Liten ordlista över linjär algebra. Se också Glossary i kursboken där kortfattad förklaring av termerna ges.

Engelskt ord Svenskt ord
adjoint, adjugate adjunkt, adjungerad matris
algorithm algoritm, räkneschema
angle vinkel
augmented matrix totalmatris, utvidgad matris
auxiliary (equation) hjälp(ekvation), ibl. karakteristisk ekvation
backward (phase) bakåt (fas)
basic variable bunden (ofri) variabel, basvariabel,
basis bas
belongs to tillhör
change of basis basbyte
collinear (vectors) parallella (vektorer)
column kolonn
column space kolonnrum
composition of linear transformations sammansatt linjär avbildning
condition villkor
condition number konditionstal
consistent system lösbart system
constraint restriktion, villkor
dimension dimension
distinct distinkta, olika
domain definitionsmängd
dot product skalärprodukt
echelon (matrix) trappstegs(matris)
eigenvalue, eigenvector, eigenspace egenvärde, egenvektor, egenrum
equivalent ekvivalent, likvärdig
finite (dimensional) ändlig (dimensionell)
forward (phase) framåt (fas)
general solution allmän lösning
homogeneous equation homogen ekvation
identity matrix enhetsmatris, identitetsmatris
if and only if om och endast om
image bild
inconsistent (system) olösbart (system)
inner product skalärprodukt
inverse, invertible invers, inverterbar
kernel kärna, nollrum
least-square (method) minsta-kvadrat(-metoden)
linear combination linjärkombination
linearly (in)dependent linjärt (o)beroende
linear span linjärt hölje
lower triangular undertriangulär
mapping avbildning, transformation
necessary (condition) nödvändigt (villkor)
nonsingular (matrix) inverterbar (matris), icke-singulär
nontrivial (solution) icke-trivial (lösning)
null space nollrum
one-to-one injektiv (ev. en-entydig)
onto surjektiv, på
orthonormal ortonormerad
overdetermined system överbestämt system
range värdemängd
rank rang
reduced echelon matrix radkanonisk matris, reducerad trappstegsmatris
row space radrum
satisfy satisfiera, uppfylla
set mängd
singular icke-inverterbar, singulär
solution lösning
solution set lösningsmängd
span, linear span (linjärt) hölje
spanning set mängd som spänner upp, uppspännande mängd
submatrix undermatris
subspace underrum, delrum
sufficient condition tillräckligt villkor
trace spår
transfer matrix överföringsmatris
transformation transformation, avbildning
transpose transponat
underdetermined system underbestämt system
unique entydigt bestämd
unit vector enhetsvektor
upper triangular övre triangulär
vector space vektorrum, linjärt rum
weight vikt
zero(vector) noll(vektor)