadratproblem.

Tisdag: Starta med laborationen. Här är nog det mesta nytt för er. Laborationen skall vara klar denna vecka.

Onsdag: CHARM, så inget i datorsal idag.

Fredag: Vi startar i lektionssal där vi sitter och arbetar med papper och penna, själva eller i grupp, med möjlighet att ställa frågor. Sedan fortsätter vi i datorsal och gör klart laborationen.

Självstudier: Läs hela texten ''Linjära ekvationssystem och linjära avbildningar''. Förhoppningsvis ganska mycket repetition, men en del är nytt. Gör övningar.
Läs texten ''Ortogonalitet, projektion och minsta-kvadratmetoden''. Troligen nytt material för de flesta, ger bl.a. den teoretiska bakgrunden till minsta-kvadratmetoden. Gör övningar.
4 Laboration 4: Egenvärdesproblem för matriser och differentialekvationer.

Tisdag: Starta med laborationen. Här är egenvärdesproblem troligen nytt för er. Laborationen skall vara klar denna vecka.

Onsdag: Vi fortsätter i datorsal med veckans laboration.

Fredag: Vi startar i lektionssal som vanligt och fortsätter sedan i datorsal och gör klart veckans laboration.

Självstudier: Läs texten ''Egenvärdesproblem'' ordentligt. Avsnittet om symmetriska egenvärdesproblem kommer vi använda i nästa laboration för att avgöra typen på stationära punkter. Gör övningar.
5 Laboration 5: Icke-linjära ekvationssystem. Optimeringsproblem. Multipelintegraler.

Tisdag: Starta med laborationen. Här generaliserar vi Newtons metod från första laborationen så att vi kan lösa system av icke-linjära ekvationer. Vi använder Taylorutveckling för att göra en linjära modell av en funktion, för icke-linjära ekvationssystem, och en kvadratisk modell, för optimeringsproblem. För att analysera den kvadratisk modellen använder vi kvadratiska former från '''Egenvärdesproblem''. Vi generaliserar integrationsmetoderna från första laborationen så att vi kan beräkna multipelintegraler. Laborationen skall vara klar denna vecka.

Onsdag: Vi fortsätter i datorsal med veckans laboration.

Fredag: Vi startar i lektionssal som vanligt och fortsätter sedan i datorsal och gör klart veckans laboration.
6 Laboration 6: Partiella differentialekvationer (PDE).

Tisdag: Starta med laborationen. Vi använder differensapproximationer och de kunskaper vi fick i differentialekvationslaborationen för att se på metoder för att lösa partiella differentialekvationer. Laborationen skall vara klar denna vecka.

Onsdag: Vi fortsätter i datorsal med veckans laboration.

Fredag: Vi startar i lektionssal som vanligt och fortsätter sedan i datorsal och gör klart veckans laboration.
7 Laboration 7: Symbolisk matematik med Matlab.

Tisdag: Vi ser lite på övningstentor, sedan går vi till datorsal och startar med laborationen. Temat är symboliska beräkningar i analys och linjär algebra. Skall vi räkna med formler gör vi det bäst för hand, men ibland kan man ha nytta av att t.ex. Matlab kan utföra symboliska beräkningar. Laborationen skall vara klar denna vecka.

Onsdag: Vi fortsätter i datorsal med veckans laboration.

Fredag: Vi startar i lektionssal med att titta lite mer på övningstentor och fortsätter sedan i datorsal och gör klart veckans laboration.

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen. Även frågor runt laborationsuppgifterna kommer på tentan.
Formelblad som bifogas tentan. Bekanta er med formelbladet innan tentan, speciellt stolparna i matlabkod.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursrepresentanter:
    Alma Wetterek [wetterek@student.chalmers.se]
    Simon Lehtonen [lesimon@student.chalmers.se]
Övningstentor
Tenta 2014-08-27 med lösning.
Tenta 2014-03-14 med lösning.
Tenta 2014-01-17 med lösning.