GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper

VFU  LMA210  HT 2009

Denna sker i v49–51 och v2.

Examination av didaktik och VFU sker torsdag och fredag i v1 samt måndag i v3.

IPD, se detta, samt Matematisk statistik, se detta, svarar för VFUn för universitetets del.

Studenten skall ha lämnat in en förteckning över sina VFU-kontakter.

Den lokala lärarutbildaren och studenten ger sin bedömning av VFU-perioden på följande Rapportblankett som studenten lämnar till kursledaren på IPD.

Ett nytt inslag i inriktningen är att för de studenter som läser den som sin första inriktning och började sin utbildning ht07 eller senare skall VFUledaren göra en yrkeslämplighetsbedömning under VFUn, och det är studentens och VFUledarens ansvar att så sker. Denna bedömning skedde tidigare under den andra AUOterminen, men efter Bolognaanpassningen ligger den terminen nu alltför sent i utbildningen. I denna bedömning kommer VFUledaren att behöva underlag från den lokala lärarutbildaren; den självvärdering som studenten skall fylla i och blanketten för den bedömning som VFUledaren skall göra (Steg 2) finns på UFLs VFUsida där man också finner UFLs dokument Studentinformation om VFU (klicka på VFU–student) och Riktlinjer för VFU (två versioner!) som ger den officiella policyn.