Aktuella meddelanden

Granskning av matematiktentan som gick den 15/2-11 sker måndagen den 23/1 kl.15.15 ( d.v.s. på er övning i Algebra ), sal VV23.
Vecko-PM1
          Vecko-PM2
Vecko-PM3
          Vecko-PM4
Vecko-PM5
          Vecko-PM6
Tentamen 20111215 med lösningar.
 
Examinator och föreläsare
Jonny Lindström, 772 5884, jonny@chalmers.se 
Kurslitteratur
Håkan Blomqvist: Matematisk analys för högskoleingenjörer
          Finns att köpa på DC ( distriburionscentralen ) som ligger i bottenvåningen i elektrohuset.

 • Preliminärt program för föreläsningarna
 • .....
 • Läsvecka
               Avsnitt
  Innehåll
                  1  6.1-6.6, 7.6
  Gränsväede, kontinuitet och deriverbarhet.
                  2
   7.7-7.11 Lokala maxima och lokala minima, växande och avtagande, naturliga exponential- och logaritmfunktionernas derivator,
  de trigonometriska funktionernas derivator och derivata av sammansatt funktion.
                  3
   7.12-7.13, 9, 10.1
  Dugga 1, tisdag kl. 08.00
  Implicit derivering, inversa funktionens derivata, kurvkonstruktion, arcusfunktionerna och deras derivator.
                  4
   10.2-10.5, 11.1-11.5
  Arcusfunktionerna och deras derivator, primitiv funktion, obestämd integral, standardintegraler, partiell integration och
  variabelsubstitution.
                  5
   11.6, 12.1-12.6, 12.8
  Dugga 2, tisdag kl .08.00
  Integration av rationella funktioner, areasatsen, definition av bestämd integral, areaberäkningar, integreringsregler för
  bestämda integraler, volymsberäkningar och generaliserad integral.
                  6
   13.1-13.4 Separabla differentialekvationer, linjära differentilaekvationer av första ordningen och linjära differentialekvationer av
  högre ordning med konstanta koefficienter.
                  7
   13.4
  Repetition
  Dugga 3, tisdag kl. 08.00
  Linjära differentialekvationer av
  högre ordning med konstanta koefficienter.
 • Kurskrav
  Vad man ska kunna för att bli godkänd på kursen specifieras i ett antal lärmål. Lärmålen för respektive läsvecka finns i vecko-PM. Det finns även lärmål för överbetyg (4 eller 5).  Examination
  Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg.  För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. Därutöver ges tre duggor under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan  och de två följande omtentorna.
  Tentamina

  Tentamensdatum finner du i studieportalen.
  Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna, förutom formelbladet som medföljer tentamenstesen.
  Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

  Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerde.
  Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.


             Vid ordinarietentamen:

  Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

   

  Vid omtentamen:
  Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

 •             Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

 • Gamla Tentor
  Dugga 11
  Dugga 12
            Dugga 13
            Dugga 21
  Dugga 22
            Dugga 23
            Dugga 31
  Dugga 32
            Dugga 33
            Övningstenta 1
  Övningstenta 2 med lösningar