Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Kursutvärderare: Amanda Asadi, e-post: asadia ("vid") student.chalmers.se (BT), Johanna Ortgren, e-post: ortgren ("vid") student.chalmer.se (BT), Raoul Kent, e-post: raoulk ("vid") student.chalmers.se (KF), Robert Ljungberg, e-post: roblju ("vid") student.chalmers.se (KF), Derk de Muinch, e-post: derk ("vid") student.chalmers.se (K), Leonard Utbult, e-post: utbultl ("vid") student.chalmers.se (K)

Dugga 1 omfattar Lay 5.1-5.3, 5.5, 5.7, 6.1-6.2, 6.4 (ej QR-faktorisering)

Svar till extra övningar, vecka 3

Dugga 2 omfattar Lay 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, Adams 11.1, 11.3, 12.1-12.3, 12.7

Dugga 3 omfattar Adams 12.4-12.6, 13.1-13.3, 14.1-14.6, 15.1, 15.2

Lösningförslag till uppgift 15.6.1.

Extra lektion för Bt gruppen blir på fredag 7/3, kl.10.00-11.45 i Pascal (mattehuset)

Tentavisning på onsdag, 2/4, kl.12.00-13.00 i MVL14 (mattehuset)
Lärare
Examinator och föreläsarare: Lyudmila Turowska, Matematiska Vetenskaper, rum L3025, tel: 7725341, e-post: turowska ("vid") chalmers.se
Övningsledare:Lyudmila Turowska (Ka, KS32(må)/KS41(fre))
                          Dawan Mustafa (Kb, KS31) rum L2039, tel. 7725324, e-post: dawan ("vid") chalmers.se
                          Damiano Ognissanti (Kf, KS11(fre)) rum H2021, tel. 7724297, e-post: damiano ("vid") student.chalmers.se
                         Erik Jedvik (Bt, VK(må)/FB(on)) rum H2021, tel. 7725376, e-post: jedvike ("vid") chalmers.se
Labhandledare: Katarina Blom (Kf, KB-D41) rum L2073, tel. 7721097, e-post: blom ("vid") chalmers.se
                          Axel Widmark (K, KD2) rum H2021, tel. 7725376, e-post: ??? ("vid") chalmers.se
                          Axel Dahlberg (Kf, KD1), rum H2021 tel. 7725376, e-post: axeld ("vid") student.chalmers.se
                          Matteo Molteni (Bt, KD1) rum L2106, tel. 7721015, e-post: molteni ("vid") chalmers.se
                          Dmitri Zhelezov (Bt, KD2) rum ???, tel. ???, e-post: zhelezov ("vid") chalmers.se
Kurslitteratur
Lay: Linear algebra and its Applications, Addison-Wesley (fjärde upplagan)
Adams: Calculus, Addison-Wesley (sjunde eller åttonde upplagorna)

Program


Preliminärt programm för föreläsningar.
Programmen läggs i successivt. Klicka på respektive vecka. Overheadbilder som används vid föreläsningar läggs ut efterhand. Varje Vecko-PM innehåller detaljerade kunskapsmål och rekommenderade övningsuppgister som gäller respektive vecka. De kapitel som vi gått igenom skall markeras rött under kursens gång.

Vecko-PM Avsnitt
Innehåll
OH-bilder
Vecka 1
L. 2.9, 5.1-5.2, 5.5
Egenvärden och egenvektorer.
OH1

L. 5.3,5.7
Egenrum, diagonalisering. System av linjära differentialekvationer.
OH2
Vecka 2
L. 6.1, 6.2, 6.3-6.6, 7.1
Ortogonalitet, projektion, minstakvadrat metoden, spektralsatsen
OH3, OH4,OH5
Vecka 3
A. 12.1, 11.1,11.3
Reelvärda och vektorvärda funktioner. Kurvor och ytor.
OH6

A.12.2, 12.3
Gränsvärde och kontinuitet. Partiella derivator.
OH7
Vecka 4
A. 12.7, 12.4
Gradient och riktningsderivator. Högre ordningens derivator.
OH8

A.12.5, 12.6
Differentierbarhet och linjär approximation. Kedjeregeln.


A.13.1-13.2
Extremvärdesproblem.
OH9
Vecka 5
A. 13.3
Lagrangesmultiplikatorer
OH10

A.14.1, 14.2
Dubbelintegraler, byte av integrationsordningen.
OH11

A.14.3
Variabelbyte, polära koordinater


A.14.5, 14.6
Trippelintegraler, sfäriska koordinater
OH12
Vecka 6
A.15.1, 15.2, 15.3, 15.4
Vektorfält, fältlinjer, konservativa fält, kurvintegraler.
OH13,OH14

A.15.5, 15.6
Ytintegraler och flödesintegraler.
OH15
Vecka 7
A.16.1-16.5
Nablaräkning. Greens formel, Gauss sats, Stokes sats.
OH16


Repetition
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt moment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. För godkänt krävs att samtliga laborationer redovisas vid dator i studion till studiohandledarna. Material till datorlaborationerna finns här
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
För att uppmuntra studier under hela läsperoden, nödvändigt för att lyckas, ges tre stycken frivilliga duggor om 30 min på måndagar i läsveckorna 3, 5 och 7. Dugga 1 omfattar läsvecka 1 och en del av läsvecka 2, dugga 2 omfattar en del av läsvecka 2, läsvecka 3 och en del av läsvecka 4, och dugga 3 omfattar en del av läsvecka 4, läsvecka 5 och en del av läsvecka 6. Varje dugga planeras består av tre uppgifter. Maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat till närmaste heltal, förs över som bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för godkänt, ej överbetyg, och kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.

Examination
Examination utgörs av en skriftlig tentamen om totalt 50 poäng och dessutom övningsuppgifter och projekt med Matlab. Övningsuppgifterna med Matlab redovisas till studiohanledarna vid dator i studion. Uppgifter som kan förekomma är bland annat sådana som skall testa att du kan utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt. Andra uppgifter är mer komplexa. Även uppgifter av teoretisk natur förekommer: du skall kunna avgöra om givna påståenden är sanna eller falska, du skall kunna redogöra för vissa definitioner och satser och uppgifter med teoretisk inslag.
För godkänt krävs dels godkänt på laborationsmomentet i studion dels godkänt på tentamensskrivningen. Betyg sätts enligt följande poänggränser: betyg 3: 20-29 poäng, betyg 4: 30-39 poäng, betyg 5: 40-50 poäng.

Examinationsmal hittar du härRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor