MVE391, Internship breadth, 2017/18

Latest news

Welcome to the course! The schedule for the course can be found in TimeEdit.

Teachers

Course coordinator: Samuel Bengmark

Teaching assistants:

Lab supervisor:

Finding an internship

Det normala är att du som student söker upp en VFU-plats som du är intresserad av, där du ser att du har något att lära och där du vill knyta kontakter. Meningen är att du skall göra denna praktik i en miljö som i väsentliga avseenden skiljer sig från din övningskola. Kanske är det i näringslivet, på ett science center, eller privat utbildningssamordnare. Är det i skola kanske det är på ett högstadium eller en gymnasieskola med andra förutsättningar tex när det gäller socioekonomisk sammansättning. Du bör diskuterar med examinator inför kursen om din tänkta praktikplats uppfyller dessa krav.

Som student ser du till att upprätta ett avtal mellan VFU-organisationen och Lärande och ledarskap (Finns i lärplattformen). Redigera i dokumentet med information om värdorganisationens namn, ditt namn och namn på den som undertecknar. Be dem skriva under och ladda upp det i pingpong. 

I samband med kursstart skall du också fylla i ett dokument med din tidsplanering för denna kurs (En grov mall finns i mappen Dokument i vänstermenyn). Dokumentet lämnas in i pingpong.


Program

Lectures

Denna kurs har en mycket flexibel organisation. Orsaken till detta är att vi ge dig frihet att hitta en berikande och unik praktikplats i en miljö som intresserar dig. En del studenter har valt att göra denna praktikkurs utomlands eller någon har valt att göra den vid en annan tidpunkt, då möjligheten till en bra VFU-plats funnits tillgänglig. 

Nytt för i år är att vi har några seminarier under kursens gång. I övrigt sköter du i denna kurs tidsplanering själv tillsammans med din handledare på praktikplatsen. Detta innebär att du får mycket stort eget ansvar för både kunskapsutvecklingen och genomförandet av kursen. Du rapporterar om detta huvudsakligen genom den blogg och en avslutande rapport, men det finns också ytterligare obligatoriska inlämningar i pingpong, som avtalet, tidsplaneringen och tidsloggarna.

Du skall ägna motsvarande 200 arbetstimmar åt denna kurs. 120 av dessa timmar (normalt 15 per vecka i 8 veckor) skall vara förlagda till arbetsplatsen och återstående 80 timmar (normalt 5 i veckan under 8 veckor plus tentaveckan) har du för att hantera dokumentation som visar att du når kursens mål.

Computer labsReference literature:

 

Course requirements

The learning goals of the course can be found in the course plan.

Denna kurs innebär verksamhetsförlagd/arbetsintegrerad utbildning (VFU) inom utbildningen Lärande och ledarskap, både masterprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen. Under tiden på VFU-platsen skall du studera lärandet och ledarskapet på arbetsplatsen.

Syfte

Syftet med denna kurs är att bredda studentens perspektiv på lärande och ledarskap genom kontraster skapade med erfarenheter från en annan miljö än tidigare övningsskola. Genom att se och uppleva hur lärandet och ledarskapet är organiserat i en organisation som i väsentliga avseenden skiljer sig från dina erfarenheter från din tidigare VFU skall dina perspektiv på lärande och ledarskap breddas för att på så sätt komplettera de kunskaper du redan har. Du skall också vidareutveckla din förmåga att skapa lärande och att leda genom att se hur detta görs på din VFU-plats och pröva detta mot de teoretiska och praktiska kunskaper om lärande och ledarskap som du tillägnat dig under dina studier.

Kursmål

Du skall kunna
1. Reflektera över skillnader mellan de olika VFU-erfarenheterna och koppla detta med både teori och med din egna styrkor och svagheter.
2. Analysera och hantera sociala relationer och skeenden.
3. Identifiera avgörande kriterier för att utöva ledarskap
4. Ge konstruktiv kritik/ återkoppling.
5. Överföra kunskaper och arbetssätt mellan olika miljöer, t.ex. överföra strategier för att skapa lärandemiljöer mellan olika organisationer.

 

Assignments


Examination

Examinationen har fyra obligatoriska delar. De bidrar viktat till bedömningen av hela kursen enligt siffrorna i parenteserna i nedanstående rubriker .

1. Tidsplanering (20%)

I början på kursen skall du länna in ett dokument med dina tidsplanering i denna kurs. Den utsträckning i vilket tidsplaneringen hålls vägs in i bedömningen. 

