GU-logo
GöTEBORGS UNIVERSITET
Matematik och Datavetenskap

Preliminär KURSPLAN

 

MAI530 Matematisk modellering, 5 poäng

(Mathematical modelling)


1. Beslut om inrättande av kursen

Kursplanen är fastställd av styrelsen för matematik och datavetenskap 2000-10-24.

2. Kursens mål

Kursen är huvudsakligen en modelleringskurs som syftar till att ge träning i att tillämpa en del av de matematiska verktyg som studerats i tidigare kurser. Ideerna bakom matematisk modellering beskrivs med exempel från fysik, teknik, biologi, finans m.m. Ett större modelleringsprojekt genomförs i små grupper. Den praktiska uppgiften kan t.ex. bestå av att modellera ett mekaniskt system, och att studera möjligheterna att kontrollera detta: att bedöma vilka faktorer som påverkar systemet, uttrycka dessa i matematiska termer, göra nödvändiga förenklingar och bedöma noggrannheten av modellen, göra numeriska beräkningar och jämföra de erhållna resultaten med verkligheten. De numeriska beräkningarna utföres lämpligen med MATLAB.

3. Kursens innehåll

Kuren ger en fördjupning av kunskaperna i ett matematiskt ämnesområde som är anpassat till det praktiska problemet. Denna fördjupningsdel behandlar ordinära differentialekvationer: kvalitativa egenskaper, stabilitet av lösningar, känslighet för variation av parametrar och begynnelsetillstånd och något om numeriska metoder.

4. Undervisningens utformning och omfattning

Kursen består av föreläsningar och av projektarbete i smågrupper, samt till slut en redovisning av projektet. Föreläsningarna behandlar delvis matematisk modellering ur generell synvinkel. Detta görs genom att studera praktiska exempel hämtade från mekanik, biologi och medicin, trafikflöden, industritillämpningar m.m. Det totala arbetet uppgår till ca 200 timmar.

5. Examination

En skriftlig tentament omfattande kursens teoriinnehåll samt skriftlig och muntlig redovisning av kursens modelleringsprojekt. På kursen ges betygen Godkänd eller Väl godkänd.

6. Förkunskaper

Linjär algebra, flervariabelanalys och en kurs i programmering.

7. Kurslitteratur

Se Matematiska institutionens litteraturlista

5. Övriga anvisningar

Kursen ingår i Industrimatematikprogrammet, men kan även läsas av andra intresserade. Kursen ges i samarbete med Chalmers.

Version 24 oktober 2000