VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)
                                      i LAU150
 

Denna kurs innehåller 2p referens-VFU.  Det innebär att du arbetar i ca.10 dagar med en VFU-relaterad uppgift.   En del av arbetet består av att bestämma och planera uppgiften och dess genomförande.  Sedan skall du genomföra arbetet och rapportera om det.  Du använder de undervisningsfria dagarna på schemat.

Du arbetar i en grupp på ~4 personer som ni formar under kursens första vecka efter gemensamma intressen.

Ni väljer själva en aktivitet med matematiskt innehåll som passar de elever ni tänker jobba med (vi har några ideer  som ni kan få inspiration från).   Meningen är att ha ett helhetsperpektiv där språk och konst används för att kommunicera matematik.  Aktiviteten behöver inte ta plats på en matematiklektion, utan kan ingå i ett annat ämne.

Ni kan genomföra aktiviteten i varsin skola eller tillsammans i en eller några av skolorna, beroende på intresse och på möjligheterna i era respektive VFU-område.

Gruppen presenterar muntligt inför klassen samt matematik- och språkläraren 19 eller 20 dec hur långt ni har kommit, vad ni har gjort och tänker göra, vad ni hade eller har för förväntningar.

I januari lämnar varje grupp in en skriftlig rapport om sitt arbete. Den  skall var 5--7 sidor lång och spegla vad ni har gjort, hur ni tänkt, hur det gått till, med reflektioner om vad ni skulle göra annorlunda om ni fick börja om. Matematikläraren handleder utformning av aktiviteten och språkläraren handleder skrivandet av rapporten.  Båda läser och bedömmer rapporten.KONTROLLSTATIONER FÖR VFU-UPPGIFT

-- v.48 Presentation av ramarna för VFU-arbetet. Ideer, förslag,
tankar bakom att de skall ut och leda elever i en aktivitet med
matematisk innehåll.  Vikt av uttrycksformer (språk, konst).

--v.49 (vid seminariet eller lämna in en A4 senare under veckan):
Har grupper formats? Reflektera över målgrupp, val av aktivitet,
VFU-upplägg (t.ex alla till samma klass/var och en i sin klass),
tagit kontakt med skolor? Planering.

--v50: svar till v.49s frågor: projektplan,
Pedagogiska funderingar: vad kan eleverna innan?
Vad är det tänkt eleverna skall lära sig under aktiviteten?
Gruppen behärskar det matematiska innehållet i aktiviteten.

--v51: Presentation: Så här långt har vi kommit, utfört eller planerat VFU,
förväntningar och resutat.  (~60% klart?)

--2003, v2: Språkhandledning, inlämning preliminärskrift

--v3: respons från språk och matematiklärare, inlämning skrift


Allmän information om VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN .