Liten ordlista över linjär algebra. Se också Glossary i kursboken.

Engelskt ord Svenskt ord
algorithm algoritm, räkneschema
angle vinkel
augmented matrix totalmatris, utvidgad matris
auxiliary (equation) hjälp(ekvation)
backward (phase) bakåt (fas)
basic variable basvariabel
basis bas
belongs to tillhör
change of basis basbyte
collinear (vectors) parallella (vektorer)
column kolonn
column space kolonnrum
condition villkor
consistent system lösbart system
constraint restriktion, villkor
dimension dimension
distinct distinkta, olika
domain definitionsmängd
echelon (matrix) trappstegs(matris)
eigenvalue, eigenvector egenvärde, egenvektor
equivalent ekvivalent, likvärdig
finite (dimensional) ändligt (dimensionel)
forward (phase) framåt (fas)
if and only if om och endast om
image bild
inconsistent (system) olösbart (system)
inner product skalärprodukt
kernel kärna, nollrum
least-square (method) minsta-kvadrat(-metoden)
linearly (in)dependent linjärt (o)beroende
linear span linjärt hölje
lower triangular undre triangulär
mapping avbildning, transformation
necessary (condition) nödvändigt (villkor)
nonsingular (matrix) inverterbar (matris), icke-singulär
null space nollrum
one-to-one injektiv (ev. en-entydig)
onto surjektiv, på
overdetermined system överbestämt system
range värdemängd
rank rang
reduced echelon matrix radkanonisk matris, reducerad trappstegsmatris
row space radrum
satisfy satisfiera, uppfylla
set mängd
singular icke-inverterbar, singulär
solution lösning
solution set lösningsmängd
span (linjärt) hölje
spanning set mängd som spänner upp, uppspännande mängd
submatrix undermatris
subspace underrum, delrum
sufficient condition
trace spår
transfer matrix överföringsmatris
transformation transformation, avbildning
transpose transponat
underdetermined system underbestämt system
unit vector enhetsvektor
unique entydigt bestämd
upper triangular övre triangulär
vector space vektorrum, linjärt rum
weight vikt
zero(vector) noll(vektor)