LMA100 VT03


GEOMETRI OCH LINJÄR ALGEBRA 1

Dokumentläsare för denna sida:

Acrobat Reader läser PDF-dokument. Både Postscript och PDF kan med fördel läsas med Ghostview/GSView. Som regel är alla filer nedan i pdf-format.

Kursen ges av matematiska institutionen i samarbete med institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).

Syftet med dessa kursen är att du ska få en bas av matematisk kunskap och utveckla din förmåga till matematiskt och didaktiskt tänkande.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med explorativt lärande menas ett sätt att förhålla sig till kunskapssökandet som efterliknar det undersökande och utforskande arbetssätt som kännetecknar hanterandet av genuina frågor inom vardagsliv och forskning.

En basresurs i lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med fyra - sex studenter i varje. Arbetet i dessa grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar som delas ut under kursernas gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp med eller utan lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - ``efterläsningar''.

Utgångspunkten är du själv och dina erfarenheter. Syftet är att utveckla din individuella kunskap och matematiska förmåga! Resurserna för detta är du själv, din grupp, lärarna, litteraturen,...

Kurslitteratur:

 • Bo Stenström, Euklidisk geometri, Kompendium (säljs på DC-centralen)

 • L. Andersson, A. Grennberg m fl, Linjär algebra med geometri, Studentlitteratur

  samt stenciler som delas ut och publiceras på denna sida under kursens gång:

  ÖVNING EUKLIDISK GEOMETRI


  ÖVNING VEKTORER


  Euklidisk geometri på nätet:
  Proof of Pythagoras' Theorem
  En engelsk översättning av Euklides Element
  Euklides biografi

  Kursinnehåll:
  I kursen ingår grundläggande geometriska begrepp, som kongruens, och likformighet. Konstruktioner med passare och linjal studeras. I den linjär algebradelen studeras vektorer, koordinatsystem, skalärprodukt, räta linjer och plan.

  Inlämningsuppgifter:
  Under kursens gång delas en inlämningsuppgift ut. Uppgiften ger dig chansen att kontrollera dina kunskaper, öva skriftlig framställning samt etablera bättre kontakter med läraren. Inlämningsuppgiften betygsätts och ger dig en eller två bonuspoäng på tentan (26 maj 2003) och första omtentan. Bonuspoäng kan ej användas för att uppnå betyget VG.

  Inlämningsuppgift


  Examination:
  Tentan äger rum på delkursen måndagen den 26 maj 2003.

  Teorikrav på skrivningen

  Lektionerna har lärarhandledning under två av de fyra timmarna, oftast 10 - 11.30.

  De första fyra tillfällen (15, 16, 23 och 28 april) ägnas åt Euklidisk geometri.
  Programmet:
  15 april: övning A - E
  16 april: övning F - K
  23 april: övning L - N
  28 april: övning O - S

  GAMLA TENTOR :

  1. maj 02 (text), (text och lösningar).
  2. augusti 02 (text).
  3. januari 2003 Text och lösningar.


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Last modified: Wed May 07 2003