Matematik

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet

TMA841 Linjär algebra V, VT 2005Inledning 
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Dessutom ingår en del numerisk linjär algebra tillsammans med Matlabtillämpningar.
Examinator och Föreläsare
Sven Järner
Matematiskt Centrum, rum 1322, telefon 772 35

Övningar:
grupp A:  Sven Järner
 epost: jarner@math.chalmers.se
grupp B
 Elin Götmark tel. 772 49 90  epost: elin@math.chalmers.se
grupp C:  Elisabeth Wulkan tel. 772 49 90
 epost: wulkan@math.chalmers.se
Datörvningar:
Grupp A
Sven Järner                               
epost: jarner@math.chalmers.se
Grupp B
Gunhild Lindskog
epost: lindskog@math.chalmers.se
Grupp C
Gunhild LindskogKurslitteratur
  • (L) LayLinear Algebra and its applications (3:d edition),  Addisson-Wesley, 2003.
    (Även 2:a uppgraderade upplagan av Lay fungerar bra) Finns på Cremona.
  • (H) Huitfeldt: Kompendium. Finns på DC (Från läsvecka 2)
  • Pärt-Enander, Sjöberg: Användarhandledning för MATLAB 6.5, Uppsala Universitet. Finns på Cremona och på DC.
Ordlista

Schema
Kursens omfattning
VeckoPM
Innehåll Avsnitt
1  Linjära ekvationssystem.  L 1.1 - 1.9
2  Matrisalgebra.  L 2.1 - 2.5
3  Determinanter.  H1, L 3.1 - 3.3
4
 Vektorrum.
 L 4.1 - 4.6
5
 Basbyte, Egenvärden.
 L 4.7,  5.1 - 5.4, 5.7
6   Projektion , Minsta kvadratmetoden.
 L 6.1 - 6.5, H 2
7
 Symmetriska matriser och diagonal isering
 7.1 - 7.2, H 3
 8
 Repetition
Vecko-PM
Länkar öppnas allteftersom kursen fortskrider. Klicka på numren i tabellen ovan.Gamla tentor: träningstenta1, träningstenta2, svar

Examination 
Kunskapskontrollen sker genom en skriftlig sluttentamen om totalt  50 poäng. Av dessa  är 75 - 80 % problemlösning och 20 -25 % frågor på teori. Teorin gäller redogörelse för vissa kursmoment (definitioner och satser samt bevis av satser). Även frågor på MATLAB förekommer.
Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng. För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. (ej heller miniräknare). Eget papper får ej medföras.
           Under läsvecka  6 kommer också examination vid dator av vissa MATLAB-moment
          att ske. Mer detaljer om detta under kursens gång.    <>
Dugga
Lördagen den 12/2 i läsvecka  ges en dugga på kapitlen 1 - 2  i kursboken.
Plats:
Tid:   2 timmar
Duggan består av tre uppgifter varav en möjligen har ett inslag av MATLAB.
Duggan kan ge upp till två bonuspoäng på den ordinarie tentan.
Tentamenstillfällen
Se studieportalen
<>
Gamla tentor finns ej till denna kurs men vi kommer att sätta ihop ett par övningstentor.<> <>Senast Uppdaterad: