LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker, förnamn.efternamn snabel-a chalmers se

Övningsledare: som ovan

Kurslitteratur

Stewart: Calculus, Early Transcendentals, 7 el 8:e upplagan, Cengage Learning.
Lay, Lay, McDonald: Linear Algebra and its Applications, 5:e upplagan, Pearson.
Jönsson: MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan, Studentlitteratur.

Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar

Läsvecka
Avsnitt Innehåll
1

Laboration 1: Nollställen. Extrempunkter. Integraler. Differensapproximationer.
Datafilen labtabell.mat till uppgift 6.

Taylorutveckling behövs för att förstå hur beräkningsmetoderna vi använder i laborationen fungerar.

Räkneövning 1.
2

Laboration 2: Ordinära differentialekvationer (ODE).

Om man behöver repetera ODE kan man läsa i Stewart kapitel 9.1-9.3, 9.5 och 17.1-17.3.

Räkneövning 2.
3

Laboration 3: Linjära ekvationssystem - stora glesa system. Minsta-kvadratproblem.
Datafilen avkylningseffekt.mat till uppgift 3.

Linjära ekvationssystem i Lay kapitel 1 och 2 (mest repetition), linjära rum i kapitel 4 samt ortogonalitet och minsta-kvadratproblem i kapitel 6.

Räkneövning 3
4

Endast laborationer ons och fre 10-12. Jobba vidare med de tidigare labb- och räkneövningsuppgifterna. Om du är klar med dessa kan du börja med nästa veckas laboration. Alternativt kan du kika på Laboration 7 som handlar om symbolisk matematik med Matlab.
Detta moment är frivilligt och kommer inte examineras på tentan, men är ett bra komplement till de numeriska metoderna i övriga laborationer.
5

Laboration 4: Egenvärdesproblem för matriser och differentialekvationer.

Läs om egenvärdesproblem i Lay kapitel 5 och 7.

Räkneövning 4.
6

Laboration 5: Icke-linjära ekvationssystem. Optimeringsproblem. Multipelintegraler.
Återblick laboration 2: Linjäriserad stabilitet.
Återblick laboration 3: Icke-linjära minsta-kvadratproblem.

Vi behöver Taylorutveckling i flera variabler

Om du inte har läst någon flervariabelkurs så behöver du, för att klara av laboration 5 och 6, läsa Stewart kapitel 14.1-14.4, 14.6-14.7 och 15.1-15.3.

Räkneövning 5.
7

Laboration 6: Partiella differentialekvationer (PDE).

Räkneövning 6.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen. Här finner du en mer detaljerad kravlista inför tentan.

Examination

Skriftlig tentamen. Laborationsmaterialet kommer examineras genom frågor på tentan. Här är ett formelblad som bifogas tentan. Bekanta dig med formelbladet innan tentan, speciellt stolparna i matlabkod.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskningsblankett finns att ladda ner.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Studentrepresentanter:
TIMEL brodenl@student.chalmers.se Ludvig Brodén
TIMAL markeks@student.chalmers.se Markus Ekström
TIELL landioma@gmail.com Leo Landberg
TIELL josstro@student.chalmers.se Josefine Strömstén
TIMAL josha@student.chalmers.se Joshua Wadsten Rex

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: 

Gamla tentor

17/18
16/17