MAL 200 HT 99


Kurserna ges av matematiska institutionen i samarbete med institutionerna för ämnesdidaktik, metodik och specialpedagogik.

Syftet med dessa kurser är att du ska få en bas av matematisk kunskap och utveckla din förmåga till matematiskt och didaktiskt tänkande.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med explorativt lärande menas ett sätt att förhålla sig till kunskapssökandet som efterliknar det undersökande och utforskande arbetssätt som kännetecknar hanterandet av genuina frågor inom vardagsliv och forskning.

En basresurs i lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med fyra - sex studenter i varje. Arbetet i dessa grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar som delas ut under kursernas gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp med eller utan lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - ``efterläsningar''.

Utgångspunkten är du själv och dina erfarenheter. Syftet är att utveckla din individuella kunskap och matematiska förmåga! Resurserna för detta är: du själv, din grupp, lärarna, litteraturen,...

Kurslitteratur:

 • A. Vretblad, Algebra och geometri

 • K. Dahl, S. Nordqvist, Matte med mening

 • J. Brzezinski, Talsystem och restaritmetiker

 • Bo Stenström, Euklidisk geometri

  samt stenciler
  ÖVNING 1: MATEMATIKENS SPRÅK
  ÖVNING 2: MÄNGDER OCH MÄNGDOPERATIONER
  ÖVNING 3: INDUKTION OCH DEDUKTION
  AVSNITT 3: INDUKTION OCH DEDUKTION
  ÖVNING 4: ÄNDLIGT OCH OÄNDLIGT
  AVSNITT 4: ÄNDLIGT OCH OÄNDLIGT
  ÖVNING 5: MATEMATISK INDUKTION
  ÖVNING 6: DELBARHET OCH PRIMTAL
  ÖVNING 7: KOMPLEXA TAL
  ÖVNING 8: POLYNOM OCH POLYNOMEKVATIONER
  ÖVNING 9: MÄNGDER MED ALGEBRAISKA OPERATIONER
  ÖVNING 10: RELATIONER OCH FUNKTIONER
  ÖVNING 11: EUKLIDISK GEOMETRI
  Vi följer kompendiet "EUKLIDISK GEOMETRI".
  ÖVNING 12: TALBEGREPPET
  Vi följer kompendiet "TALSYSTEM OCH RESTARITMETIKER"
  ÖVNING 13: RESTARITMETIKER
  ÖVNING 14: KOMBINATORIK

  Kursinnehåll:
  I delkurs 3 ingår grundläggande logik, ekvationslösning, mängder, bevisföring - induktion och deduktion, matematisk induktion, heltalsaritmetik, komplexa tal, en inledning till polynom och polynomekvationer.
  I delkurs 4 studerar vi polynom och polynomekvationer, funktions- och relationsbegreppet, geometri, konstruktion av och struktur hos de olika talmängderna, restaritmetiker samt kombinatorik.
  Under båda delkurserna kommer vi att diskutera olika moment relaterade till innehållet i delar av Kristin Dahls bok.

  Inlämningsuppgifter:
  Under kursens gång delas ut några inlämningsuppgifter. Dessa uppgifter ger dig chansen att kontrollera dina kunskaper, öva skriftlig framställning samt etablera bättre kontakter med läraren. Om du godkänns på 75% av inlämningsuppgifter (varje uppgift tilldelas ett antal poäng) får du 2 bonuspoäng på skrivningen (gäller t o m 1/9 2000), som dock ej kan användas för att uppnå betyget väl godkänd.

  Inlämningsuppgift 1

  Inlämningsuppgift 2

  Examination:
  Tentamen på delkurserna 3 och 4 sker i skriftlig form. Del 3 tenteras tisdagen den 19 oktober och del 4 lördagen den 8 januari. Observera att vid tentamen på delkurs 4 är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens miniräknare.

  Teorikrav för tentamensskrivningen (del 4).

  Lektionerna har lärarhandledning under två av de fyra timmarna, oftast 10 - 11.30.

  TENTAMEN:

  Tentamensskrivningen (2000-01-08) är nu rättad. Lösningar.


  GAMLA TENTOR:

  1. april 98 (del 3) (text och lösningar)
  2. juni 98 (del 3, lösningar
  3. augusti 98 (del 3)
  4. november 98 (del 3), lösningar
  5. juni 98 (del 4), lösningar
  6. augusti 98 (del 4)
  7. mars 99 (del 3), lösningar


  Jan Stevens <stevens@math.chalmers.se>
  Last modified: Tue Nov 6 12:35:51 MET 2001