GÖTEBORGS UNIVERSITET
Matematiska vetenskaper

VFUrapport  LMA210  2010

Student:

Matematik är min första/andra inriktning (markera vilket).

Lokal lärarutbildare:

Skola:

Årskurs(er):

Den lokala lärarutbildaren går tillsammans med studenten igenom följande rapport och undertecknar den när studenten fullgjort sin VFU. Studenten lämnar blanketten till kursledaren tillsammans med sin redogörelse för VFUn.
 

Närvaro: Markera dagar (tid under dagen om så önskas)
Vecka
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
48
         
49
      13-16 B1 133, 134 Praxisseminarium  
50
         
2
         
 

Studentens kommentarer om denna VFUperiod:
- Vad har fungerat bra för mig:

 

 

 

  - Att tänka på till nästa VFUperiod:

 

 

 

  Den lokala lärarutbildarens kommentarer:

 

 

 

 

 

 
Den lokala lärarutbildarens bedömning av studentens prestationer i VFU-mål ur kursplanen (sätt kryss)
VFU-mål

Studenten:
Utmärkta
Mycket goda
Goda
Mindre goda
Bristfälliga
Kan ej bedömas
Visar goda kunskaper och färdigheter i den matematik som behandlas i kursen            
Kan urskilja matematik som skolämne i ett F–12-perspektiv och självständigt omsätta kursplanens mål i sin undervisning            
Kan ange teoretiska argument för val av lämpliga metoder för utvärdering, bedömning och dokumentation av elevers matematikkunskaper i relation till kursplanens mål och betygskriterier            

 
Underskrift, datum:

Student:

 

Lokal lärarutbildare: