Aktuella meddelanden
10/2: Granskning inställd idag pga sjukdom. Ny tis 14/2 12.45 i FL41.
3/2: Granskning den 10/2 kl 12.45. Plats meddelas.
Välkommen till kursen.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Joakim Becker, fornamn.efternamn
Kurslitteratur
Kursbok: Calculus Early Transcendentals (8th international metric edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel. Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm. Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Program

OBS! Programmet är preliminärt och kan förändras under kursens gång.

Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
1✓
4.1
Maxima och minima
2✓
4.2-4.3
Medelvärdessatsen, kurvkonstruktion
3✓
4.3, 4.5
Kurvkonstruktion
4✓
4.7
Optimeringsproblem
5✓
4.9
Primitiv funktion
6✓
5.1-5.2
Area, bestämd integral
7✓
5.3-5.4
Analysens huvudsats
8✓
5.5
Substitution i integraler
9✓
6.1-6.2
Area och volymberäkning
10✓
6.3-6.4
Volymberäkning, integraltillämningar
11✓
6.5, 7.1
Medelvärdessatsen, partiell integration
12✓
7.2-7.3
Trigonometriska integraler
13✓
7.4-7.5
Integration av rationella funktioner, strategi för integralberäkning
14✓
7.8
Generaliserade integraler
15✓
9.1, 9.3
Intro till diffekvationer, Separabla differentialekvationer
16✓
9.5
Linjära differentialekvationer av första ordning
17✓
17.1-17.2
Linjära differentialekvationer av andra ordningen
18✓
17.2-17.3
2:a ordn linjära diffekv, tillämpningar.
19✓
-
Repetition
20✓
-
Repetition
21✓
-
Repetition


Förslag på övningsuppgifter

G:
Kap.4.1: 3,11,13,55,57,59
Kap.4.2: 7,9,13,15
Kap.4.3: 5,7,9,11,13,15,17,25,29,31,39,43,45,47,49,61,64,67
Kap.4.5: 5,11,13,15,27,35,41,45,51,65,71
Kap.4.7: 3,5,7,11,15,19
Kap.4.9: 1,5,11,13,15,21,23,29,31,33,37,41,49,59,61,63,65
Kap.5.1: 1,5,19
Kap.5.2: 1,5,7,17,37,39,47,53,55
Kap.5.3: 3,7,29,39,41,43,67
Kap.5.4: 17,43,45,61
Kap.5.5: 3,7,9,13,15,17,21,39,43,59,61,63,69,81
Kap.6.1: 1,3,5,11,21,27,47
Kap.6.2: 5,7,9,15,47
Kap.6.3: 3,7,9,13,17,37,39
Kap.6.4: 11
Kap.6.5: 1,5,7,9
Kap.7.1: 1--11,15--23,27--45,61--65
Kap.7.2: 1,3,7,9,11,17,61
Kap.7.3: —
Kap.7.4: 7,9,11,15,17,19,21,23,29
Kap.7.8: 5,7,9,11,13,15,19,25,27,41
kap.9.1: 1--9
Kap.9.3 5,11,17
Kap.9.5: 1,3,5,11,15,19
Kap.17.1: 1,7,9,21
Kap.17.2: 1,3,5,7,9

ÖB:
Kap.4.1: —
Kap.4.2: 17,19,33
Kap.4.3: 51,71
Kap.4.5: 43,71,73
Kap.4.7: 21,23,25,27,29,31,37,41,47,49,67,71,77
Kap.4.9: 53,73,77 Kap. 4 : True-False( sid 358): 1,3,5,7,9,15,19
Kap.5.1: —
Kap.5.2: 27,71
Kap.5.3: 55,69,71
Kap.5.4: —
Kap.5.5:True-False(sida 421) ,5,7,9,11,13,155,17
Kap.6.1: 55
Kap.6.2: 49
Kap.6.3: —
Kap.6.4: 23,25,29
Kap.6.5: —
Kap.7.1:—
Kap.7.2: 15,19,31,49,63
Kap.7.3: 3,5,9,11,13
Kap.7.4: 47,49,53,59,61,63
Kap.7.8: 49,61,63,71,75,77, (True-False sid 537) 1,3,5,7,9,11,13
Kap.9.3: 21,41,45,47
Kap.9.5: 33

Datorlaborationer och övningar med Matlab
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/LMA515/

Observera att redovisning av studioövningarna är obligatoriskt för att få godkänt på kursen.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor

Två duggor under lektionstid prel i lv 3 och 6. Första duggan fre 18/11 10.00-10.45 (första halva av övningen). T.om. 5.1. Andra duggan ons 7/12 kl 13.15-14.00, kap 5-7.

Bonuspoängen är medelvärdet av duggapoängen avrundat uppåt. (Deltagit i endast en dugga räknas den andra som noll poäng). Bonuspoängen adderas till resultaten på godkäntdelen på tentan och de två följande omtentorna i kursen.
Examination

Skriftlig tentamen. Matlab obligatoriskt.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Tentor
Äldre