Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Kursutvärderare: Sebastian Bergman, e-post: sebb ("vid") student.chalmers.se (BT), Finn Tindholm, e-post: finntindholm92 ("vid") hotmail.com (BT), Julia Darvelid, e-post: darvelid ("vid") student.chalmers.se (KF), Jessica Johnsson, e-post: jesjohns ("vid") student.chalmers.se (KF), Kajsa Engevall, e-post: engevall ("vid") student.chalmers.se (K), Ida Blomgren, e-post: idabl("vid") student.chalmers.se (K)

Dugga 1 omfattar Lay 5.1-5.3, 5.5, 5.7, 6.1-6.2Dugga 2 omfattar Lay 6.3-6.6 (ej QR faktorisering), 7.1, Adams 11.1, 11.3, 12.1-12.6Dugga 3 omfattar Adams 13.1-13.3, 14.1-14.6, 15.1Lösningar till uppgifter 11(14.6) och 15(14.6)


Examinationsmal hittar du här


Lösningförslag till uppgift 7(15.6)Lösningförslag till Tentan 20150319


Tentavisning 31/3, kl.12-13 i MVL14, Rättningsprotokoll TMV036c Rättningsprotokoll MVE350


Lösningförslag till Tentan 20150417


Lösningförslag till Tentan 20150824
Lärare
Examinator och föreläsarare: Lyudmila Turowska, Matematiska Vetenskaper, rum L3025, tel: 7725341, e-post: turowska ("vid") chalmers.se
Övningsledare:   Lyudmila Turowska (Ka, KS32(må)/KS31(fre))
                          Hossein Raufi (Bta, FL61(må), MC, FL51, FL71(on, kolla schemat!)) rum H5014, tel. 7724990, e-post: hossein.raufi ("vid") gmail.com
                          Timo Hirscher (Kf, KS11) rum L3077, tel. 7725317, e-post: hirscher ("vid") chalmers.se
                          Christin Edblom (Kb, KS41) rum H2021, tel. 7725376, e-post: edblomc ("vid") chalmers.se
                          Henrik Imberg (Btb, FL62(må)/, ML13, FL52, FL62(on, kolla schemat!)) rum H2021, tel. 7725376, e-post: henrik("vid") imberg.se

Labhandledare: Katarina Blom (Btb, KD2) rum L2073, tel. 7721097, e-post: blom ("vid") chalmers.se
                          Edvin Åblad (Ka, KD1) rum H2021, tel. 7725376, e-post: edvin.ablad ("vid") chalmers.se
                           Fredrik Hellström (Kb, KD2), rum H2021 tel. 7725376, e-post: frehel1228 ("vid") gmail.com
                          Joakim Löfgren (Bta, KD1) rum H2021, tel. 7725376, e-post: joalof ("vid") chalmers.se
                          Malin Nilsson (Kf, KB-D41) rum H2021, tel. 7725376 , e-post: MalinNilsson_89("vid") hotmail.com
Kurslitteratur
Lay: Linear algebra and its Applications, Addison-Wesley (fjärde eller tredje upplagorna)
Adams: Calculus, Addison-Wesley (sjunde eller åttonde upplagorna)

Program


Preliminärt programm för föreläsningar.
Programmen läggs i successivt. Klicka på respektive vecka. Overheadbilder som används vid föreläsningar läggs ut efterhand. Varje Vecko-PM innehåller detaljerade kunskapsmål och rekommenderade övningsuppgister som gäller respektive vecka. De kapitel som vi gått igenom skall markeras rött under kursens gång.

Vecko-PM Avsnitt
Innehåll
OH-bilder
Vecka 1
L. 2.9, 5.1-5.2, 5.5
Egenvärden och egenvektorer.
OH1

L. 5.3, 5.7
Egenrum, diagonalisering. System av linjära differentialekvationer.
OH2
Vecka 2
L. 6.1, 6.2, 6.3-6.6, 7.1
Ortogonalitet, projektion, minstakvadrat metoden, spektralsatsen
OH3, OH4
Vecka 3
A. 12.1, 11.1, 11.3
Reelvärda och vektorvärda funktioner. Kurvor och ytor.
OH6

