Aktuella meddelanden
 
13/4: Det direkt efter tentan 100312 uppsatta lösningsförslaget finns nu också här, lösn 100312.pdf
30/3: Tentan är nu rättad. Besked har skickats/kommer snart skickas. Tenta kommer att återlämnas vid föreläsning 12 eller 13/4. Efter det kan tentorna hämtas på expeditionen för matematik. 
5/3: Sal för Extra frågetillfälle On 10/3, 09.30-11.00, är MVL15; i samma korridor som matte-expeditionen.
5/3: Nu finns lösningar till de fem senaste tentorna.
2/3: Nu finns ytterligare gamla tentor nedan (längst ned på sidan); svar finns till tentor 080114 och tidigare. Lösningar till senare tentor kommer att finnas snart; eller så kan man köpa dem på DC.
1/2: Vi har liten deltenta To 11/2, 13.15. Den omfattar allt vi gjort enligt planeringen nedan t o m To 4/2 (dvs allt vi gjort i RP och funktionsbegreppet i MA). Deltentan är bara ca en timme.
27/1: Glöm inte att anmäla dig till tentan på (listan utanför) expeditionen.
19/1: Kursen börjar med första föreläsning to 21/1, 10.00 i sal Euler i MV (matematiska vetenskaper) på Chalmers.
Examinator och föreläsare
Vilhelm Adolfsson, rum H4014, tel.: 7725307, vilhelm snabela chalmers.se (snabela istället för @ för att undgå att registreras av spamtillverkarna)
Kurslitteratur
M. Asadzadeh: (MA) Analys och Linjär algebra, 2007, Studentlitteratur; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)) eller Cremona.
R. Petterson (RP): Förberedande kurs i matematik 2006 (ett grönt kompendium; går att köpa på, DC (Distributionscentralen, (E-huset)).
Preliminärt program för föreläsningarna

Dag 
Avsnitt
Innehåll
Uppgifter
To 21/1
RP: 1.1, 1.2
Algebraiska  räkningar. Bråkräkning.
RP: 1-6, 7-9, 10a-e, 11,12ab, 15-18, 19a-c, 21a, 22ac, 23ad, 23'.
Fr
22/1
MA: 2.1; RP: 1.4, 1.5, 1.12
Funktionsbegreppet. Absolutbelopp. Kvadratroten och n:te roten.
MA: kap 2: T: 1.1-1.7; RP: 24, 27-29, 30ac, 31-33, 34abc, 52, 53ab, 54.
Må 25/1
RP: 1.7-1.9 Andragradsekvationer. Faktorsatsen. Rotekvationer. RP: 37-39, 40abc, 41, 42, 44 - 49.
To 28/1
RP: 1.11, 1.13-15 Olikheter. Allmänna potenser. Logaritmer. Summabeteckning.
RP: 51, 56, 57, 58a-e, 59a-c; RP: 60 - 65, 70, 71. 
Må 1/2
RP: 1.6, 1.16, 2.1-2.3
Komplexa  tal. Aritmetiska och geometriska talföljders summor. Trigonometriska funktioner.  RP: 72 - 75, 80 - 82, 83ab, 84, 85bc, 87a, 88, 89a-e, 91 - 93, 94a-c, 95a-i.
To 4/2
RP: 2.4 - 2.8 Trigonometriska formler och ekvationer.
RP: 96, 97a-c, 98a-c, 101, 103, 105, 106acd, 108a, 109, 111, 112abcef, 113ac, 114ac.
Må 8/2
MA: 3.0-3.1, 3.3-3.4; RP: 4.8 Gränsvärden. Kontinuerliga funktioner.
MA: kap 3: T: 1.1 - 1.5, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.4, B: 1, 2, 3, 5, 6, 13; RP: 175 - 179.
To 11/2
 MA: 4.1 - 4.3; RP: 4.9
Derivator. Deriveringsregler. Största och minsta värde. Kurvkonstruktion.
 MA: kap 4: T: 2.1, 3.1 - 3.3; RP: 154abdflp, 155, 156abe, 157 - 168, MA: kap 4: T: 4.1 - 4.3,  3.4, 3.5, B: 1, 2, 13; RP: 180.
Må 15/2
MA: 4.4, 4.5, 4.7 Derivator av högre ordning. L'Hospitals regel. Primitiva funktioner.
MA: kap 4: T: 4.4, 4.5, 5.1 - 5.6, B: 17, 22, 23, 26-28, 30-33, T: 7.1 - 7. 6.
To 18/2
MA: 4.7 forts, 5.1 - 5.4 Definition av integral. Bestämda integraler. Integralkalkylens huvudsats.
MA: kap 5: T: 1.1, 2.1-2.5, 4.1-4.3, B: 1, 3, 4. 
Må 22/2
MA: 5.1 - 5.4 forts.  Repetition av MA, kap 4 och 5.                                   -"-
To 25/2
MA: 7.1, 7.2 Differentialekvationer: första ordningens ekvationer.
MA: kap 7: T: 1.1 - 2.2. 
Må 1/3
forts, MA: 7.2,  7.4
Andra ordningens linjära
differentialekvationer.
MA: kap 7: T: 4.1, 4.2ab, 4.4acd. 
To 4/3
MA: 8.1, 8.2, sid 320.  Taylorutveckling.
MA: kap 8: 1 - 4 (sid 329).
Ti 9/3

Repetition.  Räknande av gamla tentor. 
Fr 12/3

Tentamen

Kurskrav
Skall ha fått ihop minst 40 av 80 möjliga poäng enligt följande system:
   1. Aktivt deltagande i minst 60% av antalet lektionstimmar och i tid genomfört eventuella inlämningsuppgifter ger 10 poäng
   2. Aktivt deltagande i 80% av lektionstimmarna ger ytterligare 5 poäng.
   3. Delprov med max 15 poäng.
   4. Skrivning, tentamina, med maximalt 50 poäng
Examination 
För godkänt resultat på delkursen funktionslära krävs minst 40 av 80p enligt ovan.
Tentamina 
Glöm inte att anmäla dig till tentan på (listan utanför) expeditionen.
Tentamen äger rum fr 12/3
Vid tentamen är endast penna och suddgummi tillåtna hjälpmedel. 
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
100111.pdf,    lösn 100111.pdf
090817.pdf,    lösn 090817.pdf
090313.pdf,    lösn 090313.pdf
080828.pdf,    lösn 080828.pdf
080310.pdf,    lösn 080310.pdf
080114.pdf
070820.pdf
070312.pdf
060819.pdf
060324.pdf
         
Svar till gamla tentor ovan

Se också hemsidan från i höstas: kurshemsida HT -08