2. Blogg (40%)

I din blogg under larandeochledarskap.se skall du skrivas vid minst åtta tillfällen någorlunda jämt fördelade under kursen. I din blogg skall du sammanlagt hantera följande områden:
1. Beskriv din praktikplats. Vad gör man, hur är det organiserat, hur ser det ut m.m.? Hjälp dina bloggläsare att förstå miljön du hamnat i. 
2. Hur sker lärandet på din praktikplats?
a. Beskriv detta: Hur går det till? Hur är det organiserat? Finns det likheter och skillnader med hur detta fungerade på dina tidigare VFU-platser?
b. Beskriv dina egna aktiviteter. Vem pratar du med? I vilka sammanhang är du med? Vad ser du, vad tänker du och vad drar du för slutsatser när det gäller lärande?
c. Koppla dina teoretiska insikter till den praktik du ser. Hänvisa direkt till teorier, personer, litteratur eller uttalanden som du tagit till dig. Vad har tex dina studier av lärande på kognitiv-, socio-kulturell eller neuro-nivå relevans för lärandet på denna VFU-plats. Ser du tex spår av lärande på flera kognitiva nivåer? Är det någon av design eller lektionsplaneringsmodellerna som har relevans för det du ser?
d. Ser du någon kunskap om hur lärandesituationer skapas som du anser skulle vara värd att föra över mellan de olika organisationer som du haft VFU vid?

3. Hur sker ledarskapet på din VFU-plats?
a. Beskriv detta. Finns det flera olika strukturer?
b. Tillämpa dina kunskaper om ledarskap från dina studier för att belysa det du ser på din VFU-plats. Hur kan dina kunskaper  om feedback, om projektledning, gruppdynamik, motivation eller annat ge perspektiv på det du ser? 
c. Beskriv dina egna aktiviteter. Vem pratar du med? I vilka sammanhang är du med? Vad ser du, vad tänker du och vad drar du för slutsatser när det gäller ledarskap?
d. Kan du identifiera någon process för ledarskap som du anser vore värdefull att föra över mellan de olika organisationer som du genomfört VFU vid?

I bloggen måste du se till att din nuvarande eller tidigare praktikplatser inte framstår i dålig dager. Men samtidigt skall du belysa saker som ser kan utvecklas. Hur löser man det? Jo, använd dina kunskaper om hur man ger feedback? Var kreativ och använd gott omdöme. Tex kanske du kan prata om problem i allmänna termer, för att kunna ta upp brister, och sedan diskutera möjliga lösningar som du ser. Använd gärna Chalmers modell för LoL-kompetenser för analyser. Använd också skillnader mellan dina olika VFU-platser för att belysa dem, utan att explicit värdera. Ett och annat positivt hurrarop kan naturligtvis förekomma.

3. Tidslogg (U/G)

Där redovisar du hur många timmar du varit på praktikplatsen uppdelat på dagar. Det skall också framgå hur du ligger till i relation till till din tidsplan. Tidsloggen har rollen att ge oss insyn i att du investerar de timmar som är tänkt. Formatet bestämmer du själv, men i tidsloggen behöver bara ange vilka dagar och vilka timmar du varit på arbetsplatsen och ett ord eller två om vad du då gjorde. Tidsloggen skall delrapporteras till examinator i vid tre tillfällen, jämt fördelade tillfällen under kursen och skall även vara undertecknad av handledaren.

4. Rapport (40%)

Du skall också göra en undersökning av en väl vald fråga. Denna fråga skall undersökas och dokumenteras omsorgsfullt. Syftet med detta skifte är att du skall få övning i samhällsvetenskapvetenskapligt undersökande. Detta kommer du att ha nytta av i yrkeslivet för att kunna ställa och undersöka frågor som rör lärande och ledarskap. Många av er har också nytta av detta inför examensarbetet. Ett annat syfte med denna del av kursen är att ni skall få chansen att samverka med föer personer på praktikplatsen. Rapporten skall bara vara på ca fem sidor men skall innehålla följande fem kapitel.

