TMA976, Matematisk analys, fortsättning, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Kursen har samma upplägg som föregående året.

En frågestund äger rum den 10 januari 2018 kl 10.00 i GD. Tentan går den 12 januari 2018.

Här finns tentan och här finns lite lösningsförslag.

Skrivningsvisning sker tisdagen den 13/2 kl 11.45 i GD.

Omtentan från den 5 april finns här och lösningsförslag finns här.

Omtenta från den 23 augusti finns här och lösningsförslag finns här.

Lärare

Kursansvarig  (föreläsare och examinator): Peter Kumlin, ankn 3532, kumlin@chalmers.se

Övningsledare: Björn Martinsson, bjomart@chalmers.se (grupp a och c)

                           John Moberg, mojohn@student.chalmers.se (grupp b och d)

                           Georg Bökman, bokman@student.chalmers.se (TM-grupperna)

Labbhandledare  (och examinator på Matlabdelen): Jacques Huitfeldt, ankn 1093, jacques@chalmers.se

Kurslitteratur

[PB1] Persson/Böijers: Analys i en variabel, Studentlitteratur: Kapitel 8-9

[ÖA1] Övningar till Analys i en variabel, Studentlitteratur

[PB2] Persson/Böijers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur: Kapitel 1

[ÖA2] Övningar till analys i flera variabler, Studentlitteratur

[ELW] Eriksson/Larsson/Wahde: Matematisk analys med tillämpningar, del 3A, Göteborg

[ELW-svar] svar till uppgifter i ELW.

[D] Kompletterande material om differentialekvationer

[INR] Iterationer, Newton-Raphsons metod

I [Vecka 7] står kortfattat vad som gåtts igenom till och med vecka 5. En uppdatering kommer att ske varje vecka.

Program

Föreläsningar

Vecka
Avsnitt Innehåll
    1
PB1:8:1-3
PB1:8.4-6, D
Differentialekvationer av första ordningen: Linjära och separabla
Integralekvationer, linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter av godtycklig ordning
    2
PB1:8:7-9
PB1:9:1-3
PB1:9:4-7
Linjära differentialekvationer (forts), några speciella differentialekvationer
Taylors formel, approximation med Taylorpolynom
Taylorutvecklingar
    3
PB1:9.7
ELW:16.9-10
ELW:17.1-4
ELW:17.5-6
INR
INR
l'Hospitals regel

Talföljder, differensekvationer
Differensekvationer
Iterationer, Newton-Raphsons metod
Iterationer (forts)
    4
ELW:18.1-3
ELW:18.4-5
Serier: konvergens/divergens, huvudsatsen, integralkriteriet
Jämförelsekriterier, rot-/kvotkriterierna
    5
ELW:18.5-6
ELW:19.1-2
ELW:19.3-4
Alternerande serier, Leibniz kriterium, omordning av serier
Potensserier, Taylorserier, potensseriers konvergens
Derivering/integrering av potensserier, lösning av differentialekvationer
   6 ELW:19.5, App A
ELW:App BCD
Funktionsföljder, funktionsserier, punktvis vs likformig konvergens
(forts)
   7 ELW:App BCD
PB2:1.1-5
PB2:15-6
Dominerad konvergens, omkastning av gränsprocesser
Mängder i R^n, gränsvärde för funktioner av flera variabler
Kontinuitet för funktioner av flera variabler
   8

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka
Uppgifter
    1
PB1: Kap 8: 9b, 23b, 34, 38c
PB1: Kap 8: 8b, 9(övriga), 18, 19, 23(övriga), 24a, 37, 38ab, 39cd, 40a, 43, 47-51, 53
    2
PB1: Kap 8: 49b, 51d, 58a, 67, 69
PB1: Kap 8: 62, 63bc, 52, 54-57
PB1: Kap 9: 20, 24, 46, 22b, 34, 37, 40b
PB1: Kap 9: 12, 22a, 28, 37, 41a, 44, 59, 23, 35, 36, 39b, 52, 54
    3
ELW: Kap 16: 39, 40a, 43bc, 44a; Kap 17: 4ab
ELW: Kap 16: 14, 40b, 42c, 43f; Kap 17: 4c, 5ab, 7ac, 9acde
ELW: Kap 17: 9bf, 13, 15ch, 16b, 17c
ELW: Kap 17: 15bde, 16d, 17be
    4
ELW: Kap 18: 3abc, 16a, 18a, 20c, 22, 24, 27c, 28bd, 29ac
ELW: Kap 18: 4d, 6, 10, 16b, 20b, 23, 27b, 28a, 29bd, 30ad
    5
ELW: Kap 18: 35a, 36e, 37bcd; Kap 19: 2cfor, 3c, 4b
ELW: Kap 18: 34, 35b, 36ac, 37a; Kap 19: 2bek
    6 ELW: Kap 19: 6ce, 7, 8b, 9f, 10
ELW: Kap 19: 2bek, 4(övriga), 6ab, 8ac, 9bd
ELW: Kap 19: 14a, 19, 20, 22b, 24ab, 29
ELW: Kap 19: 14cd, 15, 16, 21, 22a
    7 PB2: Kap 1: 6, 11c, 16c, 24cd, 26b, 27ce, 29e
genomräkning av gammal tenta
PB2: Kap 1: 2b, 5, 9, 11ab, 16cf, 20cd, 22, 24aeg, 25b, 27abd, 28


Rödmarkerade uppgifter löses av föreläsaren vid storgruppsövningarna.

Grönmarkerade uppgifter löses av övningsledarna vid övningstillfällena.

Resterande uppgifter rekommenderas för studenten.

 

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

  Referenslitteratur
 
  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok

Se
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Bonusuppgifter/

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Inga övningstentor förekommer.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen med 8 uppgifter av vilka 6 är av problemkaraktär. De resterande 2 uppgifterna är så kallade teorifrågor där det gäller att kunna redogöra för vissa kursmoment (definitioner, satser samt bevis av satser). Skrivningstiden är 4 timmar. Något formelblad kommer inte att tillhandahållas. För godkänt på kursen krävs minst 20 poäng. Maxpoängen är 50. För betyget 4 krävs minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.

Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning. Minst en av de två så kallade teorifrågorna på den skriftliga tentamen kommer att hämtas från nedanstående lista:Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Kursutvärderare på denna kurs är

Ammie Blomberg    ammie@student.chalmers.se

Madeleine Karlsson     madk@student.chalmers.se

Gamla tentor

Tentamen 2017-08-17   lösningsförslag

Tentamen 2017-04-11   lösningsförslag

Tentamen 2017-01-13   lösningsförslag


Tentamen 2016-08-18  

Tentamen 2016-04-07   lösningsförslag

Tentamen 2016-01-15   lösningsförslag


Tentamen 2015-08-20   lösningsförslag

Tentamen 2015-04-16   lösningsförslag

Tentamen 2015-01-14   lösningsförslag


Tentamen 2014-08-21   lösningsförslag

Tentamen 2014-04-22   lösningsförslag

Tentamen 2013-12-18   lösningsförslag


Tentamen 2013-08-22

Tentamen 2013-04-02   lösningsförslag

Tentamen 2012-12-19   lösningsförslag


Tentamen 2012-08-22

Tentamen 2012-04-10   lösningsförslag

Tentamen 2011-12-12   lösningsförslag