L9MA2G, Självständigt arbete (exjobb) 1 för lärare åk 7-9, Våren 18

Aktuella meddelanden

Examensarbetet i matematik innebär att du ska genomföra ett projektarbete i matematik med relevans för ditt framtida läraryrke. Ni genomför arbetet två och två. Arbetet ska huvudsakligen vara en litteraturstudie där ni fördjupar er inom matematik och matematikdidaktik. Till exempel kan ni välja ett matematiskt begrepp eller område som utgångspunkt och studera till exempel vilka svårigheter elever kan uppleva i relation till detta begrepp. Matematikhistoriska aspekter kan utgöra en del av studien.

Här hittar ni allmänna anvisningar om hur man skriver examensarbete inom L9MA2G.

När ni skriver ert arbete ska ni använda er av de gemensamma mallar för framsida och abstract som återfinns här. För publicering av godkänd uppsats i GUPEA ska ni fylla i ett digitalt publiceringsgodkännande

Lärare

Kursansvarig: Johanna Pejlare (pejlare "at" chalmers.se)

Handledare: Johanna Pejlare/Laura Fainsilber (laura "at" chalmers.se)

Examinator: Johanna Pejlare/Laura Fainsilber

Kurslitteratur

Bestämms individuellt och i samråd med handledare, beroende på ämnet.

En bra websida med mycket information om matematikhistoria hittar du här.

Här hittar du en förteckning över svenska och finlandsvenska doktors- och licentiatavhandlingar som berör lärande och utbildning i matematik.


Exempel på genomförda examensarbeten:

Algebra ur ett matematiskt, historiskt och didaktiskt perspektiv (L9MA1G)

Problemlösning - Nyckeln till PISA? (L9MA1G)

Geometriundervisning i skolan (LGMA2G)

Program

Kursintroduktion 15/1 kl 13:15 i MVF32

GUL-kurs: Akademisk integritet.

Litteratursökningskurs 18/1 kl 13:00 i Ada, Biomedicinska biblioteket

Textseminarium 20/2 kl 10-12, MVL15

Inlämning av examensarbete inför granskningsseminarium (GUL) 12/3 kl 10:00

Granskningsseminarium 15/3 kl 9-15 i MVF31

Inlämning av reviderat examensarbete i GUL 21/3 kl 23:59

Studieresurser


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av två delar: Dels en bedömning av det skriftliga arbetet, dels presentation och försvar i samband med ett granskningsseminarium. Bedömningskriterierna hittar du här.


Kursutvärdering

Kursutvärdering görs via enkät i GUL efter avslutad kurs.