TMV200, Diskret matematik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

2019-09-18: Tentan som gick den 30/8 finns här. Lösningsförslag finns här.
2019-04-30: Tentan är nu färdigrättad och resultaten inrapporterade. Eftersom det var så få skrivande kommer det inte att anordnas ett särskilt visningstillfälle. Istället kan tentorna granskas på Matematiska vetenskapers studieexpedition på Johanneberg.
2019-04-26: Tentan som gick igår finns här. Lösningsförslag finns här.
2019-02-08: Tentarättningen kommer att bli klar idag, men tyvärr ser inrapporteringen i Ladok ut att bli en dag sen. Jag ber om ursäkt för detta! Granskning av tentan sker i MV:L12 torsdagen den 14 februari kl 13:15.
2019-01-18: Tentan som gick idag (minus två stavfel) finns här. Lösningsförslag finns här.
2018-12-19: Facit till sjunde SI-passet finns här.
2018-12-17: Facit till sjätte SI-passet finns här.
2018-12-07: Facit till femte SI-passet finns här.
2018-12-07: Facit till fjärde SI-passet finns här.
2018-11-29: Anteckningar från gårdagens mittmöte finns här.
2018-11-26: Facit till tredje SI-passet finns här.
2018-11-22: Omröstning om tider för SI-passen sker här.
2018-11-20: Facit till andra SI-passet finns här.
2018-11-13: Facit till första SI-passet finns här.
2018-10-09: Kurshemsidan är nu uppe. Mer detaljerat program kommer senare, och sidan kommer att uppdateras med mer information efter hand.

Lärare

Kursansvarig: Mårten Wadenbäck (marten.wadenback@chalmers.se)

Övningsledare: Mårten Wadenbäck, Edvin Wedin (edvinw@chalmers.se), Stepan Maximov (maximov@chalmers.se)

Kurslitteratur

Kursen använder boken

Boken har en egen hemsida (diskretmatematik.se) som innehåller en lista med kända tryckfel samt lösningsförslag till flera av övningsuppgifterna.
Här finns en översättning av uppgiftsnumreringen från tidigare upplaga.

Program

Hänvisningarna nedan är till Jonasson & Lemurell, Algebra och diskret matematik (2:a uppl).Föreläsningar
Dag Avsnitt Innehåll
5/11 1.2–1.9 Introduktion, sats- och predikatlogik
9/11 2.1–2.3 Mängdlära
13/11 3.1–3.4 Funktioner, operatorer
16/11 3.6–3.8 (3.9 kursivt) Relationer
20/11 3.5, 4.3 Summor
21/11 4.1 Induktion
23/11 4.2 Rekursion
27/11 5.1, 5.3 Delbarhet, primtal
28/11 5.2 Diofantiska ekvationer
30/11 5.4 Kongruens
4/12 5.5 Kinesiska restsatsen
5/12 5.6–5.7 Eulers Φ-funktion, RSA-kryptering
7/12 6.1–6.3 Grundläggande kombinatorik, kombinationer, binomialsatsen
11/12 7.1–7.2 Grafer och träd
12/12 7.3–7.4 Vägar och riktade grafer
14/12 B.1–B.2, B.4, 7.6 Matriser, grannmatriser
18/12 1.1–3.8 Repetition
19/12 4.1–5.5 Repetition


Seminarier

På seminarierna är det tänkt att vi skall behandla ett antal mer omfattande uppgifter än exemplen som normalt hinns med på föreläsningarna. Preliminärt är tanken att uppgifter väljs från några äldre tentor. Försök gärna själv lösa (någon av) uppgifterna i förväg, så får du troligen ut mer av seminariet.

