Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen Matematik1 för lärare!

Kursen består av två delkurser: Envariabelanalys och Matematikdidaktik. Information för Envariabelanalys lägs ut här, medans information för matematikdidaktik läggs ut på GUL (öppna sidor för LGMA20, resp. L9MA20 till att börja med, sedan efter kurstart och registrering kan man logga in till GUL via Studentportalen).

Schemat för kursen hittar du här, för Envariabelanalys (TimeEdit Chalmers, lokaler på Chalmersområdet),  och för Matematikdidaktik (TimeEdit GU, lokaler på Pedagogen)

Lärare
Samordnare: Studierektor för lärarutbildningen i matematik: Laura Fainsilber laura@chalmers.se,  tel 031 772 3560.
Kursansvarig för varje delkurs: se delkursernas websidor
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan (långt ner under "andra program", efter fördjupningskurser).


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Examination sker separat för varje delkurs
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.