Aktuella meddelanden
20170918: Här kommer tentan 20170824 med lösningar
20161223: Här kommer lösningar till gårdagens tenta.
20161122: Tiden för granskningen imorgon är ändrad till 12.30.
20161116: Granskning av tentan sker onsdagen den 23/11 kl.12.00 i HA1.
20161026: Här kommer lösningarna till dagens tenta..
20161016: Torsdagen den 20/10 kl.08.00 blir det ett extra tillfälle att redovisa MatLab övningarna. Anmälan görs till mig på föreläsningen på måndag.
20161016: Förra årets tentor ligger nu ute! Ni finner dem under fliken gamla tentor.
20161010: Här kommer vecko-PM7.
20161004: Här kommer vecko-PM6.
20160926: Här kommer vecko-PM5.
20160919: Har gjort en liten uppdatering av PM4.
20160919: Här kommer vecko-PM4.
20160909: Här kommer vecko-PM3.
20160825: Här kommer vecko-PM2.
20160825: Här kommer vecko-PM1.
20160825: Har uppdaterat PM, med uppgitter att räkna på kapitel 4.
20160822: PM:et(20160816) är uppdaterat med uppgifter på kap.3.1-3.3.
20160819: Vi är nu klara med kap 1. På måndag börjar vi med kapitel 3, Analytisk geometri.
20160816: Kurshemsidan kommer att uppdateras inom det närmaste, vad gäller kursen MVE475.
20160816: Under introduktionsveckorna kommer Maria Lindström(Ej släkt med den mer berömda Jonny Lindström), Fredrik Hellström och Jesper Johansson att vara med på "storgruppsövningarna".
20160816:
Här kommer ett PM innehållande uppgifter som bör räknas under introduktionsveckorna. PM:et kommer att uppdateras, om det visar sig att det blir tid över för annat nyttigt innehåll.

Lärare
Kursansvarig: Jonny Lindström, tel. 772 3563, epost jonny@chalmers.se
Övningsledare:
Labhandledare:
Kurslitteratur
Kursbok: Calculus Early Transcendentals (8th edition), av James Stewart
(finns, till exempel, att köpa hos Cremona, Chalmers kursbokhandel)

Under introduktionsveckorna (som är en repetition av delar från gymnasiet) går vi igenom delar av följande Kompendium  med tillhörande facit.

Kurslitteraturen är på engelska, så det kan vara hjälpsamt med en engelsk-svensk matematisk ordlista.


Program


Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt
Innehåll
       1
1.5
2.2-2.4
2.5
2.6
Inversa funktioner
Gränsvärden
Kontinuitet
Gränsvärden och horisontella asymptoter
       2

2.7-3.4
Dugga MapleTA
Derivata: Polynom, exponentialfunktionen, trigonometriska funktioner,produktregeln,kvotregeln,  och sammansatta funktioner
       3
3.5-3.10
Dugga MapleTA
Implicit derivering, derivator av logaritmiska funktioner, tillämpningar på derivata, linjära approximationer och differentialer
       4
4.1-4.5, 4.7 Lokala maxima och lokala minima, l'Hospital's regel, medelvärdessatsen, kurvkonstruktion och optimeringsproblem
       5

4.9
5.1-5.5
Dugga MapleTA
Primitiv funktion
Area, bestämd integral, analysens huvudsats, obestämd integral och variabelsubstitution i integraler
       6
6.1-6.5
Areaberäkningar, volymberäkningar, tillämpningar på integraler och medelvärdessatsen för integraler
       7

7.1-7.5
Dugga MapleTA
Partiell integration, trigonometriska integraler,trigonometriska substitutioner och generaliserade integraler
       8

Dugga MapleTA
Repetition
       9 Tentavecka
Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår i kursen. Klicka på länken nedan.

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Samhallsbyggnad/ht16/

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
MapleTA:

Om du är registrerad på kursen MVE475, kommer du att få inloggningsuppgifter till MapleTA, "User login" (som är ditt CID) och ett lösenord. Spara inloggningsadressen som bokmärke ifall denna hemsida skulle ligga nere, vilket händer ibland. Om du tappar bort lösenordet, går det bra att beställa ett nytt ("Forgot your password") som kommer på epost på din chalmersadress. Den som registrerar sig senare, får också dessa uppgifter, men om tiden för en dugga har gått ut så får man avvara den. Det kommer dock att finnas träningsduggor med motsvarande innehåll. 

Duggorna görs i en nätbaserad miljö kallad MapleTA. Det blir totalt 4 duggor (var och en tillgänglig i en vecka). Varje dugga ger 1 bonuspoäng till tentan, alla uppgifter i duggan ska då vara rätt lösta, men man kan göra om den obegränsat antal gånger så länge den är öppen. Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret.

Det främsta syftet med duggorna är att du ska kunna kontrollera att du kan det som för tillfället är aktuellt i kursen. Samarbete är tillåtet och vällovligt, men själva duggan ska man göra själv, ingen annan får göra duggan, inte heller får man ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du på egen hand kommit fram till dem. 

Varje exemplar av din dugga är öppet fram till stängning. Du kan välja att arbeta med samma dugga hela tiden, eller att öppna en ny (i så fall klickar du på GRADE på det gamla exemplaret och öppnar ett nytt).  För att arbeta med samma dugga hela veckan, låter du bli att klicka på GRADE förrän du känner dig klar. Detta rekommenderas! 

På varje deluppgift kan du kontrollera ditt svar genom att klicka på HOW DID I DO? I en del uppgifter finns en livboj - om du klickar på den får du se hur man löser en liknande uppgift. 

Du kan göra om duggan så många gånger du vill så länge den är öppen - bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar får du inte samma uppgifter, men likaratade. 

Om du vill logga ut innan du är klar, så går det bra om du först klickar på QUIT & SAVE. Nästa gång du loggar in har du kvar ditt exemplar så som du sist lämnade det. Högst uppe till höger på duggan kan du också se den tid du har kvar. 

När du vill rätta duggan klickar du på GRADE. Återigen: rekommendationen är att vänta med detta tills du gjort alla uppgifter och kontrollerat dem väl. 

På den sida i MapleTA där du öppnar duggan finns en länk GRADEBOOK uppe till vänster. Där visas alla dina registreade resultat. 

Hur skriver man? Generellt kan man säga att man ska skriva som man gör på en miniräknare. Tänk på följande:


Examination

För att bli godkänd på kursen krävs det att du är godkänd från datorövningarna och den skriftlig tentamen. 


Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 34 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 16 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg.
För betyget 3 krävs att man uppnår minst 25 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 35 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 45 poäng totalt, varav minst 8 poäng på del 2.
Därutöver ges duggor under kursens gång som ger  bonuspoäng till sluttentan (del 1).

MapleTA duggor: Det blir totalt 5 duggor . Varje godkänd dugga ger 1 bonuspoäng till tentan.
Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret. 
Datorövningarna: Godkända datorövningar är endast giltliga under innevarande läsår.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor


20160825 med lösningar
20160107 med lösningar
20151028 med lösningar