TMV138/TMV181, Matematisk analys i en variabel, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen!

Senast uppdaterad  19:e augusti kl 16.00


 

Tentamen 16:e januari, tes och (korrigerade) lösningar.

Omtentamen 24:e april, tes och lösningar.

Omtentamen 19:e augusti, tes och lösningar.


Några goda råd inför tentamen, särskilt om de tre första uppgifterna.


Under de kommande dagarna före jul publiceras några gamla tentor på den här sidan. Den tenta som väntar i januari har ett delvis annorlunda format (två övningstentor enligt det nya formatet dyker upp) men uppgifternas karaktär är i stort sett oförändrad.

I boken finns gott om övningar på differentialekvationer men inte så många så kallade textuppgifter. Nu finns det en sida med åtminstone 5 sådana uppgifter. Och svar. 

Avsnittet om integraler är avslutat. Som en slags sammanfattning finns en lista med uppgifter som skulle kunna vara med på en tentamen, inklusive teorifrågor. Listan är inte på något sätt heltäckande och svårighetsgraden varierar. Have fun! Nu finns det också  ofullständiga svar och kommentarer; de utvidgas efter jul.Under examination finns en text om teoriuppgifter på tentamen samt en kopia av formelbladet.

Kursens schema finns i TimeEdit.

Kursinnehåll: integraler, differentialekvationer, serier.

Program för föreläsningar och övningar börjar publiceras i vecka 44.

Under kursens gång ges tre duggor i Möbius (MapleTA). Varje godkänd dugga ger en bounspoäng till tentamen (där det krävs 20 av 50 poäng för godkänt).

Dessutom ingår 6 obligatoriska laborationer i Matlab. Läs mer nedan.

Lärare

Kursansvarig:     Johan Berglind, johan.berglind@chalmers.se

Övningsledare:   Barbara Schnitzer, Jacob Lindbäck, Gustav Lindwall, Johan Berglind.

Labbhandledare:  Gustav Lindwall, Victor Wåhlstrand Skärström, Alexey Kuzmin


Studentrepresentanter:

Z:  Erik Gustavsson, Jonas Persson, Christoffer Warefelt

TD:  Victoria Ahl, Alice Eriksson, Clara Heldtander, Mats Kullerstrand.

Kurslitteratur

Adams: Calculus, nionde upplagan.

Vi läser delar av kapitel 5, 6, 7, 9 och 18.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar, preliminär planering

Läsvecka       
Avsnitt                   Innehåll
1:  5 - 9 nov
mån   5.1 - 5.3    
ons    5.4 - 5.5
tors    5.6 - 5.7
Summor. Bestämd integral.
Analysens fundamentalsats.
Variabelsubstitution.
2: 12 - 16 nov
mån   6.1
ons     6.2
fred    6.5
Partiell integration.
Partialbråksuppdelning.
Generaliserade integraler.
3: 19 - 23 nov
mån    6.6 - 6.7, 7.1
ons     7.2 - 7.3
fred    7.9
Numerisk integration. Rotationsvolymer.
Mer om volymer. Båglängd och area av ytor.
Linjära differentialekvationer av första ordningen.
4: 26 - 30 nov
mån    7.9
ons      3.7, 18.5, 18.3

fred     18.6
Separabla differentialekvationer.
Andra ordningens linjära och homogena differentialekvationer. Något om numerisk lösning av differentialekvationer.
Fortsättning: inhomogena differentialekvationer.
5: 3 - 7 dec
mån   9.1 - 9.2
ons    9.3
fred    9.3 - 9.4
Följder och serier.
Konvergenskriterier för serier.
Kvot och rotkriterierna. Betingad konvergens.
6: 10 - 14 dec mån   9.5
ons    9.6 - 9.7
fred    18.8
Potensserier.
Taylorutvecklingar och tillämpningar av Taylorutvecklingar.
Fler tillämpningar.