  1. Introduktion: Du skall presentera din forskningsfråga och den skall du formulera så precist du kan. Forskningsfrågan kan ha flera delfrågor. Motivera också varför detta område är intressant och värt att studera. Vilken ordning du gör dessa två delar detta väljer du själv. Ibland är det bra att introducera området innan man ger forskninsgfrågan, ibland känns det naturligt att direkt ange vad man skall studera. Att formulera sin forskningsfråga är inte lätt. Det blir ofta för omfattande eller för vagt. I denna kurs skall du därför läsa boken Problem formulering av Lotte Rienecker för att bygga kunskap om hur du bör formulera en forskningsfråga. 
  2. Bakgrund: Här brukar man ta upp vad männskligheten vet om denna innan din studie. Det är för omfattande får denna kurs. Istället vill jag att du beskriver vad du vet om det område du skall studera. Här skall du explicit referera till litteratur eller andra källor till kunskap som du mött på under dina studier på Lärande och ledarskap. Andra källor är förstås mycket välkomna men är inget som krävs.
  3. Metod: Detta avsnitt skall beskriva två saker:
    1. Vilken form av data du väljer att samla för att svara på din fråga. Detta har ni jobbat med tidigare i kursen Utvecklingsprojekt i praktiken. Du kan tex välja intervjuer, enkäter, observationer eller dokument, eller flera av dessa. Motivera dina val. 
    2. Hur skall datan analyseras. Om du tex skall använda intervjuer så läs på om någon känd analysmetod för analys av intervju. Många av dem kräver transkribering, vilket inte tidsmässigt ryms i denna kurs. Det finns kanske andra delar av analysen du inte anser dig hinna med. Beskriv vilka avsteg du gör och vad du gör istället.
  4. Resultat: Vad gav analysen för resultat? Här skall du försöka vara iskall och inte säga vad du anser att dessa betyder utan bara tydliggöra vad datan säger. Stärk alltid dina påståenden i resultatdelen med data. Det kan ge genom att du ger citat som styrker det du påstår att resultatet gav. Det kan också vara i form av tabeller, diagram eller annan sammanställning av data.
  5. Diskussion och slutsatser: Motivera dina tolkningar av vad du anser att resultaten säger. Tillskillnad från matematik eller experimentell naturvetenskap får du här försöka övertyga din läsare om att din tolkning den du anser är den rimligaste och bästa givet din data, och att du tänkt på alternativa tolkningar men att du funnit dessa mindre trovärdiga. I detta kapitel skall du också återknyta till kapitel 2 med bakgrunden, och visa på vilket sätt din studier tillfört kunskap i förhållande till det som skrevs i kapitel 2.

Bedömningskriterier

Följande fem dimensioner används vid bedömning av både blogg och rapport.

Omfånget och djupet av det man iakttagit på praktikplatsen. Vinnlägg dig om att få god inblick i hur lärande och ledarskapet är organiserat och fungerar. Var aktiv för att göra intervjuer, observationer och annat som gör att du får inblick hur lärande och ledarskap i verksamheten på din praktikplats.

Graden av koppling till det man lärt och erfarit under studierna på Lärande och ledarskap. Hänvisa till litteratur, föreläsningar, tidigare VFU-perioder och andra källor till kunskap som du studerat under programmet. Syntetisera det du lärt och använda kunskaperna för att belysa skeenden du observerar.

Originalitet och nytänkande.  Använd din samlade kompetens och dina iakttagelser från praktikplatsen för att finna kreativa kopplingar, insikter och kanske lösningar på problem. Sträva mot att se det som inte är uppenbart men som med din observation/data och din kompetens om lärande och ledarskap kan synliggöras även för andra.

Kvalitén och tydligheten i texterna. Dina blogginlägg och din rapport är av mycket olika karaktär men båda skall vara skrivna så att läsaren förstår vad du säger och får en lättläst, logisk och sammanhängande presentation och argumentation.

Genomförande. Se på denna kurs som ett projekt. Planera arbetet. Gör en rimligt tidsplan som du sedan håller och se till att alla inlämningar görs i Pingpong.

 


Examination procedures

In Chalmers Student Portal you can read about when exams are given and what rules apply on exams at Chalmers. In addition to that, there is a schedule when exams are given for courses at University of Gothenburg.

Before the exam, it is important that you sign up for the examination. If you study at Chalmers, you will do this by the Chalmers Student Portal, and if you study at University of Gothenburg, you sign up via GU's Student Portal.

At the exam, you should be able to show valid identification.

After the exam has been graded, you can see your results in Ladok by logging on to your Student portal.

At the annual (regular) examination:
When it is practical, a separate review is arranged. The date of the review will be announced here on the course homepage. Anyone who can not participate in the review may thereafter retrieve and review their exam at the Mathematical Sciences Student office. Check that you have the right grades and score. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.

At re-examination:
Exams are reviewed and retrieved at the Mathematical Sciences Student office. Check that you have the right grades and score. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.

Old exams