Kurspresentation
I denna kurs möter du några mycket grundläggande matematiska begrepp och (bevis)metoder. Syftet med kursen är att du ska bli väl förtrogen med dessa och utveckla din förmåga till matematiskt tänkande. Den ska också öka din förståelse för matematikens uppbyggnad via axiom, definitioner, satser och bevis.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med detta menas ett undersökande och utforskande sätt att söka kunskap - ett sätt som efterliknar arbetssättet inom vetenskaplig forskning.

En viktig del av lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med ca fyra studenter i varje. Arbetet i dessa fyra-grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar, explorativa övningar, som delas ut under kursens gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp - först utan, sedan med lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - "efterläsningar".
Aktuella meddelanden
25/10: Tes och lösningar till tentan i fredags finns nu under Tentamina nedan.
19/10:  Det finns nu ytterligare en gammal tenta (länken fixad!) som Stefan gjort under Gamla Tentor nedan. Dessutom länkar till de två sista övningsbladen.
19/10:  Tentan på fredag är i "Hörsalslängan", vilket i  praktiken betyder att man går till salen HA1 (första byggnaden på vänster sida när man går Hörsalsvägen från MV) och tiden är 14:00-18:00Om det är helt omöjligt att tenta denna tiden så kontakta Stefan.
21/9: Observera att övning och föreläsning torsdagen den 7:e oktober har flyttats till samma tider och lokaler dagen innan, dvs onsdagen den 6:e oktober. Under vecka 41 (dvs måndagen den 11:e och torsdagen den 14:e oktober) är Stefan bortrest och föreläsningarna hålls av Ragnar Freij medan Ulla Dinger har övningarna i MVF21. 
30/8: Här finns gruppindelning och salsuppdelning för räkneövingarna på förmiddagarna på måndagar och torsdagar.
Examinator och föreläsare
 Stefan Lemurell, rum L3034, tel. 772 5303, epost: sj(at)chalmers(dot)se
Kurslitteratur
A. Vretblad, K. Ekstig: Algebra och geometri (kap 0-5).
J. Brzezinski: Talsystem och restaritmetiker (stencil, säljes på DC-centralen).
Utdelade "explorativa övningar" (Finns enbart handskriven pappersversion som delas ut allteftersom - läggs ej på webben).
Preliminärt program för undervisningen
Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna som delas ut i form av 6 (ev 7) små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle. Häftena med övningarna kommer att delas ut efterhand. Klicka på länken under innehåll för att ladda ned en PDF-fil om du tappat bort eller inte fått ett häfte.
Övning
Vecka
Innehåll
 1 35,36  Logik, mängder, ekvationer, bevis 
 2 36,37  Induktion, rekursion
 3 37,38  Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats
 4 38,39  Funktioner, relationer
 5 40  Kombinatorik
 6  41  Grupper, ringar, kroppar
 7  42  Talsystemen (ev bara på föreläsning)
   42  Reserv, repetition, gamla tentor


Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Tentamina
Tentamen äger rum fredagen den 22 oktober. Du måste anmäla dig till tentamen senast en vecka innan, genom att skriva upp dig på en lista som hänger på anslagstavlan utanför expeditionen. Vid tentamen ska du visa legitimation. Tes och lösningar för tentan den 22:e oktober.
Inga hjälpmedel är tillåtna vid tentamen.

Meddelande om tentamensresultat får du med epost (till din gu-mailadress) från Ladok. Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade. När tentan är rättad ordnas ett "granskningstillfälle" då tentorna delas ut och eventuella frågor kan besvaras. Därefter återfås rättade tentor på expeditionen för matematik. Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Gamla Tentor
Ordinarie tenta: 2008 respektive 2007. Dessutom finns tes och lösningar för ordinarie tentan 2004 samt tes och lösningar för den enda omtentan detta år. Detta var senaste året som Stefan hade kursen med nuvarande bok.