L911MA/LG11MA, VFU 1 för lärare åk 7-9 i matematik, Hösten17

Aktuella meddelanden

Välkommen till din första VFU-kursen och till matematikstudier! 

Lärare

Kursansvarig: Laura Fainsilber (epost: förnamn@chalmers.se, tel 031 772 3560), Institution för matematiska vetenskaper, i samarbete med Djamshid Farahani och Ulrica Dahlberg, Institution fö Didaktik och Pedagogisk Profession (epost: förnamn.efternamn@gu.se)


Program

Träff

Dag
lokal Innehåll
Fredag 29 sept
Euler

Tid: 09.00–12.00

Plats: Euler, Matematiska Vetenskaper, Chalmers campus Johanneberg, Skeppsgränd 3. Se karta på: http://maps.chalmers.se/#2cf8c73c-2ef3-47f6-9bd7-8269cc88da27

Program: 9.00 – 12.00 Gemensamt för första- och andraämnesstudenter. Även FYMA, termin 1, deltar. Introduktion till matematikstudierna i ämneslärarutbildningen, presentation och experiment med ”matematiska leksaker”.

13.15-15.00: Introduktion till VFU1 i matematik (endast för termin 1-studenter). Lokal: Euler.

Kontaktperson: studierektor för ämneslärarutbildningen i matematik, Laura Fainsilber, laura@chalmers.se, 031-772 3560

Onsdag
11 okt. kl.14-16
MVF21, MVF23
Praxisseminarium 1. Inlämningsuppgift
Karta
Onsdag 18 okt.
kl.14-16
MVF21, MVF23 Praxisseminarium 2. Inlämningsuppgift
Lämnas in i GUL senast 18 okt kl.14.


Närvaroblankett skickas in av LLU (se adress på blanketten)
Kurslitteratur

 Valda delar av litteratur från tidigare genomgångna kurser inkl.: 

Studieresurser


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen för gymnasieinriktningen och kursplanen för 7-9-inriktningen

Examination

För betyget G krävs godkänd deltagande på praxisseminarierna (aktiv diskussion och skriftlig underlag), och 100% närvaro med aktiv deltagande i skolan. För betyget VG krävs dessutom hög kvalité i den reflekterande texten som lämnas in som skriftlig underlag till det avslutande praxisseminariet.  

Tidsomfånget för 100 % närvaro definieras som normalarbetstiden för en heltidsanställd lärare vid den enhet där studenten är VFU-placerad (alltså inte enbart undervisningstiden). 

Närvaroblanketten fylls i och skickas in av LLU, i elektronisk form (spara filen med studentens namn som namn och behåll en kopia) eller skanna in/fotografera eller skicka i pappersform (till Laura Fainsilber, Matematiska Vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg)


Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.