LGMA50, Matematik 5 för gymnasielärare, Våren 19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


Lösningsförslag till tentan den 12/6 2019


Lösningsförslag till tentan den 21/3 2019


Information om tentan och examination

Tentan går den 21/3 klockan 14-18. Jag har laddat upp ett antal tentaliknande uppgifter, se länken nedan.
På tentan får man ha med sig en enkel miniräknare. Detta betyder en icke-grafritande icke-programmeringsbar miniräknare. Om man siktar på högre betyg kan man göra en frivillig muntlig tentamen efter den skriftliga tentan. För att göra detta skickar man ett mail till mig senast en vecka efter tentan och bestämmer en tid för den muntliga tentan.Det finns två olika versioner av kursbokens fjärde upplaga. Därför har jag översatt räkneuppgifter till vecka 8 och 9: Räkneuppgifter vecka 8 och 9

Preliminär kursplanering (uppdaterad!):

Kursplanering

Python kompendium (uppdaterat!):

Python-kompendium v1.4

Kompendium till Algebra-delen:

Algebra-kompendium v1.0

Ett antal exempeluppgifter inför den skriftliga tentan:

Tentamensliknande Uppgifter

Lärare

Kursansvarig:Jonathan Nilsson

Kurslitteratur

Joseph H. Silverman: A Friendly Introduction to Number Theory. Fourth edition.

Jonathan Nilsson: Introduktion till Abstrakt Algebra (Kompendium som kommer att publiceras online).

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Första kapitlen i kursboken.

Program

Studieresurser

DatorlaborationerKursen kommer att ha tre obligatoriska datorlaborationer enligt följande:

Ladda hem kursens Python-kompendium här: Pythonkompendium. Denna text innehåller en introduktion till Pythonprogrammering och instruktionen till den första datorlaborationen. Det är inte rimligt att gå igenom hela texten under den första datorlaborationen, speciellt om du inte programmerat tidigare, så börja gärna att läsa och programmera på förhand! Kompendiet innehåller nu de första två datorlaborationerna, samt en icke-obligatorisk projektuppgift för den som siktar på ett högre betyg.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor


Examination

För betyget godkänt på kursen krävs:

För betyget väl godkänt på kursen krävs dessutom att man uppnår minst tre av följande:

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:

Gamla tentor