MVE475, Inledande matematisk analys, 2017/18

Aktuella meddelanden20180830: Här kommer dagens tenta med lösningar.

20171221: Här kommer dagens tenta med lösningar.
20171026: Här kommer lösningarna till gårdagens tenta.

20171022: Jag har öppnat dugga 5 igen, den stängs måndag 23.00.

20171018: Jag har öppnat datorövning fyra med ytterliggare försök eftersom det strulat för en del av er. Den stängs 23.15 ikväll och får ni inte ihop det så gå till extratillfället imorgon.

20171017: På torsdag morgon är det ett uppsamlingsheat för er som har någon datorövning kvar.

20171009: Här kommer vecko-PM7.
20170922: Här kommer vecko-PM6.

20170922: Här kommer vecko-PM5.
20170908: Här kommer vecko-PM4.

20170908: Här kommer vecko-PM3.
20170905:
Nu ska alla uppgifter i dugga 1 fungera!
20170905:
Det är fel i vissa fall på uppgift 5, dugga 1. Vänta med att göra denna uppgift tills vi åtgärdat felet.
20170905: Nu är dugga 1 i MapleTA öppen och är så i en vecka.    
20170824: Här kommer även PM2.

20170824: Här kommer vecko-PM1.
20170814:
Här kommer ett PM innehållande uppgifter som bör räknas under introduktionsveckorna. PM:et kommer att uppdateras, om det visar sig att det blir tid över för annat nyttigt innehåll.

Lärare

Kursansvarig och Examinator: Jonny Lindström

Övningsledare: Lorents Landgren, Maria Lindström, Thomas Wernstål och Jonny Lindström

Labbhandledare:

Kurslitteratur

Kursbok: Calculus Early Transcendentals (8th edition), av James Stewart
(finns, till exempel, att köpa hos Cremona, Chalmers kursbokhandel)

Under introduktionsveckorna (som är en repetition av delar från gymnasiet) går vi igenom delar av följande Kompendium  med tillhörande facit.

Kurslitteraturen är på engelska, så det kan vara hjälpsamt med en engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar
Läsvecka Avsnitt Innehåll
       1 1.5
2.2-2.4
2.5
2.6
Inversa funktioner
Gränsvärden
Kontinuitet
Gränsvärden och horisontella asymptoter
       2
2.7-3.4
Dugga MapleTA
Derivata: Polynom, exponentialfunktionen, trigonometriska funktioner,produktregeln,kvotregeln,  och sammansatta funktioner
       3 3.5-3.10 Dugga MapleTA
Implicit derivering, derivator av logaritmiska funktioner, tillämpningar på derivata, linjära approximationer och differentialer
       4 4.1-4.5, 4.7 Lokala maxima och lokala minima, l'Hospital's regel, medelvärdessatsen, kurvkonstruktion och optimeringsproblem
       5
4.9
5.1-5.5
Dugga MapleTA
Primitiv funktion
Area, bestämd integral, analysens huvudsats, obestämd integral och variabelsubstitution i integraler
       6 6.1-6.5 Areaberäkningar, volymberäkningar, tillämpningar på integraler och medelvärdessatsen för integraler
       7
7.1-7.5
Dugga MapleTA
Partiell integration, trigonometriska integraler,trigonometriska substitutioner och generaliserade integraler
       8
Dugga MapleTA
Repetition
       9 Tentavecka

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlab ingår i kursen. Klicka på länken nedan.

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Samhallsbyggnad/ht17/Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

MapleTA:

Ni når duggorna via PingPong. 

Duggorna görs i en nätbaserad miljö kallad MapleTA. Det blir totalt 5 duggor (var och en tillgänglig i en vecka). Varje dugga ger 1 bonuspoäng till tentan, alla uppgifter i duggan ska då vara rätt lösta, men man kan göra om den obegränsat antal gånger så länge den är öppen. Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret.

Det främsta syftet med duggorna är att du ska kunna kontrollera att du kan det som för tillfället är aktuellt i kursen. Samarbete är tillåtet och vällovligt, men själva duggan ska man göra själv, ingen annan får göra duggan, inte heller får man ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du på egen hand kommit fram till dem. 

Varje exemplar av din dugga är öppet fram till stängning. Du kan välja att arbeta med samma dugga hela tiden, eller att öppna en ny (i så fall klickar du på Submit Assignment på det gamla exemplaret och öppnar ett nytt).  För att arbeta med samma dugga hela veckan, låter du bli att klicka på Submit Assignment förrän du känner dig klar. Detta rekommenderas! 

På varje deluppgift kan du kontrollera ditt svar genom att klicka på HOW DID I DO? I en del uppgifter finns en livboj - om du klickar på den får du se hur man löser en liknande uppgift. 

Du kan göra om duggan så många gånger du vill så länge den är öppen - bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar får du inte samma uppgifter, men likaratade. 

Om du vill logga ut innan du är klar, så går det bra om du först klickar på QUIT & SAVE. Nästa gång du loggar in har du kvar ditt exemplar så som du sist lämnade det. Högst uppe till höger på duggan kan du också se den tid du har kvar. 

När du vill rätta duggan klickar du på Submit Assignment. Återigen: rekommendationen är att vänta med detta tills du gjort alla uppgifter och kontrollerat dem väl. Hur skriver man? Generellt kan man säga att man ska skriva som man gör på en miniräknare. Tänk på följande: .

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs det att du är godkänd från datorövningarna och den skriftlig tentamen. 

Kursen examineras genom en sluttentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 34 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt. Del 2 (om 16 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg.
För betyget 3 krävs att man uppnår minst 25 poäng på del 1. För betyget 4 krävs 35 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 45 poäng totalt, varav minst 8 poäng på del 2.
Därutöver ges duggor under kursens gång som ger  bonuspoäng till sluttentan (del 1).

MapleTA duggor: Det blir totalt 5 duggor . Varje godkänd dugga ger 1 bonuspoäng till tentan.
Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret. 
Datorövningarna: Godkända datorövningar är endast giltliga under innevarande läsår.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Kursrepresentanter:

TISAM                johnbob@student.chalmers.se                     JOHN BOBERG

TKATK               graxel@student.chalmers.se                         AXEL GRAMPP

TISAM                joshas@student.chalmers.se                        JOSEFIN HASSELBERG

TKSAM              klahak@student.chalmers.se                         KLARA HÅKANSSON

TKSAM              jejoha@student.chalmers.se                          JENS JOHANSSON

Gamla tentor

20170824 med lösningar

20161222 med lösningar

20161026 med lösningar

20160825 med lösningar
20160107 med lösningar
20151028 med lösningar