I denna kurs möter du några mycket grundläggande matematiska begrepp och (bevis)metoder. Syftet med kursen är att du ska bli väl förtrogen med dessa och utveckla din förmåga till matematiskt tänkande. Den ska också öka din förståelse för matematikens uppbyggnad via axiom, definitioner, satser och bevis.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med detta menas ett undersökande och utforskande sätt att söka kunskap - ett sätt som efterliknar arbetssättet inom vetenskaplig forskning. En viktig del av lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med ca fyra studenter i varje. Arbetet i dessa fyra-grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar, explorativa övningar, som delas ut under kursens gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp - först utan, sedan med lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - "efterläsningar".
Aktuella meddelanden
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

28/1: Tenta och förslag till lösningar till omtentan den 17:e januari.
26/11: Första omtentan är torsdagen 17:e januari 14:00-18:00 i V-huset. Andra omtentan går i augusti.
26/10: Dagens tenta och förslag till lösningar.
10/9: Länkar till de två första övningshäftena finns under Innehåll i sektionen Program. Övriga kommer att komma där efterhand.
4/9: Gruppindelning (uppdaterad 10/9). Om du vill vara med på övingarna men missade att skriva upp dig på listorna på föreläsningen i måndags så hör av dig Stefan Lemurell för att bli inlagd.
Lärare
Examinator och föreläsare: Stefan Lemurell, rum L3034, tel. 772 5303, epost: sj(at)chalmers(dot)se

Övningsledare: Malin Palö
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan. Kompendiet av J. Brzezinski behövs först i slutet av kursen.
Program
Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna som delas ut i form av 6 små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle. Häftena med övningarna kommer att delas ut efterhand. Klicka på länken under innehåll för att ladda ned en PDF-fil om du tappat bort eller inte fått ett häfte.

Övning Vecka
Innehåll
1
36,37
Logik, mängder, ekvationer, bevis
2
37,38
Induktion, rekursion
3
38,39
Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats
4
39,40
Funktioner, relationer
5
41
Kombinatorik
6
42
Grupper, ringar, kroppar

43
Repetition, gamla tentor
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Rutiner kring tentamina
I tentamensschemat anges alla tentor för respektive period.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

OBS: Du måste anmäla dig till alla tentor via GU:s studentportal.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
Ordinarie tenta: 2011 (med lösningar),  2010 (med lösningar),  2008 respektive 2007. Dessutom finns tes och lösningar för ordinarie tenta 2004 samt tes och lösningar för den enda omtentan detta år.