MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Envariabelanalys V, del B, lp III, lå 2002-2003
Envariabelanalys Vx

 Kurlitteratur: Matematisk analys, del 2 av Jan Petersson
  Tillämpad linjär algebra av Jan Petersson


Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget med hjälp av böckerna av Jan Petersson.

Matematisk analys del 2:
Avsnitten 7.1 t.o.m. 7.10 samt 7.15
  7.13.1, 7.13.2 och 7.14 i anslutning till Matlabuppgift
  8.1 t.o.m. 8.3 samt 8.8, 8.8.1 och 8.8.2. 
  9.1 t.o.m. 9.6
  9.7 t.o.m. 9.8.3, 9.10 och 9.11 i anslutning till Matlabuppgift
  10.1 t.o.m.10.5.5 samt 10.9
  10.10 t.o.m. 10.10.2 i anslutning till Matlabuppgift
  11.1 t.o.m.11.8
  12.1 t.o.m.12.7
  14.1 och 14.2

Tillämpad linjär algebra: Appendix 1. Introduktion till MATLAB.

I kursen ingår en obligatorisk Matlabuppgift, som preliminärt ger 6 skrivningspoäng vid
första ordinarie tentamenstillfälle, 14/3 2003, om nöjaktig rapport inlämnats senast 14/3 2003.

Ingen lista med satser att lära in utdelas. Allmänt faller i kursen ingående definitioner och
satsformuleringar under teorikraven och under kursens gång gives klara besked om vilka
härledningar och bevis, som anses vara av särskild betydelse.

Skriftlig tentamen den 14/3 2003, f, V.

Skrivningen omfattar 50 poäng, preliminärt 38 poäng för problem, 6 poäng för Matlab och 6
poäng fört teori. För godkänt krävs, inklusive bonuspoäng, minst 25 poäng. För betygen 4
och 5 krävs 34 respektive 43 poäng.

Hjälpmedel vid tentamen:. Formelblad, som utdelas vid tentamen, och typgodkänd kalkylator.

Slutbetyg i Envariabelanalys V:
För godkänt på kursen Envariabelanalys V krävs godkänt på båda delkurserna
Envariabelanalys V del A och B. Om detta villkor är uppfyllt och sammanlagda poängtalet på
delkurserna är s, så gäller följande betygsregler:

50 <= s <= 66 : Betyg 3
67 <= s <= 84 : Betyg 4
85 <= s <= : Betyg 5

Document last modified 2003-01-21 by Elisabeth Eriksson