LGMA2A, Examensarbete 2 för gymnasielärare i matematik, Våren 19

Aktuella meddelanden

Schema inför granskningsseminariet den 3/6:


MVF23

kl 9:00: respondent: Maria, titel: Modelleringsförmågan i
Praktiken - En kvalitativ studie om hur lärare kan tolka och undervisa modelleringsförmågan i skolpraktiken
, opponent: David, examinator: Jacob

kl 10:00: respondent: Paulin, titel: Problemlösningsuppgifters betydelse för elevers motivation - Är matematikundervisningen för ensidig?, opponent: Maria, examinator: Magnus

kl 11:00: respondent: David, titel: Variabelbegreppet -  om eleverns förståelse för det generella variabelbegreppet, opponent: Mika, examinator: Magnus

lunch

kl 13:00: respondent: Jennie, titel: "Matematik är kul när man förstår" - En studie om elevers medvetenhet om deras lärandeprocess och matematiksvårigheter, opponent: Gustaf, examinator: Jan

kl 14:00: respondent: Henric, titel: Hur behandlar matematikläroböcker på gymnasiet komplexa tal?, opponent: Paulin, examinator: Jacob

kl 15:00: respondent: Gustaf, titel: En relevant studie? - En beskrivning av lärares förhållande till relevansförmågan, opponent: Henric, examinator: Jan

kl 16:00: respondent: Mika, titel: Att bygga ett instrument - En instrumentell ansats till programmering som ett verktyg för problemlösning i läromedel för matematik, opponent: Jennie, examinator: Johanna

 

MVF26

kl 9:00: respondent: Sofia, titel: Matematiklärares frågor - Ett undervisningsinstrument som skapar förutsättning för lärande, opponent: Erik, examinator: Johan

kl 10:00: respondent: Oskar, titel: Att tolka problemlösningsförmågan - En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till problemlösning, opponent: Isabelle, examinator: Hossein

kl 11:00: respondent: Linus, titel: Logaritm, från koncept till klassrum - En studie om hur lärare introducerar logaritmer i svenska klassrum, opponent: Ebba, examinator: Johan 

lunch

kl 13:00: respondent: Isabelle, titel: Pythagoras sats på högstadiet - En kvalitativ studie om hur Pythagoras sats behandlas på högstadiet, både i ett läromedel och av lärare, opponent: Linus, examinator: Laura

kl 14:00: respondent: Erik, titel: Begreppsbilden av komplexa tal - Koncept eller procedur?, opponent: Oskar, examinator: Laura

kl 15:00: respondent: Ebba, titel: Hur löser lärare problemet
med problemlösning? - En intervjustudie om lärares undervisning av och med problemlösning, i matematikämnet på gymnasiet
, opponent: Sofia, examinator: Hossein


Populärvetenskapliga presentationer den 5/6 i Pascal kl 9-17


---------------------------------------------------------------------------

Välkomna till kursen! Kursintroduktionen äger rum den 1/4 kl 10-12 i MVF31.

I den här kursen ska du skriva ditt andra examensarbete som är på avancerad nivå. Arbetet ska vara inriktat på att genomföra och presentera en vetenskaplig empirisk undersökning. Arbetet genomförs enskilt med stöd av handledare.

Eftersom en populärvetenskaplig presentation är en del av examinationen kommer du att under kursens gång erbjudas föreläsningar och workshops kring teman som retorik, ITK och kommunikation.

Här finns allmänna anvisningar om att skriva examensarbete på avancerad nivå.

I din skriftliga rapport ska du använda dig av de gemensamma mallarna för framsida och sammanfattning. Om du vill att din uppsats publiceras i GUPEA ska du när uppsatsen har examinerats fylla i ett digitalt publiceringsgodkännande.


Exempel på tidigare examensarbeten på avancerad nivå hittar du i kursens aktivitet i GUL.

Lärare

Kursansvarig: Johanna Pejlare (pejlare at chalmers.se)

Handledare och examinatorer: Jan Stevens (stevens at chalmers.se), Jonny Lindström (jonny.lindstrom at chalmers.se), Jakob Björnberg (jakobbj at chalmers.se), Hossein Raufi (raufi at chalmers.se), Magnus Goffeng (goffeng at chalmers.se), Daniel Persson (daniel.persson at chalmers.se), Johan Wästlund (wastlund at chalmers.se)

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms individuellt och i samråd med handledare, beroende på ämne.

En bra websida med mycket information om matematikens historia hittar du HÄR.

NCM:s hemsida hittar du en sammanställning av alla svenska och finlandssvenska doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som berör undervisning och lärarnde i matematik.

Program

Föreläsningar

Dag
Lokal Innehåll
1/4, kl 10-12
MVF31
Kursintroduktion. Diskussion kring ämnesval. Handledare utses under dagen.
23/4 kl 9:15-12:00
sal 407, Annedalsseminariet, Campus Linné
Christel Copp: Presentationsteknik: Visuell kommunikation - olika vägar att nå ut
25/4 kl 13:15-16:00
sal 407, Annedalsseminariet, Campus Linné
Monika Unander: Presentationsteknikens hörnstenar och fallgropar - så lyckas du. Om vikten av struktur och att förstå vem man pratar med. Du får också en inblick i Powerpoint som hjälpmedel.
26/4 kl 9:15-12:00
sal Erik Stemme, Patricia, Lindholmen
Mattias von Feilitzen: Digitala verktyg: PowerPoint, Google Presenter och Prezi. Hur man skapar innehåll, lägger till olika typer av media och skapar bra förutsättningar för en presentation.                                              
28/5 kl 15:00
GUL
Inlämning av det skriftliga arbetet i GUL
3/6 kl 8:00-17:00
Granskningsseminarium
5/6 kl 9:00-17:00 Pascal
Populärvetenskaplig presentation
9/6 kl 23:59 GUL Inlämning av reviderat examensarbete i GUL

Under kursens gång kommer ni att erbjudas föreläsningar och en workshop om muntlig framställning, PPT, Pecha kucha, Prezi och retorik. Ni måste anmäla er om ni vill delta. Schema och bokningslänkar hittar ni här.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

I kursen ingår muntlig och skriftlig examination. Examinationen består av följande tre delar:

Uppsatsen bedöms med betygen VG, G eller U. Det muntliga försvaret och oppositionen bedöms med betygen G eller U. För betyget G på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För betyget VG krävs dessutom att uppsatsen bedöms som väl godkänd. Bedömningskriterier hittar du här.

Kursutvärdering

Kursutvärdering genomförs via enkät i GUL efter avslutad kurs.