MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Envariabelanalys V, del B, lp III, lå 2000-2001
Envariabelanalys Vx

Kurslitteratur: Matematisk analys, del 2 av Jan Petersson
Delar av kursen kan också studeras och övas i Analys i en variabel av A. Persson och L.-C. Böiers
och i Övningar till Analys i en variabel, L.T.H.

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget med hjälp av boken av Jan Petersson.

Avsnitten

7.1
8.1
9.1

tom

7.10.3
8.3 samt 8.8, 8.8.1 och 8.8.2
9.6

Avsnitten

9.7

och

9.8 tom 9.8.3 orienteringskurs.

Avsnitt

9.10

i anslutning till Matlabuppgift

Avsnitten

10.1
11.1
12.1
14.1

tom

10.5.5 samt 10.9
11.8
12.7
14.2

Dessutom ingår i kursen en obligatorisk Matlab-uppgift, som preliminärt ger 3 skrivningspoäng vid
första ordinarie tentamenstillfälle, 10/3 2001 om nöjaktig rapport inlämnats senast 2/3 2001.

Ingen lista med satser att lära in utdelas. Allmänt faller i kursen ingående definitioner och
satsformuleringar under teorikraven och under kursen gives klara besked om vilka
formelhärledningar och bevis, som anses vara av särskild betydelse.

Skriftlig tentamen de 10/3 2001, f, V.

Skrivningen omfattar 50 poäng, ca 42 poäng för problem och ca 8 poäng för teorin. För godkänt
krävs, inklusive bonuspoäng, minst 25 poäng. För betygen 4 och 5 krävs 34 respektive 43 poäng.

Hjälpmedel vid tentamen:. Formelblad, som utdelas vid tentamen, och typgodkänd kalkylator.

Slutbetyg i Envariabelanalys V:
För godkänt på kursen Envariabelanalys V krävs godkänt på båda delkurserna
Envariabelanalys V del A och B. Om detta villkor är uppfyllt och sammanlagda poängtalet på
delkurserna är s, så gäller följande betygsregler:

50 <= s <= 66 : Betyg 3
67 <= s <= 84 : Betyg 4
85 <= s <= : Betyg 5

Document last modified 2001-01-12 by Elisabeth Eriksson