Dag Innehåll
15/11 Det vi hinner av följande uppgifter:
29/11 Det vi hinner av följande uppgifter:
13/12 Det vi hinner av följande uppgifter:


Räkneövningar

Övningstillfällena är uppdelade på tre salar. Som student väljer du själv vilken sal du helst placerar dig i (leder detta till allt för ojämn fördelning kan gruppindelning komma att göras). Övningstillfällena fungerar huvudsakligen som så att ni arbetar — själva eller i par/grupp — med övningsuppgifterna nedan. En lärare kommer att cirkulera i salen, redo och ivrig att hjälpa er reda ut begreppen och besvara era frågor. (Eventuellt behöver ni lägga viss tid på att lösa uppgifter även utanför övningstillfällena.)Problemblad

Vissa övningstillfällen är avsatta för arbete med särskilda problemblad, som kommer att publiceras efter hand. Problembladen omfattar ett fåtal uppgifter av fördjupnings- och diskussionskaraktär, som ni skall arbeta med i grupper om ca 4–5. I början av varje sådant tillfälle har ni möjlighet att för de närvarande i salen presentera era lösningar till förra veckans problemblad, och på så vis insamla uppgiftspoäng som i slutändan omräknas till (sammanlagt högst tre) bonuspoäng till tentan. Ni anger vilka av uppgifterna ni är beredda att presentera, varpå läraren (enväldigt) väljer ut vem som skall presentera respektive problem. Under förutsättning att presentationen går bra får ni sedan ett uppgiftspoäng för varje uppgift ni angett att ni löst.

Totalt finns det 9 uppgiftspoäng att få, och de omvandlas till bonuspoäng enligt följande:

Uppgiftspoäng ≤2 3–4 5–6 7–9
Bonuspoäng 0 1 2 3

Observera att det är en person som blir utvald att presentera — inte en hel grupp. Der är inte tillåtet att lasta över presentationen på någon annan (dock kan det vara ok att ha hjälp av någon som skriver på tavlan medan man presenterar), så kryssa alltså endast för de uppgifter du själv är beredd att presentera. Om ett problem består av flera frågor kan läraren välja att ta upp olika talare för de olika delarna, och på så sätt fördela arbetet jämnare i salen.

Dag Uppgifter
6/11 Kapitel 1: 3, 4, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 13, 17, 18
12/11 Kapitel 2: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
Börja jobba med Problemblad 1
13/11 Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10, 13, 14
19/11 Kapitel 3: 16a, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
Kapitel 4: 12
20/11 Presentera Problemblad 1
Börja jobba med Problemblad 2
26/11 Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 16, 19, 22
27/11 Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 10 (men byt 100 till 50 i c), 11, 14, 15
3/12 Presentera Problemblad 2
Börja jobba med Problemblad 3
4/12 Kapitel 5: 6, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
10/12 Kapitel 5: 26, 27, 38, 40, 46
Kapitel 6: 2, 3, 4, 7
11/12 Presentera Problemblad 3
Kapitel 6: 9, 12, 16, 21
Kapitel 7: 3, 4, 14
17/12 Kapitel 7: 1a‐f, 2, 12, 14, 16
18/12 Kapitel B: matrisuppgifter
Tidigare uppgifter som inte hunnits med
Uppgifter från Gamla tentor

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga obligatoriska datorlaborationer eller datorövningar ingår i kursen.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Ingen dugga.

Examination

Tentamen består av en skriftlig tentamen som är det enda obligatoriska examinationsmomentet. Tentamen omfattar 50 poäng. För godkänt krävs 20 poäng. För betyget 4 krävs 30 poäng och för betyget 5 krävs 40 poäng. Inga hjälpmedel tillåts vid tentamen.

För tid och plats för tentamina, följ länken.

Under kursens gång kan man presentera lösningar av veckans uppgifter och därmed insamla bonuspoäng för tentan.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

För den här kursomgången har följande personer utsetts till kursombud (epostadress <CID>@student.chalmers.se):

Kontakta dessa angående synpunkter och förbättringsförslag gällande kursen.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Ändringar

Inga större ändringar har gjorts sedan senaste kurstillfället.

Gamla tentor

Ett par någorlunda representativa extentor finns i nedanstående lista (fler gamla tentor finns på kurshemsidorna för gamla kursomgångar). Uppgifterna som kommer att komma på tentan kommer att konstrueras med hänsyn till vad vi har gått igenom den här kursomgången, så det räcker inte att bara kunna just de uppgifterna som finns på tidigare tentor.