Aktuella meddelanden
Här kommer det att finnas information och material till kursen
Flervariabelanalys MVE035, vt10 (lp3)
.
Kort kursbeskrivning samt planering finns på schemat, utförlig  kursbeskrivning se nedan ("dag-för-dag-planering").
 schemat för hela läsperioden
Examinator och föreläsare
Bernhard Behrens, tel 772 3573, mottagning: to 12-13 (MV, rum L2069)
                                                      extramottagning fr 12/2 kl. 12-14, tisd (9/3) och ons (10/3) kl. 12-13
Övningsledare: grupp a, c: Bernhard Behrens, grupp b, d: Reimond Emanuelsson TM: Håkan Andreasson
kursutvärderare: Lisa Stenberg (lisast@student.chalmers.se) och  Oskar Danielsson (oskard@student.chalmers.se)
        Övningstentan (ges tillbaka onsd 24/2 kl. 9.46 i GD) tesen, lösningar, resultat 
        
Tentan 10-03-11: tesen, lösningar, resultat. Tentan ges tillbaka ons 24/3 kl 9.47 i GD, finns nu på expeditionen 
Tentan 10-08-24: tesen, lösningar
Tentan 11-01-14: tesen, lösningar
Kurslitteratur
Persson/Böiers: Analys i flera variabler samt tillhörande övningar (Lund, senaste upplaga)
        Litteraturtips
Instuderingsuppgifter
        Exempel
        
Lösning till ö 4.20
        Övningsuppgifter till kap 9/10
Föreläsningsanteckningar  av Christian von Schultz från 2005
PDE
Preliminärt program för föreläsningarna 
dag-för-dag-planering:
må 18/1: Vi definierar partiella derivator för rellvärda funktioner; "partiellt deriverbar" medför dock inte "kontinuerlig", det rätta deriverbarhetsbegreppet visar sig vara "differentierbarhet". Vi visar kedjeregeln och att differentierbarhet medför kontinuitet.  
on 20/1
: Vi definierar Cm och visar att C1 medför differentierbar, tillämpar kedjeregeln för att lösa partiella differentialekvationer via nya variabler och definierar operatorn grad som generaliserar deriveringsoperatorn (kedjeregeln och differentierbarhet blir enkla, gradf=0 medför att f är konstant på bågvis sammanhängande mängder). Sedan definierar vi riktningsderivatan och visar hur den fås med grad, att gradf anger den riktning i vilken funktionsvärdena växer snabbast samt att gradf är vinkelrät mot nivåkurvor/nivåytor.
Uppgifter demonstreras.
to 21/1: Vi börjar med max-min-problem: vi definierar (lokal) extrempunkt, stationär punkt och sadelpunkt och visar att för partiellt deriverbara funktioner inre extrempunkter är stationära. Vi härleder Taylorutvecklingen av funktioner av två variabler.  

PB: 2.1-2.6
viktigt:
Repetera:
Taylorutveckling av funktioner i en variabel. MVS.
R
n
: längd, avstånd, skalärprodukt för geometriska vektorer; inre punkt, randpunkt, randen till en mängd; öppen mängd, sluten mängd; kompakt mängd; bågvis sammanhängande mängd. Vad är ett fält, ett fälts koordinatfunktioner? Vad är en nivåkurva? Hur kan man åskådliggöra fält resp. reellvärda funktioner av två variabler? Hur definieras gränsvärde (beräkning?), kontinuitet? Vad är de polära koordinaterna? Vilka egenskaper har kontinuerliga funktioner? 
Nytt:
Hur defineras och vad ger de partiella derivatorna? Vad är en differentierbar funktion? Kan du visa att differentierbar medför kontinuerlig och att C1 medför differentierbar? Hur defineras (beräknas) tangentplan (för funktionsyta, för nivåyta)? Kan du (bevisa, tillämpa) kedjeregeln? Vad är gradientvektorn till en funktion? Vad ger den? Vilka egenskaper har den? Kan du härleda Taylorutvecklingen av funktioner av två variabler? Vad är en lokal extrempunkt, en stationär punkt, en sadelpunkt? Kan du visa att inre extrempunkter är stationära om funktionen är partiellt  deriverbar? Gäller omvändningen?
Räkna instud.uppg. 1, 2a,b1 och exemplen
må 25/1: Vi inför det viktiga begreppet (positivt definit, negativt definit, indefinit) kvadratisk form och tillämpar Taylorutvecklingen för att karaktärisera stationära punkter.
on 27/1: Vi definierar funktionalmatris, funktionaldeterminant och differential och ser hur enkelt "differentierbarhet" och kedjeregeln blir för fält och diskuterar inversa  funktionssatsen.
Uppgifter demonstreras.
to 28/1: Vi motiverar implicita funktionssatsen. Sedan börjar vi med dubbelintegraler som vi motiverar geometriskt (volymen av "området under en funktionsyta") så som vi gjorde för enkelintegraler ("arean av området under en funktionskurva"). Vi definierar "integrerbar över D".
PB: 2.6, 2.7, kap3, 6.1-6.3

