TMV166, Linjär algebra, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och föreläsare: Stig Larsson.

Övningsledare:

Sal
Namn epost
ML11, tors ML1
Fabian Årén
fabbeaaren xxx gmail.com
ML12, tors ML14
Hussein Hamoodi
hussein79 xxx live.se
ML2
Tomas Forssmark
gusforssto xxx student.gu.se, tpa1887 xxx gmail.com
ML3
Douglas Molin
gusmolido xxx student.gu.se
ML4
John Pavia
john.t.pavia xxx gmail.com

Kurslitteratur

Program

Översiktlig planering

Rekommenderade övningar och kursmål preciseras i VeckoPM för varje läsvecka.
VeckoPM
Avsnitt Innehåll
Vecka 1 Adams
10.1-10.4
Geometriska vektorer.
Vecka 2 1.1-1.9 Linjära ekvationssystem, linjärt oberoende.
Vecka 3 2.1-2.5
2.8-2.9
Matrisalgebra.
Vecka 4 3.1-3.2
4.1-4.7
Determinanter.
Vektorrum, underrum, koordinatsystem och basbyten.
Vecka 5 5.1-5.4
5.7-5.8
Egenvärden och egenvektorer.
Vecka 6 6.1-6.7 Ortogonal projektion, minsta kvadratmetoden.
Vecka 7 7.1-7.2
 
Symmetriska matriser. Kvadratiska former.
Reserv och repetition.
Vecka 8 Självstudier.

Föreläsningar

Preliminär planering.
Dag
Avsnitt Innehåll
Anteckningar
v1: 15/1 10.1-10.2 Vektorer, skalärprodukt, projektion. F1
v1: 16/1 10.3 Kryssprodukt. F2
v1: 17/1 10.4 Plan och linje. F3
v:2 22/1 1.1-1.2 Linjära ekvationssystem. F4
v2: 23/1 1.3-1.5 Matriser och vektorer. F5
v2: 24/1 1.7-1.9 Linjärt oberoende och linjära avbildningar. F6
v3: 29/1 2.1-2.3 Matrisräkning, matrisinvers. F7
v3: 30/1 2.3, (2.4), 2.5 Villkor för inverterbarhet, LU-faktorisering. F8
v3: 31/1 2.8, 4.1-4.2 Vektorrum, underrum, nollrum, kolonnrum. F9
v4: 05/2 2.9, 4.3-4.4, 4.7 Baser och koordinatsystem. F10
v4: 06/2 2.9, 4.5-4.6 Dimension och rang. F11
v4: 07/2 3.1-3.2 Determinanter. F12
v5: 12/2 5.1-5.2 Egenvärden och egenvektorer. F13
v5: 13/2 5.3, 5.7 Diagonalisering och system av linjära ODE. F14
v5: 14/2 5.8 Stabilitet. Numerisk beräkning av egenvärden. F15
v6: 19/2 6.1-6.3 Skalärprodukt och ortogonal projektion. F16
v6: 20/2 6.3-6.4 Ortogonal projektion. Gram-Schmidts metod. F17
v6: 21/2 6.5-6.7 Minsta kvadratmetoden. Skalärproduktrum. F18
v7: 26/2 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser. F19
v7: 27/2 7.2 Kvadratiska former. F20
v7: 28/2 - Repetition. F21

Studieresurser

Datorövningar med Matlab

Att kunna använda dator för att göra beräkningar i linjär algebra är ett mycket viktigt mål i kursen. Datorövningar är integrerade i kursplaneringen (se VeckoPM) och schemaläggs inte särskilt. Kunskaper i datorberäkningar examineras i duggor och på tentamen. Matlab rekommenderas eftersom studenterna förväntas ha tillräckliga kunskaper i Matlab.


Referenslitteratur

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Här finns en bevislista.

Duggor

Vi kommer att ha tre duggor som görs i MapleTA. Dessa kan ge upp till 6 bonuspoäng att adderas till tentamenspoängen.
Duggorna kommer att vara öppna under läsvecka 3, 5 och 7.
Bonuspoäng: 8 duggapoäng ger 1 bonuspoäng, 10 duggapoäng ger 2 bonuspoäng. Bonusen är giltig till och med andra omtentan på kursen.
Du når duggorna via PingPong när de är öppna.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig sluttentamen med maximalt 50 poäng. För godkänt (betyget 3) krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Upp till 6 bonuspoäng från duggorna kan räknas in i tentamensresultatet.

Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser, och bonuspoängen kan räknas in även i dessa. Bonuspoäng förs inte över till nästa läsår.

Uppgifterna i tentamen är baserade på de mål som anges i VeckoPM. Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur. Minst en uppgift kommer ha anknytning till datorövningarna och fokusera på algoritmer och implementation.

Tillåtna hjälpmedel: Inga hjälpmedel. Kalkylator ej tillåten.

Övningstentamen för 2017-18 kommer att läggas ut här senare.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Årets studentrepresentanter är (epost inom parentes med @student.chalmers.se):

Gamla tentor

Här finns de senaste årens tentor. För tidigare år, se tidigare års kurshemsidor, t.ex. 2015-16. Observera att upplägget på tentorna har varierat.

Årets tentamen kommer att vara av samma upplägg som förra årets tentor. Det kommer Matlab-frågor så läs på datorövningarna!
2018-08-27 (med lösning), 2018-06-07 (med lösning), 2018-03-12 (med lösning).
2017-08-19 (med lösning), 2017-06-08 (med lösning), 2017-03-13 (med lösning). Exempel på datoruppgifter.

Äldre tentor:

tenta 110113 lösning 110113 tenta och lösning 110316 tenta och lösning 110822
tenta 120307 lösning 120307 tenta 120827 lösning 120827
tenta och lösning 130313 tenta och lösning 130826
tenta 140116 lösning 140116 tenta 140312 lösning 140312 tenta och lösning 140825
tenta och lösning 150318 tenta och lösning 150416 tenta och lösning 150824
tenta och lösning 160316 tenta och lösning 160407 tenta och lösning 160822