MVE340, Matematik 2, 2017/18

Aktuella meddelanden

Observera att systemet med bonus är förändrat i år och att man nu inte längre kan "beta av" delar av kursen på duggor och tentor. Se vidare info under rubriken Duggor resp Examination nedan.

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker förnamn.efternamn snabel-a chalmers se

Övningsledare:

Labbhandledare:

Kurslitteratur

Modern Differential- och Integralkalkyl, Atanasiu D., Bengstsson A., Studentlitteratur. (säljs t.ex. av Kokboken)
Errata

Utöver denna bok kommer vi också att använda lite material om vektoralgebra (nedan kallat VA, se pingpong), och matlab.

Program

Föreläsningar

Dag Avsnitt
Innehåll
1
2.2, 3.1-2
Derivata. Tangent. Derivering av polynom. Deriveringsregler.
2
2.3
Derivatan och grafer. Max- och min.
3
2.4, Linjär interpolering. Newtons metod
Medelvärdessatsen. Linjär interpolering. Newtons metod.
4
2.5-2.6
Anti-derivata (primitiv funktion). Area.
5
2.8, Numerisk integration
Area och bestämd integral. Integralkalkylens huvudsats. Numerisk integration.
6
4.1-4.2, 4.4, 4.6
Rationella funktioner. Asymptot. Kedjeregeln, Invers funktion
7
4.4, 4.7
Kedjeregeln. Variabelsubstitution i integraler
8
5.1, 5.3
Exponential- och logaritmfunktioner. Partiell integration.
9
4.5, 4.9
Generaliserade integraler. Volym.
10
5.2
Differentialekvationer av första ordningen (ej variabla koefficienter)
11
5.5-5.6
Linjära differentialekvationer av andra ordningen
12
5.7
Linjära differentialekvationer av andra ordningen
13
4.10, 5.11
Separabla diffekvationer, Partikulärlösningar, tillämpningar
14
VA kap 5
Determinant. Vektorprodukt
15
VA kap 6
Linjer och plan. Matlab
16
Se under datorlabbar
Matlab: Linjära ekvationssystem och minsta kvadratmetodenHit
17

Repetition
18

Repetition
19

Repetition
20

Repetition/Reserv
21

Repetition/Reserv

Rekommenderade övningsuppgifter

Avsnitt Uppgifter
2.2
44-51,54-56
2.3
60-66, extra
2.4
68, Linjär interpolering, Newtons metod: 1,2,3
2.5-2.6
70-81
2.8
90-99, Numerisk integration: 4, 5
4.1-4.2
108,110,118,120
4.4, 4.6
125-126, 129-131,136,138-139
4.7, 5.3
142,148-149,175-177,180
4.5, 4.7, 5.1
133, 153, 167, 171
5.2
173-174
5.5-5.7
191-194,197-198
4.10, 5.11,
155, 157,extra,210,212
VA kap 5
5.1,3-4, 7-9 (10)
VA kap 6
6.6-9,12,14-20,23,24,29
Matlab: linjära ekvationssystem,
minsta kvadratmetoden
Uppgifterna i matlabavsnittet samt motsvarande uppgifter
på uppg 4 på senaste tentorna.

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Linjära ekvationssystem och minsta kvadratmetodenReferenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Duggor.

Dugga 2 och 3: Vecka 18 respektive 20 på torsdagsövningarna 10:15-11:00. Dugga 1 uförs i en nätbaserad miljö som kallas Maple T.A.

Godkänd dugga 1 ger fyra bonuspoäng, dugga 2 och 3 upp till fyra bonuspoäng vardera. Sammanlagda bonuspoängen är giltig på tentan och de två följande omtentorna.

Dugga 1: 2.2-3, 3.1-2, 4.1-2, 4,4, 4.6
Dugga 2: 2.3, 2.5, 2.8, Newtons metod. Numerisk integration.
Dugga 3: 2.6, 4.4, 5.1-5.2, 5.5-5.7.

Du hittar dugga 1 i kursens aktivitet i PingPong (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).

Tanken med duggan Maple T.A. är att underlätta studierna och du kan göra duggan i Maple T.A. hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma. I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift (om de finns i duggan).

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.

För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.


Om att skriva i Maple T.A.
: Tänk på att

För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att

I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Maple T.A. uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Examination

Skriftlig tentamen. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentan, inklusive bonuspoäng. För betyg 4 och 5 krävs minst 34 resp 43, varav minst 6 resp 12 poäng på överbetygsdelen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

akais KAIS ALYAZIJIN
matisaks MATTIAS ISAKSSON
kobialka HUBERT JAKUB KOBIALKA
mmoller MARCUS MÖLLER
tlinh LINH TRIEU
snabel-a student chalmers se

Gamla tentor

Tentor.


Formelbladet bifogas tentor.
Skriftliga duggor 2018.

Förra läsårets tentor.