Utskrift
Om din webbläsare inte stöder utskrift av ramar kan du välja att skriva ut endast innehållet i huvudramen.
Utskriftsvänlig sida
Aktuella meddelanden!
Senast uppdaterad: 080902 kl 16.00

Tentan 080823 med lösningsförslag finns nu (med korrekt länk) under "Årets tentor".
Tentorna 080310 och 080315 med lösningsförslag finns nu under "Årets tentor".
VeckoPM6, OH-bilder V6 och matlabövning4 utlagda.
VeckoPM5, OH-bilder V5 och matlabövning3 utlagda.
Det preliminära programmet är nu lite mer definitivt. Kapitel 2.8-2.9 (som är kapitel 4 light) är med i planeringen. Fem matlabövningastillfällen är inlagda i schemat, men övning två tar två tillfällen i anspråk. Det blir alltså högst fyra olika övningar.
Duggan vecka 4 omfattar kapitel 1, 2 och 3.
Den andra matlabövningen är utlagd 5/2 kl 17.30. Eftersom den är ganska omfattande ägnar vi även vecka 4 åt denna.
.
Lösningar till januaritentan utlagda
Arbete med webbsidan pågår ständigt.
VeckoPM och OH-bilder för vecka 1-3 är uppdaterade. Övriga veckoPM och OH-bilder är från 06/07. I övrigt har informationen nu officiell status.
Lärare
Examinator och föreläsare

Tel Epost Kontor i MV
Carl-Henrik Fant 772 35 57 carl-henrik.fant <"vid"> chalmers.se L3037
Övningsledare
grupp A:  Peter Helgesson epost: helgessp <"vid"> chalmers.se
grupp B:  Hossein Raufi epost: raufi <"vid"> student.chalmers.se
grupp C:  Martin Berglund epost:  bailando <"vid"> chalmers.se
grupp D:  Jonatan Vasilis epost: f00jova <"vid"> chalmers.se
grupp E:  Vakant epost: <"vid">chalmers.se
grupp TD:  Carl-Henrik Fant epost:  carl-henrik.fant <"vid"> chalmers.se
Kurslitteratur 
Kursens omfattning
Innehåll
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Dessutom ingår en del numerisk linjär algebra tillsammans med Matlabtillämpningar.
Syfte
Kursens övergripande syfte och mål framgår av kurs-PM i  studieportalen.
Mål
Mer detaljerade kunskapsmål inom olika områden framgår av vecko-PM och OH-bilder.
Schema
TimeEdit
Preliminärt program.
Vecko-PM och sammanställningar av OH-bilder läggs ut efterhand.
Vecko PM
Innehåll L = Avsnitt i Lay
J = Jönsson
OH-bilder
Vecka 1  Linjära ekvationssystem, intro t. matlabövn 1
 L1.1 - 1.9,
OH_V1
Vecka 2
 Matrisalgebra, Matlabövning 1 (datorsal)
 L2.1 - 2.5
OH_V2
Vecka 3
 Determinanter, Matlabövning 2 (datorsal)
 L3.1 - 3.3
OH_V 3
Vecka 4  Underrum i Rn, Vektorrum, Matlabövning 3 (datorsal)  L2.8 - 2.9, 4.1 - 4.6 OH_V 4
Vecka 5  Basbyte, Egenvärden och egenvektorer, Matlabövning 4  L4,7, 5.1 - 5.4, 5.7
OH_V 5
Vecka 6
 Rn, Projektion och minsta kvadratmetoden, Symmetriska matriser och diagonalisering, Matlabövning 5  L6.1 - 6.6,
 L7.1,
 
OH_V 6
Vecka 7  Repetition
 L7.2
Satsen om inverterbara matriser
Matlabövningar
Matlab ingår som ett separat laborationsmoment i kursen. Godkänt på tentamen, som innehåller frågor som berör Matlabövningarna, ger godkänt på laborationsmomentet. Äldre studenter som redan är godkända på detta moment får också lov att besvara Matlabfrågor på tentan och inräkna erhållna tentamenspoäng i totalresultatet. Inget annat tillgodoräknande kan göras.
Matlabövningarna är inte obligatoriska men rekommenderas varmt. Dels ger de ökade insikter i matematiken, dels kommer några uppgifter på tentamen att förutsätta att du kan diverse matlabkommandon och kan förklara hur man kan lösa vissa uppgifter med hjälp av Matlab. Mellan 6 och 10 poäng av tentamens 50, kommer att vara Matlabrelaterade.
Ingen matlabövning första och sista läsveckan.
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Mer information kommer under kursens gång.
Examination
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen, som består av  sex till åtta uppgifter om totalt  50 poäng. Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng. För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.

De tentor jag gett under senare år har haft följande struktur:
Uppgift 1 består av sex eller sju deluppgifter som enbart kontrollerar grundläggande färdigheter, såväl kalkylmässiga som teoretiska. Till dessa uppgifter skall man endast lämna in svar, inga kalkyler eller förklaringar. Totalt ger denna uppgift 14 - 16 p.
Uppgift 2-5 är "normala mattetentatal" som i allmänhet ger max. 6p vardera. Normalt i växande svårighetsgrad. Uppgift 2 och 3 bör alla klara, uppgift 5 är betygsskiljande. Antalet uppgifter i denna del av tentan kan variera något. Dels kan det förekomma att någon uppgift har deluppgifter om ca 3p. Dels kan uppgifterna vara mer omfattande så att det är till exempel tre uppgifter om 8p vardera.
Näst sista uppgiften, oftast uppgift 6, består av sex delfrågor. Varje delfråga består av ett påstående där man skall avgöra huruvida det är sant eller falskt, endast svar krävs, ingen motivering. Korrekt svar => +1p, felaktigt svar => -1p, inget svar => 0p. Totalpoängen aldrig negativ.
Sista uppgiften är en teorifråga, ofta med flera delfrågor av typerna: definiera begrepp, ge exempel som illustrerar, formulera sats, bevisa sats.

I samtliga uppgifter kan Matlabrelaterade frågor ingå.
Duggor
Frivilliga duggor kommer att ges under ordinarie undervisningstid, på övningarna fredagarna vecka 2, 4 och 6, med kort genomgång efteråt. Varje dugga planeras bestå av tre uppgifter av varierande svårighetsgrad.  Uppgifterna belönas med 0, 1 eller 2 poäng, maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat uppåt till heltal, förs över som bonuspoäng på sluttentan. Alla som är registrerade på kursen får deltaga i duggorna.
Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för såväl godkänt som överbetyg och kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.
Tentamina
Tentamensdatum anges i kurs-PM i  studieportalen.

Vid tentamina är endast nedanstående ordlista tillåtet hjälpmedel, inga andra hjälpmedel tillåtna (ej heller miniräknare).
Eget papper får inte medföras. Om du upptäcker att du av misstag har otillåtet hjälpmedel med på tentan skall du omedelbart, utan något som helst dröjsmål, kalla på salsvakten och anmäla detta.
Följande länk berättar om hur det går till att tentera på Chalmers: Att tentera
Lösningsförslag läggs normalt ut på denna webbsida första arbetsdagen efter tentamensdagen. Om inget exeptionellt inträffar, får du epostmeddelande till ditt student.chalmers.se-konto med ditt tentamensresultat cirka tre veckor efter tentamensdagen. Du får meddelande om när tentan kan granskas, antingen på tentamenstesen eller via ebrev då tentan är rättad. Efter detta/dessa granskningstillfällen kan du granska din tenta och hämta ut den på MV:s expedition, öppen arbetsdagar 9-13. Frågor eller synpunkter på rättning/bedömning framförs då skriftligt på blankett som finns på expeditionen. Skriftligt svar lämnas till expeditionen inom ett par arbetsdagar. Då du fått detta svar kan du vid behov avtala tid för samtal med examinator.
Kursvärdering
Du kan alltidvända dig till någon av lärarna för att diskutera kursen, undervisningen etc. En referensgrupp, utsedd av programledningen, kommer att träffa lärarna vid minst två tillfällen för att diskutera  sådana frågor. Har du synpunkter kan du också kontakta någon av dem. På grund av regler enligt PUL kan namnen inte publiceras här. De kommer att presenteras i samband med undervisningen.
Tentor och lösningar
Årets tentor
tenta jan 08 tenta 10 mars 08 tenta 15 mars 08 tenta 23 aug 08 tenta 090115
lösning jan 08 lösning 10 mars 08 lösning 15 mars 08 lösning 23 aug 08 lösning 090115
Gamla tentor
tenta 050319 tenta 050820 tenta 060113 tenta 060311 tenta 060826
lösning till 050319 lösning till 050820 lösning till 060113 lösning till 060311
tenta 070117 tenta 070317
lösning till 070117 lösning till 070317
Ordlista  med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i  kursen. Denna får du använda på tentan, men skriv inte till något eget i den.

 Senast Uppdaterad: 070329