A.12.2, 12.3
Gränsvärde och kontinuitet. Partiella derivator.
OH7
Vecka 4
A. 12.4, 12.5
Högre ordningens derivator. Differentierbarhet och linjär approximation.
OH8

A. 12.6, 12.7
Kedjeregeln. Gradient och riktningsderivator.


A.13.1, 13.2
Extremvärdesproblem.
OH9
Vecka 5
A. 13.3
Lagrangesmultiplikatorer
OH10

A.14.1, 14.2
Dubbelintegraler, byte av integrationsordningen.
OH11

A.14.3, 14.4
Variabelbyte, polära koordinater


A.14.5, 14.6
Trippelintegraler, sfäriska koordinater
OH12
Vecka 6
A.15.1,15.2
Vektorfält, fältlinjer, konservativa fält.
OH13

A.15.3, 15.4
Kurvintegraler.
OH14
Vecka 7
A.15.5, 15.6
Ytintegraler och flödesintegraler.
OH15

A.16.1-16.3
Nablaräkning. Greens formel.
OH16
Vecka 8
A.16.4-16.5
Gauss sats, Stokes sats.
OH16


RepetitionÖvningshälp lv1, Övningshälp lv2, Svar till extra övningar, vecka 3, Övningshälp lv3, Övningshälp lv4, Övningshälp lv5, Övningshälp lv6, Övningshälp lv7
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt moment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. För godkänt krävs att samtliga laborationer redovisas vid dator i studion till studiohandledarna. Material till datorlaborationerna finns här
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
För att uppmuntra studier under hela läsperoden, nödvändigt för att lyckas, ges tre stycken frivilliga duggor om 30 min på måndagar i läsveckorna 3, 5 och 7. Dugga 1 omfattar läsvecka 1 och en del av läsvecka 2, dugga 2 omfattar en del av läsvecka 2, läsvecka 3 och en del av läsvecka 4, och dugga 3 omfattar en del av läsvecka 4, läsvecka 5 och en del av läsvecka 6. Varje dugga planeras bestå av tre uppgifter. Maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat till närmaste heltal, förs över som bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för godkänt, ej överbetyg, och kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.

Examination
Examination utgörs av en skriftlig tentamen om totalt 50 poäng och dessutom övningsuppgifter och projekt med Matlab. Övningsuppgifterna med Matlab redovisas till studiohanledarna vid dator i studion. Tentamen är delad i två delar, en första del, som kan ge godkänt på kursen (betyg 3) och en andra del som, om tentanden erhållit godkänt på första delen, kan ge betyg 4 eller 5. De två delarna måste genomföras vid ett och samma tentamenstillfälle. Studenten som redan är godkänt på kursen, men önskar höja betyget, måste således både uppnå godkänt på första delen vid omtentamen och samtidigt prestera tillräckligt bra på den andra delen. Den första delen består av relativt stort antal deluppgifter som kan ge maximalt 32p. Den typ som kan förekomma är dels sådana som enbart skall testa att du kan utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt och dels uppgifetr av teoretisk natur, där du t.ex. skall kunna redogöra för vissa definitioner och satser. Bevis av satser kommer dock endast på tentamens överbetygsdel. I vecko-PM, som delas ut efter hands, finns detaljerad beskrivning av lärmålen för kursen. Dessa lärmål är huvudsakligen till för att studenten lättare skall kunna urskilja vilka krav ställs för att bli godkänd och för att erhålla överbetyg. För godkänt på första delen krävs 23 poäng. Bonuspoäng från duggor räknas in i poängen på denna del, men högsta möjliga poäng är trots det alltid 32. Överbetygsdelen består av tre uppgifter, och kan ge totalt 18 poäng. Normalt krävs för poäng att studenten redovisat en fullständigt lösningsgång, som i princip lett till målet. Även om man inte klarat godkäntdelen så sker rättning och kommentering av lösningar på överbetygsdelen. Normalt kan inte poäng från överbetygsdelen räknas in för att nå godkäntgränsen. Undantag görs om examinators helhetsbedömning av tentamen visar att studenten behärskar kursmålen nöjaktigt. För betyg 4 krävs att du är godkänd på godkäntdelen och erhållit minst 33p på hela tentamen. För betyg 5 krävs att du är godkänd på godkäntdelen och erhållit minst 42p totalt på hela tentamen.

Examinationsmal hittar du härRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor