I denna kurs möter du några mycket grundläggande matematiska begrepp och (bevis)metoder. Syftet med kursen är att du ska bli väl förtrogen med dessa och utveckla din förmåga till matematiskt tänkande. Den ska också öka din förståelse för matematikens uppbyggnad via axiom, definitioner, satser och bevis.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med detta menas ett undersökande och utforskande sätt att söka kunskap - ett sätt som efterliknar arbetssättet inom vetenskaplig forskning.

En viktig del av lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med fyra studenter i varje. Arbetet i dessa fyra-grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar, explorativa övningar, som delas ut under kursens gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp - först utan, sedan med lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - "efterläsningar".


Aktuella meddelanden
          Observera lokaländringarna i schemat!
          Bl.a. är första föreläsningen (må 31/8 kl 10.00) i sal VK, som ligger i huset för Väg o Vatten, ingång Sven Hultins gata 6.
Examinator och föreläsare
Ulla Dinger, rum 4029
tel. 772 3559, epost: ulla(at)chalmers(dot)se
Kurslitteratur
A. Vretblad, K. Ekstig: Algebra och geometri (kap 0-5).
J. Brzezinski: Talsystem och restaritmetiker (stencil, säljes på DC-centralen).
Utdelade "explorativa övningar" (Finns enbart handskriven pappersversion som delas ut allteftersom - läggs ej på webben).
Innehåll
I kursen ingår grundläggande logik, bevisföring, ekvationslösning, mängder, funktions- och relationsbegreppet, induktion, kombinatorik, konstruktion av och struktur hos de olika talmängderna (spec N, Z och Q), restklasser, samt lite om grupper, ringar och kroppar.
Preliminärt program för undervisningen
Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna som delas ut i form av 6 (ev 7) små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle.

Övning
 Vecka
Innehåll
 1  36, 37
 Logik, mängder, ekvationer, bevis
 2  37, 38
 Induktion, rekursion
 3  38, 39
 Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats
 4  39, 40
 Funktioner, relationer
 5  41  Kombinatorik
 6  42  Grupper, ringar, kroppar
 7  43  Talsystemen (ev bara på föreläsning)

 43
 Reserv, repetition, gamla tentor
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Tentamina
Tentamen äger rum fredagen den 23 oktober. Du måste anmäla dig till tentamen senast en vecka innan, genom att skriva upp dig på en lista som hänger på anslagstavlan utanför expeditionen. Vid tentamen ska du visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
Inga hjälpmedel är tillåtna vid tentamen.

Meddelande om tentamensresultat får du med epost (till din gu-mailadress) från Ladok. Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade. När tentan är rättad ordnas ett "granskningstillfälle" då tentorna delas ut och eventuella frågor kan besvaras. Därefter återfås rättade tentor på expeditionen för matematik. Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
  080821  081025  090110