Latest news
Välkommen till kursen

Teachers
Kursledare: Samuel Bengmark
 
Course Aims

Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerad utbildning (VFU) som en del i Chalmers masterprogram Lärande och ledarskap, en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. Under tiden på VFU-platsen skall du studera lärandet och ledarskapet på arbetsplatsen.

Syfte
Syftet med denna kurs är att bredda studentens perspektiv på lärande och ledarskap genom kontraster skapade med erfarenheter från en annan miljö än tidigare övningsskola. Genom att se och uppleva hur lärandet och ledarskapet är organiserat i en organisation som i väsentliga avseenden skiljer sig från dina erfarenheter från din tidigare VFU skall dina perspektiv på lärande och ledarskap breddas för att på så sätt komplettera de kunskaper du redan har. Du skall också vidareutveckla din förmåga att skapa lärande och att leda genom att se hur detta görs under denna VFU och pröva detta mot de teoretiska kunskaper lärande och ledarskap som du tillägnat dig under sina studier.
Kursmål
Du skall kunna
1. Reflektera över skillnader mellan de olika VFU-erfarenheterna och koppla detta med både teori och med din egna styrkor och svagheter.
2. Analysera och hantera sociala relationer och skeenden.
3. Identifiera avgörande kriterier för att utöva ledarskap
4. Ge konstruktiv kritik/ återkoppling.
5. Överföra kunskaper och arbetssätt mellan olika miljöer, t.ex. överföra strategier för att skapa lärandemiljöer mellan olika organisationer.

Programme

Inför kursen:
Det normala är att du som student söker upp en VFU-plats som du är intresserad av, där du ser att du har något att lära och där du vill knyta kontakter. Meningen är att su skall göra denna praktik i en miljö som i väsentliga avseenden skiljer sig från din övningskola. Kanske är det i näringslivet, på ett science center, eller privat utbildningssamordnare. Är det i skola kanske det är på ett högstadium eller en gymnasieskola med andra förutsättningar tex när det gäller socioekonomisk sammansättning.

Under kursen:
Kursen går på halvfart vilket innebär att du skall ägna 20 timmar i veckan i 8 veckor åt denna kurs. Ca 15 av dessa timmar skall vara förlagda till arbetsplatsen och återstående fem timmar har du för att hantera kursuppgifter och rapportering. Den 9:onde studieveckan kan du fokuera på att avsluta din blogg och författa din rapport.

* Blogginlägg i din blogg under larandeochledarskap.se skall skrivas minst en gånger per vecka. Dessa inlägga svarar på examinationsuppgifterna nedan men får gärna innehålla annat som du anser gör bloggen intressant.

* Tidslogg som löpande visar hur du fördelat din arbetstid på arbetsplatsen. Tidsloggen har bara rollen att vi kan följa att du investerar de timmar som är tänkt. Formatet bestämmer du själv, men i tidsloggen behöver bara ange vilka timmar du varit på arbetsplatsen och ett ord eller två om vad du då gjorde. Tidsloggen skall delrapporteras till examinator i läsvecka 2 och 4, samt efter vecka 7 även vara undertecknad av handledaren.

* Ett seminarium skall hållas. Önskvärt men inte obligatoriskt att du ordnar ett seminarium på din arbetsplats för att diskutera med personal där det du observerat under din praktikperiod. Examinator för kursen skall inbjudas. Om inte ett arbetsplatsförlagt ordnas skall du boka tid med examinator för kursen för ett seminarium då du muntligt kommunicerar dina insikter och slytsatser. Detta kan du lämpligt ske sist i kursen.

* Avslutande reflektion. Denna bör vara på ca 5 sidor och skickas till examinator i slutet av tentamensperioden.

Examination
Examinationsuppgifter
I din blogg skall du sammanlagt hantera följande områden:
1. Beskriv din praktikplats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i. 
2. Hur sker lärandet på din VFU-plats?
a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerade på dina tidigare VFU-platser?
b. Beskriv dina egna aktiviteter. Vem pratar du med? I vilka sammanhang är du med? Vad ser du, vad tänker du och vad drar du för slutsatser när det gäller lärande?
c. Koppla dina teoretiska insikter till den praktik du ser. Hänvisa direkt till teorier, personer, litteratur eller uttalanden som du tagit till dig. Vad har tex dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du tex spår av lärande på flera kognitiva nivåer? Är det någon av design eller lektionsplaneringsmodellerna som har relevans för det du ser?
d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
b. Tillämpa dina kunskaper om ledarskap från dina tidigare studier på det du ser på din VFU-plats. Kan dina insikter om feedback, om projektledning, gruppdynamik, motivation eller annat ge perspektiv på det du ser? 
c. Beskriv dina egna aktiviteter. Vem pratar du med? I vilka sammanhang är du med? Vad ser du, vad tänker du och vad drar du för slutsatser när det gäller ledarskap?
d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du genomfört VFU vid?

I bloggen är det bra om du i så stor utsträckning som möjligt avstår från att bedöma, i alla fall att kritisera, din nya eller gamla VFU-plats. Beskriv dem och i vilken utsträckning dina tidigare studier kan tillämpas belysa det du ser för att hjälpa dig förstå det som sker. Använd också skillnader mellan dina olika VFU-platser för att belysa dem utan att explicit värdera. Ett och annat positivt hurrarop kan naturligtvis förekomma.

Rapporten skall sammanfläta de insikter och tankar du gett uttryck för löpande i din blogg. Både lärandet och ledarskapet skall hanteras. Till skillnad från bloggen bör här finnas förslag på förändringar som du tror skulle gynna din VFU-plats, alternativt tidigare VFU-platser. Ta stöd i litteraturen för att argumentera för dina förändringsförslag. Koppla också dina upplevelser till dig som person, till dina egna preferenser, styrkor och svagheter. Har dina upplevelser att göra med när du känner dig trygg och kunnig eller osäker och oinformerad? Rapporten skall också kunna läsas av medarbetare i de organisationerna där du gjort dina VFU-perioder och blir din återkoppling till dessa organisationer.

Avtal
Som student ser du till att ta med följande avtal till din VFU-platsen för vi skall kunna upprätta ett avlat mellan VFU-organisationen och Lärande och ledarskap.