Aktuella meddelanden
2016-08-26: Dagens omtentamen med lösningsförslag.

2016-04-18: Tentan från 7/4 är nu rättad. När du ser att ditt resultat finns i Ladok, kan du hämta ut tentan på Expeditionen på Matematiska vetenskaper.

2016-04-08:
Här följer gårdagens tentamen med lösningsförslag. När tentan är färdigrättad kommer det att annonseras här.

2016-02-04:
För er som inte kunde komma på dagens granskningstillfälle ordnas ett till på måndag den 8 februari klockan 12.00-13.00 i rum MV:L 2108 på Matematiska vetenskaper. Därefter finns tentorna på expeditionen och kan hämtas under deras öppettider.

2016-01-28:
Tentorna är nu rättade och ska läggas in i systemet. Preliminärt kommer jag att ordna en tentamensgenomgång lunchtid torsdagen den 4/2, men detta kan ändras av administrativa skäl. Exakt besked om tid och plats kommer via e-post.

2016-01-17:
Här följer fredagens tentamen och ett lösningsförslag. (Notera att vissa uppgifter kan lösas på flera korrekta sätt.) Jag rättar tentan så snabbt jag hinner, men på grund av det glädjande stora antalet skrivande kommer detta att ta ett antal dagar.

2015-12-14:
Problem 4 i sjätte veckoutmaningen har förtydligats något.

2015-12-01: Föreläsningsplanen är uppdaterad. Små ändringar kan förekomma.

2015-11-03:
Nu är gruppindelningen till veckoutmaningarna klar. Vissa namn var svåra att tyda, så jag ber om ursäkt för eventuella felstavningar.

______

Välkommen till kursen Diskret matematik! Här kommer du att få lära dig grunderna i logik, talteori, kombinatorik och grafteori. Dessa områden är diskreta (i kontrast mot kontinuerliga) och utgör basen för den matematik som en IT-ingenjör möter i sitt yrke.

Kursen startar måndagen den 2 november klockan 13.15. Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och muntliga presentationer, se nedan. Räkneövningarna är särskilt lämpliga att använda för att ställa frågor om sådant man vill få förklarat närmare. Om du behöver mer lärartid, finns dels schemalagd SI-verksamhet, dels Mattesupporten. Båda leds av erfarna studenter som hjälper till med förklaring och problemlösning. SI-verksamheten finns på ditt schema, medan Mattesupporten hålls onsdagar och torsdagar klockan 17.15-19.00 på Chalmersbiblioteket. Båda rekommenderas varmt, då det krävs en hel del eget arbete för att lyckas med studierna!

Lärare
Kursansvarig: Seidon Alsaody (rum MVL2108, telefonnr. 772 5305, nås säkrast på seidon[at]chalmers.se)

Övningsledare: Seidon Alsaody, Linnea Hietala (hietala[at}chalmers.se) och Anna Samuelsson

Kurslitteratur
Johan Jonasson och Stefan Lemurell: Algebra och diskret matematik, 2a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Till boken finns det en hemsida, diskretmatematik.se, med fullständiga lösningar på många övningar och lista på tryckfel.


Om man har den första upplagan kan man använda denna tabell för att se vilka uppgifter som motsvarar uppgifterna i den andra. Notera dock att den andra upplagan har fler uppgifter än den första, och att kapitlen är i en annan ordning.

Program
Undervisningen består av gruppuppgifter, föreläsningar och räkneövningar, enligt planen nedan.

Varje vecka (utom den första) inleds med en gruppövning, där ni i små grupper får diskutera problem som dels behandlar den teori vi nyligen mött, dels motiverar den teori vi strax kommer att möta. Hur gruppövningarna går till kan ni se längre ned.

Under veckan går vi igenom ny teori, som illustreras med exempel, under ett antal föreläsningar enligt planen nedan. Dessutom har vi en räkneövning där ni får lära er teorin genom att lösa problem.

Veckan avslutas med en problemdiskussion, där ni turas om att gå fram och presentera lösningarna på gruppövningsproblemen, och diskuterar lösningarna.


Kursen är grovt indelad i tre teman: logik/mängdlära (L), aritmetik/talteori (A) och kombinatorik/grafteori (K).

Föreläsningar

För bästa resultat bör man bläddra igenom motsvarande avsnitt inför varje föreläsning, och sedan läsa igenom sina anteckningar och/eller avsnitten noggrant efter föreläsningen.