7: 17 - 21 dec mån
tis
fred
Lösning av differentialekvationer med potensserier.
Repetition av integraler.
Repetition av differentialekvationer.
Repetition av serier.Rekommenderade övningsuppgifter

Dag     
Uppgifter som visas på tavlan
Uppgifter att räkna själva
6 (7) nov
5.1  22     5.2  3    5.3  16   5.4  10,12, 36.     
5.1  3, 6, 10, 21.       5.2  2.    5.3    2, 11.   5.4     3, 7, 33, 38.
13 nov
5.5  9, 25, 44.    5.6    6, 19, 33   5.7   18.
5.5  5, 8, 11, 15, 20, 23, 28, 33, 39, 42.      5.6   4, 7, 9, 12, 15, 16, 21, 26, 42, 43.        5.7 3, 5, 13, 17, 27.
15 nov
6.1   2, 7, 21.      6.2  7, 22.
6.1   1, 2, 5, 8, 18, 23.         6.2   2, 5, 10, 15, 18, 21.
20 (21) nov
6.5   8, 19, 34, 42a.       7.1   7, 22.
6.5   3, 6, 10, 15, 17, 22, 25, 29, 31, 33, 42b.        6.7   8.        7.1    3, 8, 11, 19, 23.
27 nov
7.2   3, 7.         7.3  3.   7.9   8, 12, 19.
7.2   2, 5, 8, 11       7.3   2, 9.         7.9   2, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 28.
29 nov 3.7   9, 19.        18.5   2.        18.6  6.
3.7    2, 3, 8, 12, 15, 17          18.5  1, 4.     18.6    1, 5.
4 (5) dec 18.6    12.    9.1     6, 25.  9.2   7, 17, 21.
18.6    3, 7, 11.         9.1   2, 4, 9, 14, 17, 19, 21, 23.              9.2   3, 5, 8, 16, 22, 27 - 29.
6 dec 9.3   4, 19, 25, 35.
9.3    1, 3, 5, 8, 10, 11, 18, 24, 26, 39.
11 (12) dec 9.4   3, 6.  9.5    3, 8, 22.
9.4   1, 5, 7, 9.       9.5  1, 5, 7, 12, 21, 27.
13 dec 9.6   10, 22, 33.   9.7   7, 16, 24.
9.6    5, 7, 19, 35.       9.7   3, 11, 15, 23, 25.
18 (17) dec 18.8    2, 4.
18.8   1, 3.
20 (18) dec Blandade uppgifter från gamla tentor.

Studieresurser

Datorlaborationer

I kursen ingår 6 obligatoriska laborationer i Matlab. Dessa laborationer examineras under Möbius (MapleTA) och det kommer alltså inte att ske någon redovisning under kursens laborationstillfällen (fredagar 8 - 12); i stället finns här möjlighet att få hjälp med den aktuella veckans Matlab-uppgifterna i Möbius.

Flera av uppgifterna liknar dem som beskrivs i materialet Matlab för Z1&TD1 där man alltså hittar användbara kommandon och tips om hur man löser uppgifterna. Men notera att numreringen inte alltid stämmer; till exempel motsvarar vår första laboration snarare laboration 2 i materialet.Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

I kursen ingår 3 duggor I Möbius. Varje godkänd dugga ger en bonuspoäng på ordinarie tentamenstillfällen samt de två närmaste omtentamenstillfällena.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen.

Det finns en text om teorifrågor.

Vid tentamen bifogas ett formelblad.

Matlab (6 assignments i Möbius) är ett obligatoriskt moment.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: 

Gamla tentor

Övningstentamen januari 18
tes lösningar
tentamen april 18
tes lösningar
tentamen augusti 18
tes lösningar
tentamen januari 15
tes lösningar
tentamen april 14
tes lösningar
tentamen  december 13
tes lösningar
tentamen   april 13
tes lösningar
Övningstentamen enligt nya formatet, nr 1

tes
lösningar
Övningstentamen enligt nya formatet, nr 2
tes lösningar