viktigt:
Repetera
: matrisräkning, determinant! Integrering!
Nytt: Vad är en (positivt definit, negativt definit, indefinit) kvadratisk form? Hur kan karaktären hos stationära punkter bestämmas (kan du motivera det)?
Definition av funktionalmatris/determinant, differential. Funktionaldeterminant för polära och för sfäriska koordinater. Vad menas med att ett fält är differentierbart? Cm? Lokalt bijektivt i en punkt? Inversa och implicita funktionssatsen.
Vad är en integrerbar funktion av två variabler?
Räkna instud.uppg. 3a
Börja redan nu med att räkna gamla duggor!!!!
må 1/2: Vi visar att kontinuerliga funktioner är integrerbara över kompakta axelparallella rektanglar, definierar nollmängd och mätbar mängd, behandlar integreringsregler och beräkning av dubbelintegraler via itererad integration (sats av Fubini) och räknar exempel.
on 3/2: Vi visar Fubinis sats (väldigt åskådligt: skivformeln!). Sedan beskriver vi "koordinatbyte", upptäcker funktionaldeterminantens geometriska betydelse, motiverar utförligt variabelsubstitution i dubbelintegraler och räknar exempel.
to 4/2: Vi definierar generaliserad dubbelintegral (konvergens, divergens, absolutkonvergens) m.h.a. uttömmande följder och räknar exempel, bl.a. integralen av exp(-x2) över R.

PB: 6, 7, 8

viktigt:
Vad är en nollmängd, en mätbar (= kvadrerbar) mängd? Satsen om itererad integration. Integration över standardområden. Vad är den geometriska betydelsen av funktionaldeterminanten? Hur funkar variabelsubstitution för dubbelintegraler? Vad är en uttömmande följd, en (divergent, konvergent, absolutkonvergent) generaliserad dubbelintegral? Kan du beräkna exp(-x2) över hela reella axeln?
Du lär dig att integrera genom att räkna många exempel. Gå igenom först samtliga exempel vi räknade på tavlan och samtliga exempel i boken (="typtal med lösningar")!
Räkna instud.uppg. 4,  duggor!!
må 8/2: Vi behandlar trippelintegraler (definition, beräkning, generaliserad integral), härledar rymdpolära koordinater och deras funktionaldeterminant  och räknar exempel.
on 10/2: Vi visar medelvärdessatsen för trippelintegraler (och dubbelintegraler). Sedan diskuterar vi tillämpningar: massa, tyngdpunkt, moment mm. och räknar exempel. Sedan börjar vi med kurvintegral av ett fält längs en kurva som vi motiverar med "arbete" och visar att den är oberoende av kurvans parameterframställning
to 11/2Vi definierar sluten och enkel kurva, enkelt sammanhängande mängd (med posistivt orienterad rand) i planet, konservativt kraftfält, potential och "kurvintagral oberoende av vägen". Exempel räknas.

PB: 3.1.1, 9
 
viktigt:
Repetera
"kurva i Rn" (P-B, env. analys, 7.4, flerv. analys 3.1.1)!
Trippelintegral: beräkning, variabelsubstitution, sfäriska koordinater, generaliserad integral. Kan du medelvärdessatsen för dubbel- och trippelintegraler? Hur definieras kurvintegral? Arbete? Vad är en sluten, en enkel, kurva? En enkelt sammanhängande mängd, en mängd med positivt orienterad rand, i planet? Vad menas med att "kurvintegralen är oberoende av vägen i D"? Vad är ett konservativt kraftfält? Vad är en potential till ett fält? Vad är en exakt differentialform (en exakt differentialekvation)?
Räkna
instud.uppg. 5

må 15/2: Vi bevisar Greens sats som spelar en avgörande roll i planet (ger en karaktärisering av konservativa fält) och i rummet (användes i beviset av Gauss sats). Vi visar huvudresutatet: under vissa (viktiga!) förutsättningar gäller för ett kraftfält  F=(P,Q)  ekvivalens mellan "konservativt", "kurvintegral oberoende av vägen" och "P'y=Q'x". Vidare visar vi "arbete = potentialskillnad" för ett konservativt fält.
on 17/2
: Vi motiverar "konservativt" och börjar med ytor på parameterform: först bestämmer vi arean av en buktig yta, sedan definierar vi (normal-) ytintegral (ger flöde) och  divergens av ett fält och visar Gauss sats (som ger fysikalisk innebörd av div, nämligen källstyrka).
to 19/2
: Vi visar att Greens sats är Gauss sats i planet, sedan definierar vi rotation av ett fält, nablaoperatorn (allt blir väldigt enkelt: "funkar" som geometrisk vektor) och definierar orienterad yta med rand.

PB:  9, 3.1, 8.2, 10
viktigt:
Igen:
Repetera: geometrisk vektor (i R3, skalärprodukt och vektorprodukt)!
Kan du (formulera och bevisa) Greens sats och samband mellan potential, fält och arbete för konservativa fält? Hur kan du avgöra om ett plant fält är konservativt? Vad är arbetet för ett konservativt fält? Kan du beräkna en potential till ett konservativt fält? Kan du beräkna arean av ett område i planet m.h.a. Green? Hur löses en exakt differentialekvation? Ytor: vad är areaelementet, hur beräknas arean? Vad är, hur beräknas och vad ger en normalytintegral? Vad är en orienterad yta med rand? Vad är divergens och rotation av ett fält? Kan du (formulera, bevisa och tillämpa) Gauss sats? Kan du räkna med nabla-operatorn? Räkna instud.uppg. 6Aa,b
må 22/2: Vi visar Stokes sats, ger fysikalisk innebörd av rot-vektorn och visar att i planet Stokes sats är Greens sats.
on 24/2: Vi visar ekvivalens mellan virvelfritt och konservativt, mellan källfritt och existens av en vektorpotential (bevis) och räknar huvudexemplen: fält riktade mot origo vars styrka är proportionell mot en potens av avståndet till origo samt magnetfält - elektrostatiskt fält kring z-axeln.
to 25/2: Vi börjar med problemet att bestämma det största/minsta värde som en funktion antar "på en mängd", resp. "under bivillkor"; utförliga exempel räknas, ffa max-min-problem utan kompakt område. Vi visar Lagranges multiplikatormetod för lösning av max/min-problem under bivillkor.
PB: 10, 4
viktigt:
Kan du (formulera, bevisa och tillämpa) Stokes sats? Vad är en konvex mängd? en enkelt sammanhängande mängd i R3? Kan du (även visa) samband mellan potential och rotation, vektorpotential och divergens i R3? Hur kan du avgöra om ett fält i R3 är konservativt? Kan du beräkna en potential till ett konservativt fält, en vektorpotential till ett källfritt fält?
Hur hittar man största/minsta värdet av en funktion på kompakta och på icke kompakta mängder? Under bivillkor? Kan du bevisa/tillämpa Lagrange multiplikatormetod?
Räkna instud.uppg. 6 (hela!) 
må 1/3: Vi räknar exempel till max-min-problem. Vi definierar karakteristikor till en PDE och visar hur man kan beräkna dem.
on 3/3Till sist diskuterar vi när och hur man får derivera under integraltecken, ex.: gammafunktion, Laplace- och Fouriertransform. Sedan börjar vi att repetera genom att räkna ö-uppgifter och tentauppgifter från fjolårets tentor (baklänges: 10-01-14, 09-08-25 osv.), det fortsätter vi med
to 4/3
och fr 5/3 (10-12 i HB3, obs!).         
PB: 4, 5.1, PDE
viktigt:
Vad är och hur fås en karakteristisk koordinat för en PDE?
När får man derivera under integraltecken (ffa då integralen är generaliserad)?
Räkna instud.uppg. 3b, 2b2, kap 4 ö 10
Räkna tentorna 10-01-14, 09-08-25, 09-03-12 (innan de demonstreras) och äldre tentor, se Tentor 
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Referenslitteratur:
se  http://www.md.chalmers.se/~soderst/f1matprogrvara2009/
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
Teorifrågor liknar "repetitionsfrågor" (bevis i fetstil).
Examination
Tentamen består av 6-8 uppgifter som kan ge 60p.
För godkänt resultat på kursen krävs 24p; utförligare beskrivning finns på schemat.

Tentamina
övningstenta: lö 13/2 kl. 11.00-13.00 (obs tiden!) i V
Tentamen äger rum 11/3 - 2010 kl, 8.30-12.30, OBS i M, sista anm.: 19/2 
                               24/8 - 2010 kl. 8.30-12.30, sista anm.:  1/8
                               14/1-2011 kl. 8.30-12.30 iVV, sista anm.:  24/12-2010
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
Gamla Tentor
gamla duggor och tentauppgifter, lösn. 09-02-14, lösn. 08-02-16, lösn. 07-02-17  
gamla tentor (07/06), lösningar:  08-1-17, 07-08-28, 07-03-16, 07-01-19
gamla tentor (09/08), lösningar: 10-01-14, 09-08-25, 09-03-12, 09-01-14, 08-08-25, 08-03-14