MVE520, Linjär algebra, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

25/1: Har uppdaterat lärmålet i PM2 enligt vad jag hann gå igenom på föreläsningarna och lagt till några uppgifter (om vinkeln mellan linjen och planet och projektion av punkter på linjen och på planet).

29/1: Har uppdaterat lärmålet i PM3 och PM4 enligt vad jag planerar gå igenom på föreläsningarna i läsveckorna 3 och 4.

5/2: Har lagt till slides om eliminationsmetoden och matrisalgebra i läsvecka 4 under, och uppdaterat PM4.

14/2: Har uppdaterat lärmålet i PM6.

8/3: Om ni inte hinner redovisa alla laborationerna på kursens sista datorövning idag, så finns en allra sista möjlighet att redovisa imorgon 9/3 vid att komma till mitt kontor L2130, Tvärgatan 3 (ta med bärbar dator eller minnespinne med matlabfiler). Jag kommer vara där 10-12 och 14-16.

15/3: Här är lösningsförslag till dagens tentamen.

9/6: Här är lösningsförslag till tentamen 8/6-2018.

29/8: Här är lösningsförslag till dagens tentamen.

Lärare

Kursansvarig, övningsledare och labbhandledare: Håkon Hoel

Kurslitteratur


Calculus Early Transcendentals (International Edition, 7th edition), James Stewart. ISBN: 978-0-538-49887-6
Linear Algebra and Its Application (Fifth Edition), David C. Lay, Stephen R. Lay, Judy J. McDonald. ISBN: 978-1-292-09223-2

Den här listan över matematiska symboler kan också vara användbar.

Program

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt PM Innehåll
1 (V3) S.12.2
S.12.3
S.12.4
PM1 Vektorer
Skalärprodukt
Vektorprodukt
2 (V4) S.12.4
S.12.5
PM2 Linjen och planets ekvation
3 (V5) L.1.1-1.2
L.1.3-1.5
PM3 Dugga 1, måndag kl. 13:15-13.45 (innehåll från läsvecka 1 och 2)
Lösning av linjära ekvationssystem
Matriser och vektorer.
4 (V6) L.1.7-1.9
L.2.1
PM4 Linjärt beroende och linjära avbildningar
Matrisalgebra
slides eliminationsmetoden och matrisalgebra
5 (V7) L.2.1-2.2 PM5 Dugga 2, måndag kl. 13.15-13.45 (innehåll från läsvecka 3 och 4)
Forts. matrisräkning
6 (V8) L.3.1-3.2
L3.3
PM6 Determinanter
Cramers regel, area och volymberäkning
7 (V9) L.6.5-6.6
L.3.3
PM7 Dugga 3, måndag kl. 13.15-13.45 (innehåll från läsvecka 5 och 6)
Minsta kvadratmetoden
8 (V10)

Reserv

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Datorlaborationerna är obligatoriska. Materialet finns på http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/KI/ht17/


Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Tre duggor ges under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.

Examination

Den skriftliga sluttentamen om 50 poäng, är uppdelad i två delar.
Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt.
Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg.
För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1.
För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2.
För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2.
Bonuspoängen från duggorna adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Datum Tenta Lösningar
2017-08-23 Tenta Lösningar
2017-06-09 Tenta Lösningar
2017-03-16 Tenta Lösningar
2016-08-24 Tenta Lösningar
2016-04-08 Tenta Lösningar
2016-03-17 Tenta Lösningar