MVE520, Linjär algebra, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och Examinator: Nancy Abdallah , nancya "at" chalmers.se

Övningsledare: Nancy Abdallah 

Labbhandledare: Nancy Abdallah 

Kurslitteratur

Calculus Early Transcendentals (International Edition, 8th edition), James Stewart. ISBN: 978-0-538-49887-6
Linear Algebra and Its Application (Fifth Edition), David C. Lay, Stephen R. Lay, Judy J. McDonald. ISBN: 978-1-292-09223-2

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt PM Innehåll Föreläsnings-anteckningar
1 (V4) S.12.2
S.12.3
PM1 Vektorer
Skalärprodukt
S.12.2
S.12.3
2 (V5)
S.12.4
S.12.5
PM2 Vektorprodukt
Linjen och planets ekvation
S.12.4
S.12.5
3 (V6) S.12.5
L.1.1-1.2
L.1.3
PM3_Stewart
PM3_Lay
Dugga 1, måndag kl. 15:15-15.45 (innehåll från läsvecka 1 och 2) 
Lösning av linjära ekvationssystem 
Matriser och vektorer.
L.1.1-1.2
L.1.3
4 (V7) L.1.4-1.5
L.1.7-1.8
PM4 Linjärt beroende och linjära avbildningar (definition) L.1.4-1.5
L.1.7
L.1.8-1.9
5 (V8) L.1.9
L.2.1-2.2
PM5 Dugga 2, måndag kl. 13.15-13.45 (innehåll L.1.1 till  L.1.8) 
Forts. linjära avbildningar
Matrisalgebra
L.2.1-2.26 (V9) L.3.1-3.2
L3.3
PM6 Determinanter 
Cramers regel, area och volymberäkning
L.3.1-3.2-3.3


7 (V10) L.6.5-6.6 PM7 Dugga 3, måndag kl. 13.15-13.45 (innehåll från läsvecka 5 och 6) 
Minsta kvadratmetoden
Vektorprodukt
L.6.5-6.68 (V11)

Reserv

Studieresurser

Datorlaborationer

Datorlaborationerna är obligatoriska. Materialet finns på http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/KI/ht17/

Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Tre duggor ges under kursens gång. Dessa är frivilliga, men ger bonuspoäng till sluttentan (del 1). Varje dugga ger maximalt 6 poäng, och den bonuspoäng man får är medelvärdet av resultatet på de tre duggorna (avrundat till närmaste heltal). Med andra ord kan man få maximalt 6 bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.

Examination

Den skriftliga sluttentamen om 50 poäng, är uppdelad i två delar.
Del 1 (om 38 poäng) testar om du har nått lärmålen för godkänt.
Del 2 (om 12 poäng) kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. 
För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng på del 1. 
För betyget 4 krävs 33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. 
För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2. 
Bonuspoängen från duggorna adderas till resultatet på del 1 och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: 

Gamla tentor

Dugga 1 med lösning (2017)

Dugga 1 med lösning (2016)

Dugga 3 med lösning (2017)

Dugga 3 med lösning (2015)


Datum Tenta Lösningar
2018-08-29 Tenta Lösningar
2018-06-08
Lösningar
2018-03-15
Lösningar
2017-08-23 Tenta Lösningar
2017-06-09 Tenta Lösningar
2017-03-16 Tenta Lösningar
2016-08-24 Tenta Lösningar
2016-04-08 Tenta Lösningar
2016-03-17 Tenta Lösningar