Aktuella meddelanden
Denna kurs utgör första terminen på Matematikprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs, och avser att ge dig en god grund för fortsatta matematikstudier. Kursen består av tre delkurser: Inledande algebra (7,5 hp), Linjär algebra (7,5 hp) och Envariabelanalys (15 hp). Dessutom ingår att man ska lära sig grunderna i Matlab så att man själv kan skriva enklare program. Matlab är en matematisk programvara som används inte bara i våra matematikkurser utan även i näringslivet.

Undervisningsformerna varierar något mellan delkurserna bl.a. med olika varianter av grupparbete, rapportskrivning och datorlaborationer utöver lektioner och föreläsningar. Syftet är att ge en djupare förståelse av ämnet samt att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt om matematik. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av lärarna (se nedan).

Studenter på senare del av Matematikprogrammet kommer vid vissa tider att finnas till hands för att diskutera och svara på frågor. Tider och lokaler för detta meddelas under kursens gång och kommer att finnas på schemat.

De två första veckorna (innan kursen Matematik 1 startar) ges en Introduktionskurs i matematik där vi repeterar viktiga delar av gymnasiematematiken. Kursen omfattar 1,5 hp men ingår inte i kursen Matematik 1. Introduktionskursen är inte obligatorisk, men vi rekommenderar att du deltar i den om du inte under sommaren har läst någon mer omfattande förberedande kurs, t.ex. vår webbkurs Sommarmatte.

Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Lärare
Kursansvariga på de olika delkurserna är:

Inledande algebra: Stefan Lemurell, 772 5303, sj(at)chalmers.se
Linjär algebra: Sven Järner, 772 3561, jarner(at)chalmers.se
Envariabelanalys: Håkan Samuelsson Kalm, 772 5374, hasam(at)chalmers.se och
                             Hasse Carlsson, 772 3516, hasse(at)chalmers.se
Matlabintroduktion: Katarina Blom, 772 1097, blom(at)chalmers.se

Mer information om delkurserna via länkarna ovan.
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.
Program
Se respektive delkurs.
Kurskrav
För att få betyget Godkänd på kursen krävs att man är godkänd på alla tre delkurserna, inklusive obligatoriska datorlaborationer. Om man dessutom har betyget Väl godkänd på minst 15 hp av delkurserna får man betyget Väl godkänd på hela kursen.
Examination
Se respektive delkurs.
Rutiner kring tentamina
I tentamensschemat anges alla tentor för respektive period.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

OBS: Du måste anmäla dig till alla tentor via GU:s studentportal.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.