MVE525, Matematisk analys, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker, förnamn.efternamn snabel-a chalmers se

Övningsledare: som ovan

Labbhandledare: som ovan

Kurslitteratur

Calculus Early Transcendentals (8th international metric edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel. Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm. Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Program

Föreläsningar

Vecka
Avsnitt Innehåll
1 (v45)
4.1-4.5
Lokala maxima och minima
Första- och andraderivatatestet
Största och minsta värde
Medelvärdessatsen
Växande och avtagande
l'Hosptials regel
Kurvkonstruktion, asymptoter
2 (v46)
4.7,(4.8),4.9,5.1-5
Optimeringsproblem
(Newtons metod)
Antiderivata (primitiv funktion), Tabell sid 352 $\sec^2 x=1/\cos^2 x$, ej $\sec x\tan x, \cosh x,\sinh x$
Area,Riemansumma, bestämd- och obestämd integral
Analysens huvudsats (Fundamental theorem of Calculus)
Variabelsubstitution i integraler (kedjeregeln)
3 (v47)
6, 7.1 Areaberäkning
Beräkning av volym av rotationskroppar med skiv- och skalmetod, Arbete
Medelvärdessatsen för integraler
Partiell integration (produktregeln)
4 (v48)
7.2-4, (7.5), 7.8
Integration av trigonometriska uttryck samt vissa uttryck där trigonometrisk substitution är lämplig.
Integration av rationella funktioner
Generaliserade integraler.
5 (v49)
9.1,9.3,9.5 (9.2,9.4)
Differentialekvationer:
(Eulers metod)
Separabla: $p(y(x))\frac{dy}{dx}=q(x)$
Linjära: $p(x)\frac{dy}{dx}+q(x)y=r(x)$
6 (v50)
17.1-3
Differentialekvationer:
Linjära homogena av andra ordningen
Även vissa inhomogena mha av ansats
7 (v51)

Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter

Avsnitt
Uppgifter
4.1 1,5,9,13,15,25,35,41,43,51,55,59,73,77,80
4.2 3,5,9,15,17,19,23, 25 ,27,29,33
4.3 1,9,11,15,19,25,27,41,47,49,51,61,67,69,71,84
4.4 11,13,19,25,31,49,51,57,61
4.5 9,11,13,19,25,29,45,51,55,59,57,61,71,73
4.7 3,15,19, 25,27,31,35,39,41,47,59,67
4.9 1,5,7,9,11,13,15,21,23,25,29,33,41,47,49,53,61,75
5.1 1,3,5,7,15,19,23,25
5.2 1,3,5,7,9,11,17,19,21,23,25,29,33,35,39,41,43,51,557,3,55,59,71,73
5.3 3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,33,39,41,43,45, 49,53, 55,61,63,67,69,75,77
5.4 1,3,5,9,11,17,33,35,37,39,41,43,45,49,59,61,63,68
5.5 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,31,33,39,41,43,51,53,59,61,63,69,71, 79,81,85,87,91
6.1 1,3,5,7,9,11,13,17,21,23,25,27,31, 47,51,55
6.2 1,3,5,7,9,11,15,31, 33,41,47,49
6.3 3,5,7,9,11,13,15,17,25,37, 39,41,43,49
6.4 11,13
6.5 15
7.1 1,3,11,15,17,23,31,33,39,51,53,57,61,63,69
7.2 1,3,7,9,11,15,17,19
7.3 1,3,5,7,13,25,27
7.4 7,9,11,15,17,19,21,23,29,31,41, 43, 47,49
7.5 17,31,41,47,49,63
7.8 1,3,5,9,13,17,21,27,29,31,41
9.1 1,3,7,9,11,15
3.8 7
9.3 1,3,5,9,11,13,15,17,21,37,39,40,43,45,47,49
9.4 1,3,5,9,11,17,19
9.5 1,3,7,9,11,13,15,19,27,31,33,35,37
17.1 1,3,5,9,11,13,17,19,21,23,27
17.2 1,3,5,7,9
17.3

Studieresurser

Datorlaborationer

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/MVE525/
Matlabmomentet (MVE525 0217 1,5 hp) examineras med digitala duggor (via pingpong) på datorövningarna.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 2 duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius Assessment (tidigare Maple T.A.). Dessa är inte obligatoriska men ger 1 bonuspoäng per avklarad dugga. Du hittar duggorna i kursens aktivitet i PingPong (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen). Tanken med duggorna i Möbius är att underlätta studierna. Det är tillåtet att ta hjälp av lärare och andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Examination

Skriftlig tentamen. För betyg 3 krävs minst 23 poäng på godkäntdelen på tentan. För betyg 4 och 5 krävs minst 33 resp 43, varav minst 4 resp 6 poäng på överbetygsdelen.
Eventuell bonus från de frivilliga duggorna räknas med på godkäntdelen och är giltig på den ordinarie tentan och de två följande omtentorna. Inga hjälpmedel är tillåtna på tentan.

Matlabmomentet examineras med digitala duggor.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: Digital examination av Matlab. Digitala duggor.

Gamla tentor


Tentor

Förra läsårets tentor

Äldre