MVE355, Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


Lärare

Kursansvarig: Katarina Blom (blom@chalmers.se)

Labbhandledare: Katarina Blom, Madeleine Müller, Nina Malmqvist, Rano Zangana

Kurslitteratur

Föreläsningar

Föreläsningar

Alla läshänvisningar avser kursboken (se ovan). Föreläsningarna är numrerade, föreläsning 1 kallas F1, föreläsning 2 F2 etc.
Läsvecka
Läshänvisning Innehåll
1

F1: kap 1

F2: kap 2.1-2.7

F1: Introduktion till Matlab, enkla matlabkommandon, beräkning av aritmetiska uttryck, datatyper, variabler.
Kort sammanfattning av oh-bilderna från F1.

F2: Fält.
Kort sammanfattning av oh-bilderna från F2. (bilden längst ner på sidan 2 i sammanfattningen kan tolkas fel av web-browsern. Skriv in exemplet i Matlab om du vill se hur den ska se ut).

2

F3: kap 5.2-5.3. (Dvs. hoppa över 5.1 så länge)

F4: kap 7.1-7.2 och 7.6.

F3: Matriser och linjära ekvationssystem
Kort sammanfattning av oh-bilderna från F3.

F4: Grafik i Matlab
Kort sammanfattning av F4.
Matlabexempel som användes i F4.

3 F5:
  • Kap 3.1-3.2
  • Kap 4.1-4.2, 4.4, kap 5.1 (här finns ett bra exempel på for-loop).
  • Kap 6.1-6.4
F5: Programmering i Matlab, Kontrollstrukturer, if, while, for . Egendefinerade funktioner.
Matlabexempel från F5.

Rekommenderade övningar för F5 och F6 finns här.

4

F6: Se F5 ovan

F7: (kommandot (imagesc beskrivs i 7.7) och animeringstekniken som används beskrivs i avsnittet 7.3)

F6: Programmering i Matlab (forts)
Matlabexempel från F6.

F7: Enkel simulering
Matlabexempel från F7.

PaskaggWiki G L A D P Å S K
5

F8: kap 9.1

F8: Numerisk lösning av ickelinjära ekvationer

Lab5 (Ekvationslösning) diskuteras på föreläsningen.

Rekommenderade övningar i boken (F8): 9.3, 9.6

Här finns mer om Taylors formel som användes på föreläsningen. (Häftet är frivillig läsning).

De matlabexempel som drogs på föreläsningen.

6

F9: kap 9.2

F10: kap 9.3

F9: Numerisk integrering

Lab6 (Numerisk integrering) diskuteras på föreläsning F9

Rekommenderade övningar i boken (F9): 9.8, 9.9, 9.13

Här finns härledning av de feltermer som diskuterades på föreläsningen (F9). Häftet är överkurs och helt frivillig läsning.

Oh-bilder från F9.

F10: Numerisk lösning av differentialekvationer (första ordningen)

Lab7 (Numerisk lösning av differentialekvationer) diskuteras på föreläsning F10

Rekommenderade övningar i boken (F10): 9.19, 9.20

Oh-bilder från F10

7

F11: kap 9.3

F11: Numerisk lösning av differentialekvationer (högre ordning)

Andra delen av Lab7 (Numerisk lösning av differentialekvationer) diskuteras på föreläsning F11

Rekommenderade övningar i boken (F11): 9.21, 9.23

Oh-bilder från F11.

F12: Repetition, gamla tentor.

Föreläsningsanteckningar F12, här finns tentan som det hänvisas till i anteckningarna.

8 F13 F13: Föreläsningen utgår

Datorlaborationer

Jag får många frågor om laborationerna. Jag har försökt förtydliga informationen nedan.

Följande gäller för laborationerna:


Läsvecka
Laboration
1

Introduktion till Matlab

Redovisa uppgift 1-7

Deadline: lv. 1

2

Mer om funktioner och grafik i Matlab

Redovisa uppgift 1-6

Deadline: lv. 2

3

(a) Matriser och linjära ekvationssystem

Redovisa uppgift 6-7

(b) Kort om programmering Matlab

Redovisa uppgift 1-6

Deadline lv. 3

4

Lite mer programmering

Redovisa uppgift 1-5

Deadline lv. 6.

Labtillfällena läsvecka 4 har hamnat olyckligt i förhållande till föreläsningarna. Så jag håller en genomgång av lab4 för EPI i början av labpasset måndag 15/4 och samma genomgång för Maskin i början av labpasset 16/4. (Genomgångarna hålls i labsal Jupiter310)

PaskaggWiki P Å S K
5

Ekvationslösning

Redovisa enligt labpm

Deadline lv. 5

6

Numerisk integrering

Redovisa enligt labpm

Deadline lv. 6

7

Numerisk lösning differentialekvationer

Redovisa enligt labpm

Deadline lv. 7

8 Restredovisningar

Studieresurser

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att man:

Inga hjälpmedel är tillåtna på tentan. Här finns ett formelblad som kommer att biläggas tentan.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Det finns inga möjligheter till delgodkännanden (eller kompletteringar) av kursen. Momenten ovan måste avklaras för att poäng för kursen ska kunna erhållas.

Det betyg man får på den skriftliga tentamen blir slutbetyg på kursen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid tentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Studentrepresentanter:

TIEPL amanda-aho@hotmail.com Amanda Aho Vanhatapio
TIMAL novali99@hotmail.com Louise Andersson
TIMAL stevenhe98@hotmail.com Steven He
TIMAL krikry@student.chalmers.se Kristian Krysell
TIEPL somis@student.chalmers.se Sebastian Somi

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:  Byte av kurslitteratur.

Gamla tentor

(Det kan finnas fel i lösningsförslagen)