Dag Tema Ämne
Läsning
2/11
L Introduktion, sats- och predikatlogik
1.2-1.9
6/11
L Mängdlära
2.1-2.3
10/11
L Funktioner
3.1-3.4
13/11
L Relationer
3.6-3.9
17/11
L/A Induktion
4.1, 3.5, 4.3
18/11
L/A Rekursion
4.2
20/11
A Delbarhet och primtal
5.1, 5.3
24/11
A Diofantiska ekvationer
5.2
25/11 A Kongruens 5.4
27/11 A Kinesiska restsatsen 5.5
1/12 A Phi-funktionen och RSA 5.6-5.7
2/12 A/K RSA, grundläggande kombinatorik 6.1-6.2
4/12 K Kombinationer, binomialsatsen 6.3
8/12 K Grafer och träd 7.1-7.2
9/12 K Vägar och isomorfi; TEMAFÖRELÄSNING: Koen Claessen 7.4, 7.7
11/12 K Riktade grafer 7.3, 7.5-7.6
15/12 K TEMAFÖRELÄSNING: Stefan Lemurell
18/12 L/A/K Repetition


Räkneövningar

Att hänga med på en föreläsning och att ha lärt sig ett ämne är två helt olika saker. Matematik lär man sig genom att göra, och det får ni tillfälle till på räkneövningarna. Se till att alltid vara i fas med kursen. Avancez !


(Uppgifter i fetstil är grundläggande och ska prioriteras av alla.)

Dag Uppgifter
3/11
Kap 1: 2, 3, 4, 6, 7abdfg, 8a, 9, 10, 11, 13ad, 14, 17, 18, samt kap 4:14. (Logik)
10/11
Kap 2: 1, 2a-f, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16abc. (Mängdlära)
Kap 3: 2, 4, 5abc, 6, 9, 10, 11, 13, 37, 12, 15, 34, 36, 39, 43. (Funktioner)
17/11
Kap 3: 20, 22, 23, 24ab, 27, 29, 30, 44, 24c, 31, 45, 48, 49. (Relationer)
Kap 3: 16, 17, 18, 19. (Summor och produkter, inför kap 4.)
Kap 4: 1, 2, 5, 9, 10, 12abce, 13, 16, 18, 19, 21. (Induktion)
24/11
Kap 4: 3, 8, 11, 22, 7, 17, 23. (Rekursion)
Kap 5: 1ac, 2ab, 3, 4, 5, 6ab, 7, 9, 10, 11a, 13, 14, 30, 32, 33, 35, 36, 37. (Delbarhet)
1/12
Kap 5: 16, 17ab, 18ac, 20, 21, 22, 24, 25ab, 27, 28, 29, 25c, 38, 40, 44, 46, 50. (Modulär aritmetik)
8/12
Kap 6: 1, 2ab, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 10, 12, 15, 19, 20. (Kombinatorik)
15/12
Kap 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 8, 12, 14, 15, 16. (Grafteori)
8/1
Repetition

Veckoutmaningar

På måndag läsvecka  2-7 får ni en uppsättning problem som ni ska arbeta med i små grupper och sedan presentera vid tavlan fredag samma vecka. För att arbeta med dessa problem har vi avsatt tid varje måndag klockan 13-16 och vi rekommenderar att ni använder den tiden. Under de sista två timmarna kommer en övningsledare att finnas på plats för att svara på frågor och hjälpa er om ni kör fast. Om ni inte blir klara är det ert ansvar att arbeta vidare med uppgifterna under veckan.

På fredagens räkneövning får alla grupper kryssa i vilka problem de är beredda att lösa vid tavlan. Slumpen avgör sedan vilken grupp som får presentera vilken uppgift (bland dem man kryssat i). Övriga grupper följer resonemanget, ställer frågor och diskuterar hur man kommit fram till lösningen, och man lär sig genom aktiv, kollegial diskussion.

Trots att dessa uppgifter är frivilliga rekommenderas de varmt då det ofta finns ett starkt samband mellan hur aktivt man deltar och hur mycket man sedan förstår av kursen. Dessutom får man upp till 5  bonuspoäng på tentan som funktion av hur stor andel av uppgifterna man kryssat för, där

- 90% ger 5 bonuspoäng,
- 80% ger 4 bonuspoäng,
- 70% ger 3 bonuspoäng, och
- 60% ger 2 bonuspoäng.


Första veckoutmaningen Presenteras och diskuteras 13/11
Andra veckoutmaningen Presenteras och diskuteras 20/11
Tredje veckoutmaningen Presenteras och diskuteras 27/11
Fjärde veckoutmaningen Presenteras och diskuteras 4/12
Femte veckoutmaningen Presenteras och diskuteras 11/12
Sjätte veckoutmaningen Presenteras och diskuteras18/12

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen 2016-01-15. För betyg 3 (godkänt), 4 och 5 krävs minst 20, 30 respektive 40 poäng av maximalt 50, inklusive eventuell bonuspoäng från veckoutmaningarna enligt ovan.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Gamla tentor
Här är några tentor från tidigare år, i syfte att ge dig dels en uppfattning om tentans ungefärliga form, dels ytterligare bra uppgifter att öva på.

Varning: Lösningen av gamla tentauppgifter ska inte ses som en ersättning för föreläsningar, egen läsning, veckoutmaningar och andra räkneuppgifter, utan som ett komplement till dessa.

2015-01 med lösningar
2015-04 med lösningar
2015-08 med lösningar