Aktuella meddelanden
Tentagranskning  24/1 kl 11.45 i Pascal.

Dugga 3 är till och med kap 5.

Planeringen är uppdaterad.

Tryckfel :
Exempel 5.1 sid 30 i Vektorhäftet. Mitt på 3:e raden underifrån. Minustecknet skall bort. och svaret blir (-2, 3, -1).

Fel i fasit:
Uppgift 1.3 11 i Ley (fourth edition). Svaret skall vara "ja". T.ex. är 2a1+3a2+0a3=b.   

Salsändring
: Övningarna på måndagar kommer i fortsättningen att vara i MVF 21.
Lärare
Kursansvarig: Sven Järner, jarner'at'chalmers.se
Övningsledare:Sven Järner

Kurslitteratur

David C. Lay:  Linear Algebra and its Applications , Addison-Wesley (beställd hos Akademibokhandeln och Cremona), Kapitel 1, 2.1-3, 2.8-9, 3.1-2, 5.1-3, 5.6-7 sid358-364+370-373, 6.1-6 utom sidorna 422-423 och 430 till 431, 7.1.
Hasse Carlsson: Vektoralgebra, en inledning , Kompendium, Göteborg (laddas ner eller köpes på DC) Kapitel 1 - 6.
         Ordlista


Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
To 1/11
V1 - 3
Geometriska vektorer, Bas, koordinater 
Må 5/11 V4, L 1.1 Linjära ekvationsystem, radoperationer, Gausselimination.
To 8/11 L 1.2 - 3 Ekvationssystem på matrisform, R^n
Må 12/11 L 1.4 - 5 Ax=b, sats om lösningsmaängden.
To 15/11 V 5-6 Area, volym, vektorprodukt, determinant, linjer och plan
Må 19/11 L 1.6-7 Linjärt beroende, Linjära avbildningar, matrisen för en linjär avbildning
To 22/11 L 1.8-9 Linjära avbildnigar forts., tillämpning ar av ekvationssystem,
Må 26/11 L 2.1-3 Matrisalgebra, invers matris.
To 29/11 L 2.8-9 Underrum till R^n, nollrum, kolonnrum, dimension och rang
Må 3/12 L 3.1-2 Determinanter
To 6/12 L 5.1-3 Egenvärde, egenvektor 0ch diagonalisering
Må 10/12
L 6.1-3 Skalärprodukt och projektion i R^n
To 13/12
L 6.4-6 Ortogonalisering, minsta kvadratmetoden, ej sid 357-358, 364-365.
Må 17/12
L 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser och spektralsatsen
On19/12

 Reserv, rep.


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag På tavlan Öva själva
Må 5/11
V2: 5, V3: 8a, 9, 17, V4: 2a, 4,12 V2: 1, V3: 5, 6, 8b, 15, 21, V4: 1, 5, 6
To 8/11
L1.1: 4, 9, 15, 20 L1.1: 1,2,3,7,10,12,16, 21, L1.2: 7,11,13,19
Må 12/11
L1.2: 8, 20, L1.3: 12, L1.4:14,16 L1.3: 5,7, L1.4: 1, 3, 7, 9,17, 19, 23, 29
To15/11
V5: 9 Dugga,  L1.5: 5, 15, V5: 1, 3, 4, 8
Må 19/11
V6: 5, 9, 15, 21, 28, V6: 10,13,14,16,20,26
To 22/11
L1.7: 12, 26, 32, L1.9: 6,10 L1.7: 1,5,9,11,21,27,33,35
Må 26/11
L1.9: 30, L2.1: 2,20, L2.2: 12. L1.8: 9,11,17, L1.9: 3,5,7,13,15,25,27, L.10: 7
To 29/11
 L2.8: 8, 24. Dugga, L2.1 1,5,9,17,21, L2.2: 7,31,33
Må 3/12  L2.9: 2,4,16, L3.2: 1-4,  L2.3: 13,15,27, L2.8: 5,9,11,15,23, L2.9: 1,3,9,15
To 6/12 L3.2: 12,20, L5.1: 4, L5.3: 2,6,12. L3.1: 1,3, L3.2: 5,7,11,15,17,19
Må 10/12 L5.6-7(s.301-306): exempel , L5.7 (s.311-314.) : 4,6 L5.1: 3,5,9,13, L5.2: 1,5,7,9, L5.3: 1,5,7,9,11, L5.6: 1,3.
To 13/12 L6.3: 8,12 Dugga. L5.7: 1,3,5, L6.1: 11, 14, L6.2: 3,5,9
Må 17/12 L6.4: 6, L6.5: 4,6,8, L6.6:2 L6.3: 3,7,11,17, L6.4: 3,5,7,9, L6.5: 1,3,5,7, L6.6: 1,3
On 19/12 L7.1: 20,22 L7.1: 1,3,5,7,9, 13,17,19

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Inlämningsuppgift

Matlabuppgift att lösa individuellt eller två och två och lämna in senast måndag 17 december. Kan ge  ett bonuspoäng till tentan (giltig t.o.m. augusti 2013).


Referenser

För en introduktion till  MATLAB hänvisas till kursmomentet Matlab där du  kan du hitta nyttiga länkar.


Kurskrav
         Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i                 kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
         Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen):
         Kap 1: sats 8,10,11.
         Kap 2: sats 2a, 4, 5, 6b, 12.
         Kap 5: sats 5 för 2x2-matriser.
         Kap 6: sats 2, 5.
         Kap 7: sats1.
Duggor
Under kursens gång ges 3 stycken duggor - torsdag 15/11 torsdag 29/11 och torsdag 13/12. De ges i anslutning till lektionerna. Varje dugga består av 3 uppgifter om vardera 1 poäng. Totalt kan man alltså få maximalt 9 poäng på duggorna. Duggorna ger bonuspoäng till tentan (och i förekommande fall omtentorna t.o.m. augusti 2013) enl följande princip: Om man har minst 12 poäng på tentan adderas d/9 till skrivningspoängen, där d är antalet poäng man fått på duggorna. Resultatet avrundas till lämpligt hel - eller halvtal. Om man har mindre än 12 poäng på tentan adderas 2d/9, men detta görs enbart om man i så fall uppnår minst 12 poäng - tentaresultatet bokförs då som 12 poäng. Dessutom kan man få en bonuspoäng om man löser inlämningsuppgiften ovan.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För godkänt resultat på kursen krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng. Bonuspoäng medräknas enligt ovan.
Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
130821,  lösningar.
130404,  lösningar.
121221,  lösningar.
120822,  lösningar.
120410,  lösningar.    
111216,  lösningar.
110815,  lösningar.
110426,  lösningar
101217,  lösningar.
090414,  lösningar.