5/11: okt-2018 tenta med lösningar, tentamens resultat rapporteras genom Ladok

L9MA30/LGMA30 Matematisk statistik för lärare

Första föreläsningen är 3 september 2018 kl 10:00 i sal MVF26. Välkomna till kursen!

 

Lärare

examination och föreläsningar           Serik Sagitov

övningar och labbar                            Juan Inda

Bok

Sannolikhetslära och statistik för lärare av T.Britton och H.Garmo, 2002.

 

Schema

Föreläsningar (v. 36-43)

måndagar 10.00 - 11.45, sal MVF26

torsdagar 10.00 - 11.45, sal MVF26 (ej v. 43)

Övningar (v. 36)

måndag 13.15 - 15.00, sal MVH11

torsdag 13.15 - 15.00, sal MVF23

Övningar (v. 37-43)

måndagar 08.00 - 09.45, sal MVF26

torsdagar 08.00 - 09.45, sal MVF26 (ej v. 43)

 

Två obligatoriska datorövningar

tisdag 02/10 kl. 13.15 -15.00, sal MVF22 (Lab 1: Lab1.html deadline 16/10)

tisdag 16/10 kl. 13.15 -15.00, sal MVF22 (Lab 2: Lab2.html, medel1.txt, medel2.txt, dataR.txt)

Intro till R

Installation.html: instruktioner för att installera R och RStudio,

Intro_Instructions.html: instruktioner för data övningen,

Intro_Examples.R: själva övningen.

 

Skriftlig tenta

fredag 26 oktober,       kl 8.30-12.30

tisdag 8 januari 2019, kl 8.30-12.30

augusti 2019

Gamla tentor

oktober 2018

formelsamling: klicka här, statistiska tabeller: klicka här

 

Kurs plan

 

Dag

Bok

Innehåll och begreppslista

Övningar

Mån 3 sept

1

4.1-4.2

Intro. Definitionen av sannolikhet och mängdlära. Slumpexperiment, utfallsrum, händelser. Venndiagram, snitthändelse, komplement händelde, oförenliga händelser. Räkneregler för sannolikheter: additionsregel, komplement sannolikhet, ”divisionsregel”.

4: 1 - 5

Tor 6 sept

4.3

Oberoende händelser, betingad sannolikhet. Räkneregler för sannolikheter: multiplikationsregel, lagen om total sannolikhet, Bayes sats. Dragning med återläggning och utan återläggning.

4: 6  - 17

Mån 10 sept

4.4-4.5

Diskreta slumpvariabler: sannolikhetsfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, standardavvikelse. Additionsregel för väntevärde. Indikator slumpvarabel. Bernoulli och binomial fördelningar.

Intro till R

Tors 13 sept

4.5

Diskreta fördelningar: likformig, för-första-gången, geometrisk, hypergeometrisk, Poisson. Statistiska tabeller.

4: 18 - 25

Mån 17 sept

4.6

Kontinuerliga slumpvariabler: täthetsfunktion, fördelningsfunktion. Normal fördelning, tresigma-regeln (68-95-99.7-regeln). Exponentiell fördelning, likformig fördelning.

4: 26 - 38

Tors 20 sept

4.7

Flerdimensionella slumpvariabler. Tvådimensionell simultan fördelning, marginella fördelningar, oberoende slumpvariabler. Multiplikationsregel för väntevärden av oberoende slumpvariabler. Kovarians, korrelationskoefficient. Föreläsning 6.pdf

4: 39 - 49

Mån 24 sept

4.6.5

4.8

Additionsregel för variansen. Centrala gränsvärdessatsen, approximationsregel för medelvärden av slumpvariabler. Binomialfördelningens approximationer: normal och Poisson. Approximationer av hypergeometrisk fördelning: binomial, normal, Poisson.

4: 55, 57, 59, 61, 62

Tors 27 sept

Hela kap 4

Repetition av sannolikhetsdelen med återkoppling.

Simuleringar, datorgenererade slumptal.

Stokastiska (statistiska) modeller och deras parametrar.

4: 50 - 54, 69 - 74

Mån 1 okt

2-3

5.1

Data, population, stickprov, statistik, beskrivande statistik, lägesmått och spridningsmått. Populations parametrar. Väntevärdesriktig punktskattning, medelvärde, stickprovs standardavvikelse, stickprovs andel. Systematiskt fel. Medelfel av en väntevärdesriktig punktskattning. Föreläsning 9-10.pdf

Översikt av kap 4 övningar

Tor 4 okt

5.2

Konfidensintervall för en andel i oändlig population. Felmarginal, konfidensgrad. Konfidensintervall för en andel i ändlig population, ändlighetskorrektion. Approximativa och exakta konfidensintervaller.

5: 1-8 punkt

skattningar

Mån 8 okt

5.2.3

5.3.1

Konfidensintervall för andelsskilnad med och utan ändlighetskorrektion. Konfidensintervall för ett väntevärde.
t-fördelning, frihetsgrader.

5: 1-8 konfidens

intervaller

Tor 11 okt

5.3.2

5.3.3

Konfidensintervall för väntevärdesskilnad vid oberoende stickprov, sammanslagen stickprovsvarians. Konfidensintervall för väntevärdesskilnad vid stickprov-i-par.

5: 9-15

Mån 15 okt

5.4.1

Nollhypotes och mothypotes, signifikanstest och signifikansnivå.
Kritiskt område. Hypotesprövning om andel, hypotesprövning om andelsskillnad, signifikant skillnad. Hypotesprövning om väntevärde, hypotesprövning om väntevärdesskilnad. Föreläsning 13.pdf

 

5: 9-15

Tors 18 okt

 

Vi löser en typtenta

5: 15-21

Mån 22 okt

 

Repetition med återkoppling.

Översikt av kap 5 övningar